82 «Виробничі витрати»

Для обліку витрат на виробництво призначено рахунок 82 «Виробничі витрати», який розподіляється на субрахунки:

821«Витрати виробничих (навчальних) майстерень»;

822«Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств»;

823«Витрати на науково-дослідні роботи за договорами»;

824«Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв»;

825«Витрати на заготівлю і переробку матеріалів»;

826«Видатки до розподілу».

На субрахунку 821 «Витрати виробничих (навчальних) майстерень» обліковуються витрати на випуск готових виробів у виробничих (навчаль­них) майстернях, а також видання друкованої продукції та надання послуг.

На дебет субрахунку 821 зараховуються всі витрати на виготовлення виробів, видання друкованої продукції і на надані послуги.

Залишок субрахунку 821 відображає суму витрат незавершеного вироб­ництва продукції (що знаходиться в процесі виробництва).

На субрахунку 822 «Витрати підсобних (навчальних) сільських госпо­дарств» обліковуються витрати підсобних сільських і навчально-дослідних господарств. Облік витрат ведеться окремо за галузями господарства (тва­ринництвом, рослинництвом), за їх видами. Щодо рослинництва ведеться окремо облік витрат на рільництво, овочівництво, садівництво. При потребі облік може бути організовано за окремими культурами (зерном, овочами, картоплею і т.ін.). Щодо тваринництва обліковуються окремо витрати на ве­лику рогату худобу, вівчарство, свинарство і т.ін.

Усі витрати виробництва, а також витрати, що сталися внаслідок падежу молодняка тварин, відносяться до дебету субрахунку 822.

На субрахунку 823 «Витрати на науково-дослідні роботи за договорами» обліковуються витрати на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами з підприємствами і установами. При укладенні договору у вартість робіт включаються всі видатки, пов'язані з виконанням теми (роботи), у тому числі й витрати на придбання спецобладнання, необхідного для про­ведення робіт. Спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за господарськими договорами, обліковується в складі витрат незавершеного виробництва (за дебетом субрахунку 823).

До дебету субрахунку 823 відносяться всі витрати на виконання науково- дослідних робіт. Залишок за субрахунком 823 на кінець року може бути за незакінченими роботами.

Фактична вартість виконаних науково-дослідних робіт і зданих замовни­кам списується з кредиту субрахунку 823 у дебет субрахунку 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами».

На субрахунку 824 «Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв» обліковуються витрати на виготовлення різних експерименталь­них пристроїв (установок, зразків машин і приладів, стендів для випробу­вання) для проведення наукових дослідів за роботами, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету.

На субрахунку 825 «Витрати на заготівлю і переробку матеріалів» обліковуються операції із заготівлі і переробки матеріалів господарським способом (пошиття білизни, заготівля палива, переробка овочів тощо). На цьому субрахунку відображається собівартість заготовлених і перероблених матеріалів. На дебет субрахунку 825 зараховуються всі видатки, пов'язані із заготівлею і переробкою матеріалів, їх вартість, а також видатки на доставку, зберігання та ін. Після завершення заготівлі або переробки того чи іншого виду матеріалів складається акт за підписом відповідних осіб, у якому за­значаються кількість цінностей, одержаних при переробці або від заготівлі, витрати на ці роботи та їх собівартість. Акт затверджується керівником уста­нови і є документом, що дає право на списання з цього рахунку сум витрат після оприбуткування одержаних цінностей за відповідними рахунками.

На субрахунку 826 «Видатки до розподілу» обліковуються витрати, які в момент їх виникнення не можуть бути віднесені безпосередньо на певний вид робіт (об'єкт) або на собівартість певного виду виробів чи продукції, якщо виробляється декілька їх видів.

Розділ II. Позабалансові рахунки

Клас 0. Позабалансові рахунки

На позабалансових рахунках обліковуються матеріальні цінності, інші активи та зобов'язання, що належать установі або перебувають у тимчасово­му розпорядженні.

Для обліку зазначених цінностей застосовуються такі забалансові рахунки:

1 «Орендовані необоротні активи». На цьому рахунку обліковуються необоротні активи, прийняті від сторонніх організацій за договором оренди, за вартістю, передбаченою договором.

«Активи на відповідальному зберіганні». На цьому рахунку обліко­вуються:

товарно-матеріальні цінності, прийняті установою на відповідальне зберігання, включаючи спецобладнання, придбане для виконання науково- дослідних і конструкторських робіт за договорами;

товарно-матеріальні цінності, оплачені вищестоящим органом із держав­ного та місцевих бюджетів і відвантажені установам своєї системи, які пере­бувають на інших бюджетах;

усі види обладнання і предмети тирів, спортивних стрільбищ, кабінетів військової дисципліни учбових закладів тощо.

4 «Непередбачені активи і зобов'язання». На цьому рахунку врахову­ються перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців. Призи, прапори, кубки враховуються на протязі всього періоду їх знаходження в даній установі.

5«Гарантії та забезпечення». На цьому рахунку враховується забор­гованість за учнями і студентами за не повернене ними обладнання, білизну, інструменти та інші цінності.

Списання з балансу навчального закладу матеріальних цінностей, які числяться за учнями та студентами, що вибули проводиться на підставі на­казу про їх відрахування. Не повернені учнями і студентами матеріал