3. Особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

магниевый скраб beletage

Бюджетні організації та установи створюються і функціонують для забезпечення конституційної будови держави (вищі органи дер­жавної влади), незалежного судочинства (суд, прокуратура), місце­вого самоврядування (сільради, міськради) та інше, а також для задо­волення соціально-економічних, освітніх, культурно-просвітницьких потреб населення.

Виходячи з цього, їх господарська діяльність направлена в першу чергу на виконання тих функцій, що визначені їх статутними доку­ментами та Конституцією України.

Для виконання цих функцій вони отримують кошти з держав­ного чи місцевого бюджетів у відповідності з затвердженим в уста­новленому порядку кошторису доходів та видатків: на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, господарські потреби, придбання обладнання, медикаментів, учбових посібників, продуктів харчуван­ня, на ремонт і утримання приміщень, службового транспорту та інші.

Специфіка діяльності бюджетних установ (медицина, культура, освіта) та потреба населення в необхідності збільшення кількості та якості їх послуг зумовили таку діяльність цих установ як надання платних послуг, ведення господарської діяльності в межах визначених законодавством. Так, вони можуть надавати різні платні послуги, ви­робляти продукцію чи інше, при цьому вони отримують доходи (крім бюджетного фінансування). Такі надходження називають власними надходженнями. До них відносять кошти одержані від надання плат­них послуг, реалізації продукції виготовленої в учбових майстернях, дослідних ділянках чи господарствах, надання в оренду приміщень та обладнання, виконання науково-дослідних робіт за господарськими договорами, а також кошти отримані як гуманітарна допомога, суми, отримані від підприємств для виконання окремих доручень та інше.

Таким чином, бюджетні установи отримують кошти з загально­го фонду бюджету на виконання статутних завдань, а також можуть отримувати доходи від здійснення господарської діяльності: надання платних послуг які називають власними коштами або коштами спеці­ального фонду. Слід при цьому відмітити, що і кошти загального фон­ду і кошти спеціального фонду є бюджетними коштами, вони суворо плануються та витрачаються згідно із затвердженими кошторисами.

Специфіка діяльності та джерела отримання коштів зумовлює особливості методики відображення об'єктів обліку на бухгалтер­ських рахунках та структуру звітності. Передбачається відокремлен­ня в обліку та звітності доходів і витрат, грошових коштів, дебітор­ської та кредиторської заборгованості, запасів, необоротних активів, що отримані з різних джерел: загального та спеціального фонду.