12 «Нематеріальні активи»

Активи, що не мають фізичної та/або матеріальної форми, викори­стовуються установою в процесі її господарської діяльності більше року, обліковуються на рахунку 12 «Нематеріальні активи» з розподілом на субра­хунки:

121 «Авторські та суміжні з ними права»;

122 «Інші нематеріальні активи».

На субрахунку 121 «Авторські та суміжні з ними права» обліковуються авторське право та суміжні з ним права установи (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно- обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фоно­грами, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо). (Абзац четвертий тексту пояснення до рахунку 12 «Нематеріальні активи» класу 1 «Необоротні активи» в редакції Наказу Державного казначейства N 138 (z0917-05) від 08.08.2005).

На субрахунку 122 «Інші нематеріальні активи» обліковуються інші нематеріальні активи з розподілом за такими групами:

1)права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

2)права користування майном (право користування земельною ді­лянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

3) права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

4)права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

5)інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, викори­стання економічних та інших привілеїв тощо).

За дебетом субрахунків рахунку 12 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» або 6 «Поточні зобов'язання» відображається вартість придбаних нематеріальних активів. Одночасно ро­биться запис у дебет відповідних субрахунків класу 8 «Витрати» і кредит су­брахунку 401 «Фонд у необоротних активах за їх видами».

За кредитом субрахунків рахунку 12 і дебетом субрахунків 401 «Фонд у необоротних активах за їх видами», 133 «Знос нематеріальних активів» за­писуються суми вибуття нематеріальних активів.