82 «Виробничі витрати»

магниевый скраб beletage

Для обліку витрат на виробництво призначено рахунок 82 «Виробничі витрати», який розподіляється на субрахунки:

821«Витрати виробничих (навчальних) майстерень»;

822«Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств»;

823«Витрати на науково-дослідні роботи за договорами»;

824«Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв»;

825«Витрати на заготівлю і переробку матеріалів»;

826«Видатки до розподілу».

На субрахунку 821 «Витрати виробничих (навчальних) майстерень» обліковуються витрати на випуск готових виробів у виробничих (навчаль­них) майстернях, а також видання друкованої продукції та надання послуг.

На дебет субрахунку 821 зараховуються всі витрати на виготовлення виробів, видання друкованої продукції і на надані послуги.

Залишок субрахунку 821 відображає суму витрат незавершеного вироб­ництва продукції (що знаходиться в процесі виробництва).

На субрахунку 822 «Витрати підсобних (навчальних) сільських госпо­дарств» обліковуються витрати підсобних сільських і навчально-дослідних господарств. Облік витрат ведеться окремо за галузями господарства (тва­ринництвом, рослинництвом), за їх видами. Щодо рослинництва ведеться окремо облік витрат на рільництво, овочівництво, садівництво. При потребі облік може бути організовано за окремими культурами (зерном, овочами, картоплею і т.ін.). Щодо тваринництва обліковуються окремо витрати на ве­лику рогату худобу, вівчарство, свинарство і т.ін.

Усі витрати виробництва, а також витрати, що сталися внаслідок падежу молодняка тварин, відносяться до дебету субрахунку 822.

На субрахунку 823 «Витрати на науково-дослідні роботи за договорами» обліковуються витрати на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами з підприємствами і установами. При укладенні договору у вартість робіт включаються всі видатки, пов'язані з виконанням теми (роботи), у тому числі й витрати на придбання спецобладнання, необхідного для про­ведення робіт. Спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за господарськими договорами, обліковується в складі витрат незавершеного виробництва (за дебетом субрахунку 823).

До дебету субрахунку 823 відносяться всі витрати на виконання науково- дослідних робіт. Залишок за субрахунком 823 на кінець року може бути за незакінченими роботами.

Фактична вартість виконаних науково-дослідних робіт і зданих замовни­кам списується з кредиту субрахунку 823 у дебет субрахунку 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами».

На субрахунку 824 «Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв» обліковуються витрати на виготовлення різних експерименталь­них пристроїв (установок, зразків машин і приладів, стендів для випробу­вання) для проведення наукових дослідів за роботами, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету.

На субрахунку 825 «Витрати на заготівлю і переробку матеріалів» обліковуються операції із заготівлі і переробки матеріалів господарським способом (пошиття білизни, заготівля палива, переробка овочів тощо). На цьому субрахунку відображається собівартість заготовлених і перероблених матеріалів. На дебет субрахунку 825 зараховуються всі видатки, пов'язані із заготівлею і переробкою матеріалів, їх вартість, а також видатки на доставку, зберігання та ін. Після завершення заготівлі або переробки того чи іншого виду матеріалів складається акт за підписом відповідних осіб, у якому за­значаються кількість цінностей, одержаних при переробці або від заготівлі, витрати на ці роботи та їх собівартість. Акт затверджується керівником уста­нови і є документом, що дає право на списання з цього рахунку сум витрат після оприбуткування одержаних цінностей за відповідними рахунками.

На субрахунку 826 «Видатки до розподілу» обліковуються витрати, які в момент їх виникнення не можуть бути віднесені безпосередньо на певний вид робіт (об'єкт) або на собівартість певного виду виробів чи продукції, якщо виробляється декілька їх видів.

Розділ II. Позабалансові рахунки

Клас 0. Позабалансові рахунки

На позабалансових рахунках обліковуються матеріальні цінності, інші активи та зобов'язання, що належать установі або перебувають у тимчасово­му розпорядженні.

Для обліку зазначених цінностей застосовуються такі забалансові рахунки:

1 «Орендовані необоротні активи». На цьому рахунку обліковуються необоротні активи, прийняті від сторонніх організацій за договором оренди, за вартістю, передбаченою договором.

«Активи на відповідальному зберіганні». На цьому рахунку обліко­вуються:

товарно-матеріальні цінності, прийняті установою на відповідальне зберігання, включаючи спецобладнання, придбане для виконання науково- дослідних і конструкторських робіт за договорами;

товарно-матеріальні цінності, оплачені вищестоящим органом із держав­ного та місцевих бюджетів і відвантажені установам своєї системи, які пере­бувають на інших бюджетах;

усі види обладнання і предмети тирів, спортивних стрільбищ, кабінетів військової дисципліни учбових закладів тощо.

4 «Непередбачені активи і зобов'язання». На цьому рахунку врахову­ються перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців. Призи, прапори, кубки враховуються на протязі всього періоду їх знаходження в даній установі.

5«Гарантії та забезпечення». На цьому рахунку враховується забор­гованість за учнями і студентами за не повернене ними обладнання, білизну, інструменти та інші цінності.

Списання з балансу навчального закладу матеріальних цінностей, які числяться за учнями та студентами, що вибули проводиться на підставі на­казу про їх відрахування. Не повернені учнями і студентами матеріальні цінності приймаються на позабалансовий облік і до них пред'являється по­зов у встановленому чинним законодавством порядку.

Списані з балансу матеріальні цінності бюджетних установ, за недоста­чами і крадіжками за якими не встановлено винних осіб, відносно яких спра­ви знаходяться на розгляді в слідчих органах.

 «Матеріальні цінності, закуплені шляхом централізованого поста­чання». На цьому рахунку обліковуються матеріальні цінності, придбані за централізованим постачанням.

7«Списані активи та зобов'язання». На цьому рахунку обліковується заборгованість на протягом п'яти років з моменту списання для нагляду за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану неплатоспроможних дебіторів.

8«Бланки суворого обліку». На цьому рахунку обліковуються: блан­ки суворого обліку, що перебувають на зберіганні і видаються в підзвіт (квитанційні книжки, атестати, дипломи, бланки посвідчень тощо); блан­ки суворої звітності у відповідності з переліками, затвердженими міні­стерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. Також на цьому рахунку обліковуються путівки, отримані безоплатно від громадсь­ких, профспілкових та інших організацій. Путівки повинні зберігатися в касі нарівні з грошовими документами.

9 «Призначення та зобов'язання». На цьому рахунку сільські, селищні, міські (міст районного підпорядкування) ради обліковують суми коштів загального та спеціального фондів, планові асигнування та зобов'язання установ, що утримуються із сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.

Начальник управління методологічної роботи по виконанню бюджету, обліку та звітності О. О. Чечуліна

 

Типова форма №380

(бюджет) Затверджено

Наказ Державного казначейства України

(назва установи)

Ідентифікаційний код за ЄДПРОУ

МЕМОРІАЛЬНИМ ОРДЕР № 1

27.07.2000 № 68 Код за ДКУД

 

Накопичувальна відомість за касовими операціями

Дата

звіту касира

Дебет субрахунку 301

Кредит субрахунку 301

до кредиту субрахунків

до дебету субрахунків

321

362

661

 

 

 

 

Разом

324

362

661

 

 

 

Разом

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

0

0

0

 

£

QJ

Залишок на 01.03.08

(підпис) (ініціали і прізвище)

OJ U1

Сума оборотів за меморіальним ордером

Виконавець: гол, спеціаліст (посада)

Типова форма №381 (бюджет)

____________________ Затверджено

(назва установи)Наказ Державного казначейства

України

Ідентифікаційний КОД за ЄДПРОУ27.07.2000 № 68

І1Код за ДКУД

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР №2

Державного казначейства України (установах Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органахбанків)

№п/п

Дата виписки

дк

(установи

банку)

Дт субрахунка 321

Кредит субрахунка 321

Разом

до кредиту субрахунка

 

 

до дебету субрахунків

701

652

364

Разом

301

364

641

651

652

653

654

661

675

701

 

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на початок місяця Залишок на кінець місяця

Сума оборотів за меморіальним ордером

Виконавець: гол, спеціаліст ____

(ініціали і

(посада) (підпис) прізвище) Головний бухгалтер:

(підпис) (ініціали і

прізвище)

 

Типова форма № 382 (бюджет)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного казначейства України від 27 липня 2000 р. № 68

(назва установи)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ___ Код за ДКУД

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № З

за____________________________ 20 р.

OJ Ці CO

Накопичувальна відомість руху грошових коштів соціального фонду в органах Державного казначейства ___________________________________ України (установах банків)_____

№ з/п

Дата виписки

органу Державного казначейства (установи банку)

Дебет субрахунку

Кредит субрахунку

Док

редигу субрахунків

До дебету субрахунків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на початок місяця

Залишок на кінець місяця

Сума оборотів за меморіальним ордером

Виконавець:______ ________Перевірив:

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище) (посада) (підпис) (Ініціали і прізвище)

Головний ____"__ "_ 20р._______ Додаток нааркушах

бухгалтер: (посада) (підпис)

 

Типова форма № 408 (бюджет) ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом державного казначейства України від 27 липня 2000 р. №68

(назва установи)

OJ СТі О

 

КодзаДКУД

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 4 за_ 20___ р.

накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами

£

КЕКВ

Дата |

№ документу

Назва організації

Залишок на початок місяця за субрахунко м 364

Дебет субрахунку 364

Кредит субрахунку 364

Другі записи

Залишок на кінець місяця за субрахун ком 364

дебет

кред ит

Дата

№ документа

До кредиту субрахунків

Дата

№ документа

До дебету субрахунків

д

Д

Д

 

 

 

 

 

раз ом

 

 

 

 

 

раз ом

к

К

К

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього :

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума оборотів за меморіальним ордером

 

 

Виконавець:_____________Перевірив:____________

20 р.

(посада) (підпис)(ініціали і прізвище) (посада)(підпис)(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер: __________«»

(підпис)(ініціали і прізвище)

 

__________Типова форма № 405 (бюджет)

(назва установи)Затверджено:

ІдентифікаційнийНаказ Державного казначейства України

Код за ЄДРПОУ І Івід 27.07.2000 № 68

Код за ДКУД

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 5

за200 р.

Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій

з/п

Зміст операції

Дебет субрахунку

Кредит субрахунку

Сума

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

Виконавець:

(посада) (підпис)(ініціали і прізвище)

Перевірив:

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище) Головний бухгалтер:

(посада)(підпис)(ініціали і прізвище)

« » 200 __ р.

додаток на аркушах

| Усього

 

 

 

On

Код програмної класифікації, вид коштів спеціального фонду, найменування установ, що обслуговуються

 

 

 

-J

Номер відомості

 

 

 

 

CO

 

Штатним працівникам за окремими видами

НАРАХОВАНО

 

 

 

 

ю

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

и:

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

W

Разом

 

 

 

 

-fc-

1 «

S а?

s

Позаштатним працівникам

 

 

 

 

 

 

І так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)

 

 

ON

ь Е.

Допомога у

зв'язку 3 тимчасовою непрацездатністю

 

 

-J

сума

 

 

CO

Аванс за 1-шу половину місяця

УТРИМАНО

 

 

ю

Прибутковий податок

 

 

о

За виконавчими документами

 

 

£

За товари продані в кредит

 

 

й

За безготівковим перерахунком сум членських профспілкових внесків

 

 

W

Погашення залишку боргу за працівником

 

 

 

Виплата в між розрахунковий період

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

OS

 

 

 

 

 

tj

Усього утримано

 

 

 

 

CO

Кредит

Сума до видачі

 

 

 

 

ю

дебет

Борг за працівником

 

 

 

 

w о

Нараховано внесків на обов'язкове соціальне страхування

 

 

 

 

w

Нараховано внесків на обов'язкове страхування на випадок безробіття

 

 

 

 

й

Нараховано внесків на обов'язкове пенсійне страхування

 

 

 

 

w w

 

W а о ■а о н я я

Sc

о\

«

Я Я

о -

о.

  • о в

S Я

2

о\

S _

nxiuvfiojf

 

00 О

 

МЕМОРІАЛЬНИМ ОРДЕР № 6

(назва установи) Ідентифікаційний код за ЄДПРОУ

Типова форма №409

Затверджено

Наказ Державного казначейства України

27.07.2000 № 68

КодзаДКУД І І

 

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими

КЕКВ

Дата

№ док.

Назва організації

(установи)

Залишок на

Дебет субрахунку 675

Кредит субрахунку 675

Другі записи

Залишок на

до кредиту субрахунків

 

Разом

Дата

№ док.

ДО і суб

дебету рахунків

Разом

дт

дт

Дт

Кт

Дата

№ док.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кт

кт

Дт

Кт

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума оборотів за меморіальним ордером

 

(посада)

(підпис)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

 

Типова форма № 410 (бюджет)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного казначейства України від 27 липня 2000 р. № 68

(назва установи)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ_______ Код за ДКУД

Меморіальний ордер № 7

за_____________________________ 20 р.

Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів

 

КЕКВ |

Дата |

№ документа |

Назва організації |

Залишок на початок місяця за

субрахунком 361

Дебет субрахунку 361

Кредит субрахунку 361

Залишок на кінець місяця за субрахунком 361

Дата

№ документа

до кредиту субрахунків

Разом

Дата

№ документа

до дебету субрахунків

Разом

Дебет

Кредит

Дебет

Кре­дит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25