«Розрахунки за виконані роботи»

магниевый скраб beletage

Розрахунки з постачальниками, підрядниками і замовниками за виконані роботи з капітального будівництва і надання послуг у наукових бюджетних установах, виробничих (навчальних) майстернях та підсобних (навчаль­них) сільських господарствах обліковуються на рахунку 63 «Розрахунки за виконані роботи», який розподіляється на субрахунки:

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

632 «Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструк­торські розробки з бюджетної тематики»;

633«Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень»;

634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що під­лягають оплаті»;

635 «Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами».

На субрахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» обліковуються розрахунки з постачальниками за будівельні матеріали, конструкції та деталі, обладнання для устаткувань тощо, та розрахунки з підрядниками за конструкції і деталі, передані їм для будівництва та монта­жу, і за виконані будівельно-монтажні роботи.

За дебетом субрахунку 631 записуються суми сплачених рахунків за будівельні матеріали, конструкції та деталі, при цьому кредитуються від­повідні субрахунки: 311 «Поточні рахунки на видатки установи», 321 «Реєстраційні рахунки» або 313 «Поточні рахунки для обліку коштів, отри­маних як плата за послуги», 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги». На вартість цінностей, отриманих від постачальників на склад, дебетується субрахунок 202 «Обладнання, конструкції і деталі до установки», 204 «Будівельні матеріали» або 631, якщо цінності передані підрядчику поза складом, і кредитується субрахунок 631.

За розрахунками з підрядниками в дебет субрахунку 631 записують­ся суми, перераховані за виконані будівельно-монтажні роботи і передані підряднику конструкції та деталі, будівельні матеріали для будівельно- монтажних робіт, при цьому кредитуються субрахунки 201 «Сирови­на і матеріали», 204 «Будівельні матеріали», 311 «Поточні рахунки на видатки установи», 322 «Особові рахунки», 313 «Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів», 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів». На суми виконаних підрядником будівельно- монтажних робіт проводяться записи в дебет субрахунку 801 «Видатки з дер­жавного бюджету на утримання установи та інші заходи» або 811 «Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги» і в кредит субрахунку 631.

На субрахунку 632 «Розрахунки з часткової оплати замовлень на дос­лідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів» обліковуються розрахунки з підприємствами та організаціями з виконання ними замовлень на дослідно-конструкторські розробки для науково-дослідних установ.

За дебетом субрахунку 632 записуються перераховані суми авансу та розрахунки за виконану роботу. При цьому кредитуються субрахунки:

311 «Поточні рахунки на видатки установи», 312 «Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам» — якщо установа не переведена на каз­начейське обслуговування;

321 «Реєстраційні рахунки», 322 «Особові рахунки» — при казначейсь­кому обслуговуванні кошторисів установи.

За кредитом субрахунку 632 і дебетом субрахунків класів 1 «Необоротні активи» і 2 «Запаси» записуються прийняті вироби.

На субрахунку 633 «Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень» у навчальних закладах професійно- технічної освіти обліковуються розрахунки із замовниками за виконані ро­боти або надані послуги і за реалізовані готові вироби, а також розрахунки з підприємствами і організаціями за роботи, виконані учнями в процесі вироб­ничого навчання.

За дебетом субрахунку 633 і кредитом субрахунків 669 «Інші розрахунки за виконані роботи», 721 «Реалізація виробів виробничих (навчальних) май­стерень», 711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги» запису­ються вартість наданих послуг, реалізованих готових виробів, виготовлених в учбово-виробничих майстернях, а також суми винагород, які підлягають виплаті учням учбових закладів за виконані ними роботи на підприємствах і в організаціях, і суми, направлені на розширення учбової бази, поліпшення культурно-побутового обслуговування учнів і т.ін.

Надходження коштів записується за кредитом субрахунку 633 і дебетом субрахунку 313 «Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги» або 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, от­риманих як плата за послуги».

На субрахунку 634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні ро­боти, що підлягають оплаті» обліковуються розрахунки із замовниками за виконані згідно з договорами науково-дослідні роботи.

За дебетом субрахунку 634 записуються суми за наданими рахунками з кредитуванням субрахунку 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за догово­рами». У кредит субрахунку 634 та дебет субрахунку 313 «Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги» або 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги» записуються суми, які надійшли до сплати за рахунком та за кредитом 351 «Розрахунки із замов­никами з авансів на науково-дослідні роботи» — суми зарахованого авансу.

На субрахунку 635 «Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами» обліковуються розрахун­ки з виконавцями, які залучені для виконання окремих науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за господарськими договорами науково- дослідної установи.

Суми, перераховані співвиконавцям за виконані роботи, записують­ся за дебетом субрахунку 635 і кредитом 313 «Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги» або 323 «Спеціальні реєстраційні ра­хунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги». Прийняті роботи відображаються записом за кредитом субрахунка 635 і дебетом 823 «Витрати на науково-дослідні роботи за договорами».