НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Микола Григорович МИХАЙЛОВ Марія Іванівна ТЕЛЕГУНЬ Олена Павлівна СЛАВКОВА

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

За загальною редакцією професора Михайлова М. Г.

Керівник видавничих проектів - Сладкевич Б. А.

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 21.03.2011. Формат 60х84 1/16 Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT. Умовн. друк. арк. 19. Наклад - 800 прим. (1-й завод І - 400 прим).

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176 тел./факс 044-425-01-34 тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95 800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail:

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006