ТЕМА 14. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

магниевый скраб beletage

Організація та методика ведення бухгалтерського обліку на під­приємствах, організаціях та в установах багато в чому залежить від прийнятої підприємством облікової політики. В сучасних умовах її наявність та дотримання є обов'язковою вимогою Закону «Про бух­галтерський облік та фінансову звітність в Україні», положень (стан­дартів) бухгалтерського обліку. Окремим наказом міністерства фі­нансів затверджені основні складові облікової політики.

Облікова політика — це сукупність принципів, методів і проце­дур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

Оскільки Закон України «Про бухгалтерський облік та фінан­сову звітність в Україні» поширюється на всіх юридичних осіб, що створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх орга­нізаційно-правових форм і форм власності, то і для бюджетних уста­нов обов'язково повинна розроблятись облікова політика.

Проте, бюджетні установи, як специфічні суб'єкти господарюван­ня, є неприбутковими організаціями мають інше направлення облі­кової політики.

Облікова політика суб'єктів підприємницької діяльності направ­лена на ефективну організацію бухгалтерського обліку, забезпечен­ня управлінського персоналу необхідною економічною інформацією про діяльність підприємства та для складання фінансової звітності.

Суб'єкти підприємницької діяльності в обліковій політиці перед­бачають вибір методів оцінки активів, організацію обліку витрат, ви­бір облікових регістрів, порядку обробки бухгалтерських документів тощо. На основі передбачених положеннями (стандартами) бухгал­терського обліку альтернативних варіантів методів обліку та оцінки об'єктів обліку, обліковою політикою обирається найбільш прийнят­ний та доцільний метод для даного підприємства.

Бюджетні установи є обмежені в виборі альтернативних методів та способів оцінки активів, створення резервів, методів нарахування зносу, вибору облікових регістрів чи інших методичних підходів до організації обліку. Інструкціями державного казначейства України та Міністерства фінансів ці питання суворо регламентовані і альтер­нативні варіанти не передбачаються.

Тим не менше, бюджетні установи повинні розробляти свою облі­кову політику та належним чином організовувати і вести бухгалтер­ський облік. Необхідність її розробки зумовлена основним бухгал­терським Законом № 996 [1], а також практичною доцільністю. Адже, побудова бухгалтерського обліку в бюджетних установах характери­зується наявністю централізованих бухгалтерій, підпорядкованістю бюджетних установ вищим розпорядникам, в межах якого організу­ється облік та складається звітність за єдиними підходами.

Тому розробляти наказ про облікову політику слід вищим розпо­рядником та доводити його до підлеглих установ, як основного вну­трішнього документу з регламентації бухгалтерського обліку в межах головного розпорядника.

Таким наказом вирішуються також ряд питань організаційного характеру, що визначаються бюджетною установою та забезпечують досягнення основної мети облікової політики в бюджетних устано­вах: надійний контроль за ефективністю та цільовим використання бюджетних коштів. До них зокрема ми відносимо такі:

1) затвердження Графіка документообігу;

2) складання Плану проведення обов'язкових та позапланових інвентаризацій;

3) розподіл функціональних обов'язків працівників бухгалтерії, планово-фінансового відділу;

4)встановлення переліку посадових осіб, що мають право підпи­сувати фінансові документи та документи на відпуск матеріальних цінностей;

5)створення постійно діючих комісій:

-інвентаризаційної

-тарифікаційної

-з приймання в експлуатацію необоротних активів

-списання матеріальних цінностей

6)вибір форми бухгалтерського обліку;

7)терміни надання звітності до вищої установи;

8)окремі правила ведення обліку, що вирішуються головним роз­порядником;

9)складання Робочого Плану рахунків з визначенням субрахун­ків та облікових груп в межах субрахунків для аналітичного обліку;

10) затвердження Положення про архів установи.

В наказі про облікову політику можуть бути включені і інші питання організації обліку, планування та контролю за фінансово- господарською діяльністю бюджетної установи.

Така побудова облікової політики та її дотримання дозволить на­лежним чином вести бухгалтерський облік, досягати основної мети — контроль за збереженням державного майна та цільовим викорис­танням бюджетних коштів, надавати якісно складену фінансову та статистичну звітність.

 

ДОДАТКИ

 

Наказ

Міністерства фінансів України та Головного Управління Державного казначейства України № 114 від 10.12.99. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999р. за № 890/4183

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N67 (z0516-00) від 27.07.2000, N67 (z0517-00) від 27.07.2000, N140 (z0040-01) від 27.12.2000, N122 (z0668-01) від 19.07.2001, N54 (z0358-02) від 26.03.2002, N54 (z0359-02) від 26.03.2002, N91 (z0505-02) від 27.05.2002, N91 (z0506-02) від 27.05.2002, N237 (z0015-03) від 23.12.2002, N237 (z0016-03) від 23.12.2002, N180 (z0880-03) від 15.09.2003, N180 (z0881-03) від 15.09.2003, N56 (z0487-04) від 26.03.2004, N11 (z0184-05, z0185-05) від 21.01.2005, N138 (z0917-05) від 08.08.2005, N116 (z0736-07) від 04.06.2007}

На виконання завдань, покладених на Головне управління Державно­го казначейства України Указом Президента України від 27.04.95 N 335/95 «Про Державне казначейство України» та Положенням про Державне казна­чейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590 (590-95-п), і вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.98 N 1706 (1706-98-п) «Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів» Голов­не управління Державного казначейства України розробило План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Пла­ну рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. У зв'язку з цим Н А К А З У Ю:

1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і запровадити їх в дію з 1 січня 2000 року.

2.Вимоги Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ є обов'язковими для всіх установ та організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади за погоджен­ням з Головним управлінням Державного казначейства України, у разі по­треби, мають право давати вказівки про порядок застосування положень з бухгалтерського обліку в установах своєї системи з урахуванням специфіки їх діяльності.

3. Перший рік запровадження нового Плану рахунків бухгалтерсько­го обліку бюджетних установ визнати перехідним, оскільки він вимагає освоєння фахівцями нових навиків і принципів бухгалтерського обліку, створення нового програмного забезпечення.

У зв'язку з цим на протязі 2000 року до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгал­терського обліку бюджетних установ можуть уноситися доповнення.

4.Міністерству оборони України, Держкомкордону України,Головному управлінню внутрішніх військ МВС України, Національній гвардії України та Держкомрезерву України впровадити План рахунків бухгалтерсько­го обліку бюджетних установ поетапно, до кінця 2000 року, використавши перехідний період для підготовки і навчання кадрів для запровадження бух­галтерського обліку згідно з вимогами Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

{Пункт 5 втратив чинність відносно Наказу N 63 (z0561-98) від 11.08.98 на підставі Наказу Державного казначейства N116 (z0736-07) від 04.06.2007} 5. «Инструкция по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете СССР», затверджена наказом Міністерства фінансів СРСР від 10.03.87 N 61 (v0061400-87), Інструкція про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних уста­нов та звітності про них, затверджена наказом Головного управління Дер­жавного казначейства України від 11.08.98 N 63 (z0561-98) і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11.09.98 за N 561/300, та Інструкція з обліку основних засобів бюджетних установ, затверджена спільним нака­зом Головного управління Державного казначейства України, Міністерства економіки України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 N 124/136/7 (z0609-97) і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19.12.97 за N 609/2413, зберігають свою чинність у частині, що не супере­чить вимогам Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого цим наказом.

6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади вжи­ти заходів щодо організації впровадження Плану рахунків бухгалтерського

обліку бюджетних установ, Порядку застосування Плану рахунків бухгал­терського обліку бюджетних установ.

Заступник Міністра фінансів — начальник Головного управління Державного казначейства УкраїниП. Г. Петрашко

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Розділ I. Балансові рахунки

Клас 1. Необоротні активи Клас 2. Запаси

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

Клас 4. Власний капітал

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

Клас 6. Поточні зобов'язання

Клас 7. Доходи

Клас 8. Витрати

Розділ II. Позабалансові рахунки

Клас. 0. Позабалансові рахунки

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ Розділ I. Балансові рахунки

Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

Код

Назва

Код

Назва

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

101

Земельні ділянки

 

 

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

 

 

103

Будинки та споруди

 

 

104

Машини та обладнання

 

 

105

Транспортні засоби

 

 

106

Інструменти, прилади та інвентар

 

 

107

Робочі і продуктивні тварини

 

 

108

Багаторічні насадження

 

 

109

Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні ак­тиви

111

Музейні цінності, експонати зоо­парків, виставок

 

 

112

Бібліотечні фонди

 

 

113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

 

 

114

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

 

 

115

Тимчасові нетитульні споруди

 

 

116

Природні ресурси

 

 

117

Інвентарна тара

 

 

118

Матеріали довготривалого викорис­тання для наукових цілей

 

 

119

Необоротні матеріальні активи спе­ціального призначення

12

Нематеріальні активи

121

Авторські та суміжні з ними права

 

 

122

Інші нематеріальні активи

13

Знос необоротних активів

131

Знос основних засобів

 

 

132

Знос інших необоротних матеріаль­них активів

 

 

133

Знос нематеріальних активів

14

Незавершене капітальне будів­ництво

141

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами

 

 

142

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротни­ми матеріальними активами

 

 

143

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними ак­тивами

Клас 2. Запаси

20

Виробничі запаси

201

Сировина і матеріали

 

 

202

Обладнання, конструкції і деталі до установки

 

 

203

Спецобладнання для науково-до­слідних робіт за господарськими до­говорами

 

 

204

Будівельні матеріали

 

 

205

Інші виробничі запаси

211

Тварини на вирощуванні та від­годівлі

211

Молодняк тварин на вирощуванні

 

 

212

Тварини на відгодівлі

 

 

213

Птиця

 

 

214

Звірі

 

 

215

Кролі

 

 

216

Сім'ї бджіл

 

 

217

Доросла худоба, вибракувана з ос­новного стада

 

 

218

Худоба, прийнята від населення для реалізації

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

221

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації

 

 

222

Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення

23

Матеріали і продукти харчуван­ня

231

Матеріали для учбових, наукових та інших цілей

 

 

232

Продукти харчування

 

 

233

Медикаменти і перев'язувальні за­соби

 

 

234

Господарські матеріали і канцеляр­ське приладдя

 

 

235

Паливо, горючі і мастильні матері­али

 

 

236

Тара

 

 

237

Матеріали в дорозі

 

 

238

Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання

 

 

239

Інші матеріали

24

Готова продукція

241

Вироби виробничих (навчальних) майстерень

25

Продукція сільськогосподар­ського виробництва

251

Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

Каса в національній валюті

 

 

302

Каса в іноземній валюті

31

Рахунки в банках

311

Поточні рахунки на видатки уста­нови

 

 

312

Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам

 

 

313

Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

 

 

314

Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

 

 

315

Поточні рахунки для обліку депо­зитних сум

 

 

316

Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

 

 

318

Поточні рахунки в іноземній валюті

 

 

319

Інші поточні рахунки

32

Рахунки в казначействі

321

Реєстраційні рахунки

 

 

322

Особові рахунки

 

 

323

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

 

 

324

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

 

 

325

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум

 

 

326

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеці­ального фонду

 

 

328

Інші рахунки в казначействі

33

Інші кошти

331

Грошові документи в національній валюті

 

 

332

Грошові документи в іноземній ва­люті

 

 

333

Грошові кошти в дорозі в національ­ній валюті

 

 

334

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

34

Короткострокові векселі одер­жані

341

Векселі, одержані в національній валюті

 

 

342

Векселі, одержані в іноземній валюті

35

Розрахунки з покупцями та за­мовниками

351

Розрахунки із замовниками з аван­сів на науково-дослідні роботи

36

Розрахунки з різними дебітора­ми

361

Розрахунки в порядку планових платежів

 

 

362

Розрахунки з підзвітними особами

 

 

363

Розрахунки з відшкодування завда­них збитків

 

 

364

Розрахунки з іншими дебіторами

Клас 4. Власний капітал

40

Фонд у необоротних активах

401

Фонд у необоротних активах за їх видами

 

 

402

Фонд у незавершеному капітально­му будівництві

41

Фонд у малоцінних та швидко­зношуваних предметах

411

Фонд у малоцінних та швидкозно­шуваних предметах за їх видами

43

Результати виконання коштори­сів

431

Результат виконання кошторису за загальним фондом

 

 

432

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

44

Результати переоцінок

441

Переоцінка матеріальних активів

 

 

442

Інша переоцінка

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

50

Довгострокові позики

501

Довгострокові кредити банків

 

 

502

Відстрочені довгострокові кредити банків

 

 

503

Інші довгострокові позики

51

Довгострокові векселі видані

511

Видані довгострокові векселі

52

Інші довгострокові зобов'язання

521

Інші довгострокові фінансові зобо­в'язання

Клас 6. Поточні зобов'язання

60

Короткострокові позики

601

Короткострокові кредити банків

 

 

602

Відстрочені короткострокові креди­ти банків

 

 

603

Інші короткострокові позики

 

 

604

Прострочені позики

 

 

605

Короткострокові позики з бюджету

61

Поточна заборгованість за довго­строковими зобов'язаннями

611

Поточна заборгованість за довго­строковими позиками

 

 

612

Поточна заборгованість за довго­строковими векселями

 

 

613

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями

62

Короткострокові векселі видані

621

Видані короткострокові векселі

63

Розрахунки за виконані роботи

631

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

 

 

632

Розрахунки з часткової оплати за­мовлень на дослідно-конструктор­ські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів

 

 

633

Розрахунки із замовниками за вико­нані роботи і надані послуги з влас­них надходжень

 

 

634

Розрахунки із замовниками за нау­ково-дослідні роботи, що підляга­ють оплаті

 

 

635

Розрахунки із залученими співви- конавцями для виконання робіт за господарськими договорами

64

Розрахунки із податків та плате­жів

641

Розрахунки за платежами і податка­ми в бюджет

 

 

642

Інші розрахунки з бюджетом

65

Розрахунки із страхуванням

651

Розрахунки з пенсійного забезпе­чення

 

 

652

Розрахунки із соціального страху­вання

 

 

653

Розрахунки із страхування на випа­док безробіття

 

 

654

Розрахунки з інших видів страху­вання

66

Розрахунки з оплати праці

661

Розрахунки із заробітної платі

 

 

662

Розрахунки зі стипендіатами

 

 

663

Розрахунки з працівниками за това­ри, продані в кредит

 

 

664

Розрахунки з працівниками за без­готівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках

 

 

665

Розрахунки з працівниками за без­готівковими перерахуваннями вне­сків за договорами добровільного страхування

 

 

666

Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків

 

 

667

Розрахунки з працівниками за пози­ками банків

 

 

668

Розрахунки за виконавчими доку­ментами та інші утримання

 

 

669

Інші розрахунки за виконані роботи

67

Розрахунки за іншими операція­ми і кредиторами

671

Розрахунки з депонентами

 

 

672

Розрахунки за депозитними сумами

 

 

673

Розрахунки за коштами, отримани­ми за іншими джерелами власних надходжень

 

 

674

Розрахунки за спеціальними видами платежів

 

 

675

Розрахунки з іншими кредиторами

68

Внутрішні розрахунки

683

Внутрішні розрахунки за операція­ми з централізованого постачання за загальним фондом

 

 

684

Внутрішні розрахунки за операція­ми з централізованого постачання за спеціальним фондом

Клас 7. Доходи

70

Доходи загального фонду

701

Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи

 

 

702

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

71

Доходи спеціального фонду

711

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

 

 

712

Доходи за іншими джерелами влас­них надходжень бюджетних установ

 

 

713

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

 

 

714

Кошти батьків за надані послуги

 

 

715

Доходи, спрямовані на покриття де­фіциту загального фонду

 

 

716

Доходи за витратами майбутніх пе­ріодів

72

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

721

Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень

 

 

722

Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств

 

 

723

Реалізація науково-дослідних робіт за договорами

74

Інші доходи

741

Інші доходи бюджетних установ

Клас 8. Витрати

80

Видатки із загального фонду

801

Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи

 

 

802

Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи

81

Видатки спеціального фонду

811

Видатки за коштами, отриманими як плата послуги

 

 

812

Видатки за іншими джерелами влас­них надходжень

 

 

813

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

82

Виробничі витрати

821

Витрати виробничих (навчальних) майстерень

 

 

821

Витрати підсобних (навчальних) сіль ських господарств

 

 

823

Витрати на науково-дослідні роботи за договорами

 

 

824

Витрати на виготовлення експери­ментальних пристроїв

 

 

825

Витрати на заготівлю і переробку матеріалів

 

 

826

Видатки до розподілу

Розділ II. Позабалансові рахунки

Код рахунка

Назва

Клас 0. Позабалансові рахунки

01

Орендовані необоротні активи

02

Активи на відповідальному зберіганні

04

Непередбачені активи і зобов'язання

05

Гарантії та забезпечення

06

Матеріальні цінності, закуплені шляхом центра­лізованого постачання

07

Списані активи та зобов'язання

08

Бланки суворого обліку

09

Призначення та зобов'язання

Затверджено: Наказ Головного управ­ління Державного казначейства України 10.12.99 N 114

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 р. за N 890/4183

 

 

 

Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

Цей План рахунків розроблений на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, призначений для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій установ та організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів (надалі — установи), та операцій з виконання сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.

Розділ I. Балансові рахунки

Клас 1. Необоротні активи

Клас 1 «Необоротні активи» об'єднує рахунки, які призначені для обліку матеріальних та нематеріальних активів, що отримані для тривалого викори­стання і не призначені для реалізації або витрачання протягом одного року.

10 «Основні засоби»

Для обліку власних та отриманих на умовах фінансового лізингу основ­них засобів передбачено рахунок 10 «Основні засоби», який розподіляється на субрахунки:

101«Земельні ділянки»;

102«Капітальні витрати на поліпшення земель»;

103«Будинки та споруди»;

104«Машини та обладнання»;

105«Транспортні засоби»;

106«Інструменти, прилади та інвентар»;

107«Робочі і продуктивні тварини»;

108«Багаторічні насадження»;

109«Інші основні засоби».

На субрахунку 101 «Земельні ділянки» обліковується земля, яка згідно з чинним законодавством придбана та/або надана для користування установі, у тому числі здана в оренду.

На субрахунку 102 «Капітальні витрати на поліпшення земель» обліковуються капітальні витрати на покращення земель. До них відно­сяться витрати неінвентарного характеру (не пов'язані з будівництвом споруд) на культурно-технічні заходи з поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського використання, які проводяться за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, розчищення чагарників, очищення водойм та інше).

На субрахунку 103 «Будинки та споруди» обліковуються із виділенням в окремі підгрупи:

1)будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціально-культурними (будівлі учбових закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків інтернатів для престарілих та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, музеїв, науково-дослідних інститутів, лабораторій та ін.) та іншими установами;

2) будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання;

3)водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів та інше.

На субрахунку 104 «Машини та обладнання» обліковуються силові ма­шини та устаткування, робочі машини та обладнання, вимірювальні прила­ди, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання з виділенням в окремі підгрупи:

1) силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію та ін.) в механічну, тобто в енергію руху;

2) робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на пред­мет праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого характе­ру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин;

3) вимірювальні прилади-дозатори, амперметри, барометри, ватметри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотометри, гальваноме­три, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, компаси, манометри, хроно­метри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати та ін.;

4) регулюючі прилади та пристрої — киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автома­тичного управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю та ін.;

5)лабораторне обладнання — пірометри, регулятори, калориметри, при­лади для визначення вологи, перегінні куби, лабораторні копри, прилади для випробування на газонепроникність, прилади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, витяжні шафи та ін.;

6)обчислювальна техніка — електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої (клавішні обчислювальні та підсумовуючі машини та ін.);

7) медичне обладнання — медичне обладнання (зуболікувальні крісла, операційні столи, ліжка з спеціальним обладнанням та ін.), спеціальне дезинфекційне та дезинсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь та молочних станцій, станцій переливання крові та ін.;

8)комп'ютерна техніка і її комплектуючі — комп'ютери, монітори, периферійне і сітьове обладнання комп'ютера, що за вартістю за одиницю чи комплект відноситься до основних засобів;

9) інші машини та обладнання — машини, апарати та інше обладнан­ня, не назване у вищеперерахованих підгрупах. До інших машин та облад­нання відносяться: обладнання стадіонів, спортмайданчиків та спортивних приміщень (у тому числі спортивні снаряди), обладнання кабінетів та майсте­рень в учбових закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструменти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнан­ня науково-дослідних та інших установ, які займаються науковою працею, обладнання АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні машини на автомобільному та кінному ходу, пожежні автоцистерни, механічні пожежні драбини, пральні та швейні машини, холодильники, пилососи та ін.

На субрахунку 105 «Транспортні засоби» з виділенням на окремі під­групи обліковуються усі види засобів пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів незалежно від вартості:

1)рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транспорту (електровози, тепловози, паровози, мотовози, мотодрезини, вагони, плат­форми, цистерни, теплоходи, пароплави, дизель-електроходи, буксири, баржі та барки, човни та судна службово-допоміжні, рятувальні, пристані плавучі, парусні судна, автомобілі вантажні та легкові, причепи, автосамоскиди, авто­цистерни, автобуси, трактори-тягачі та ін.);

2)рухомий склад повітряного транспорту (літаки, вертольоти);

3)гужовий транспорт (вози, сани та ін.);

4) виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери, вело­сипеди, візки та ін.);

5)усі види спортивного транспорту.

На субрахунку 106 «Інструменти, прилади та інвентар» обліковуються:

1)лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача;

2) інструменти — механічні та немеханічні знаряддя праці загального значення, а також прикріплені до машин предмети, які слугують для об­робки матеріалів. До них відносяться: різальні, ударні, натискувальні та ущільнюючі знаряддя ручної праці, включаючи ручні механічні знаряддя, що працюють на електроенергії, енергії стисненого повітря та ін. (електродрелі, фарбопульти, електровібратори, гайковерти та ін.), а також різного роду пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт та ін. (лещата, патрони, ділильні головки, пристрої для встановлення двигунів та для про­кручування карданного валу на автомобілях та ін.);

3) виробничий інвентар та приладдя — предмети виробничого значен­ня, які слугують для полегшення виробничих операцій під час роботи: робочі столи, верстаки, кафедри, парти та ін.; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих ма­шин (наприклад, світлокопіювальні рами та ін.);

4)господарський інвентар — предмети конторського та господарського облаштування, конторська обстановка, переносні бар'єри, вішалки, гардеро­би, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумерувальні апарати, переносні юрти, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок із спеціальним обладнанням), килими, портьєри та інший господарсь­кий інвентар, а також предмети протипожежного значення — гідропульти, стендери, драбини ручні, та ін. (крім насосів пожежних на автомобільному чи кінному ходу та механічних пожежних драбин, врахованих на субрахунку 104 «Машини та обладнання»).

На субрахунку 107 «Робочі і продуктивні тварини» обліковуються із виділенням на окремі підгрупи:

1) робоча худоба — коні, воли, осли та інші робочі тварини (включаючи транспортних і спортивних коней та інших транспортних тварин);

2)продуктивна та племінна худоба — корови, бики-плідники, бугаї, буй­воли та яки (крім робочих), жеребці-плідники та племінні кобили (неробочі), кобили, переведені на табунне утримання, верблюди-плідники і матки (неробочі), олені-матки і самці (рогачі), кнурі та свиноматки, вівцематки, кози, барани та інше;

3)службові собаки;

4)декоративні тварини;

5)піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки та інші).

На субрахунку 108 «Багаторічні насадження» обліковуються багаторічні насадження. До них відносяться штучні багаторічні насадження неза­лежно від їх віку; плодово-ягідні насадження всіх видів (дерева та кущі), озеленювальні та декоративні насадження на вулицях, площах, в парках, са­дах, скверах, на території установ, у дворах житлових будинків, живі огорожі, снігозахисні та полезахисні смуги, насадження для укріплення пісків і берегів річок, яро-балочні насадження та ін.; штучні насадження ботанічних садів та інших науково-дослідних установ та учбових закладів для наукових цілей та інші штучні багаторічні насадження. Багаторічні насадження збільшуються на суму капітальних вкладень. Молоді насадження усіх видів враховуються окремо від насаджень, що досягли повного розвитку, тобто віку початку пло­доношення, зімкнення крон та ін.

На субрахунку 109 «Інші основні засоби» обліковуються з виділенням на окремі групи:

1) сценічно-постановочні засоби вартістю понад 10 гривень за одиницю (декорації, меблі і реквізити, бутафорії, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки);

2)документація з типового проектування незалежно від вартості;

3)навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети.

За дебетом субрахунків рахунку 10 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» або 6 «Поточні зобов'язання» відображається вартість придбаних основних засобів. Одночасно робиться запис у дебет відповідного субрахунку класу 8 «Витрати» і кредит субрахун­ку 401 «Фонд у необоротних активах за їх видами».

За кредитом субрахунків рахунку 10 і дебетом субрахунків 401 «Фонд у необоротних активах за їх видами», 131 «Знос основних засобів» здійснюється запис сум вибуття основних засобів.