21. Види штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, порядок їх нарахування та відображення в обліку

магниевый скраб beletage

Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) — плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Неподання у строки заяв або документів для взяття на облік у органі ДПС, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та складення податкової звітності: тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, — 510 гривень.

У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, — 1020 гривень.

Порушення платником податків, що виробляють спирт етиловий (коньячний, плодовий), алкогольні напої та тютюнові вироби, вимог щодо обов'язкової реєстрації як платника акцизного податку органами державної податкової служби за місцем державної реєстрації таких суб'єктів у п'ятиденний строк з дня отримання ліцензії на виробництво тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 гривень.

Неподання банками або іншими фінансовими установами відповідним органам державної податкової служби в установлений статтею 69 цього Кодексу строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень за кожний випадок неподання або затримки.

Неподання або порушення порядку подання платником податків інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 85 гривень.

Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.

Оформлення документів, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків, або з використанням недостовірного реєстраційного номера облікової картки платника податків тягне за собою накладення штрафу у розмірі 170 гривень.

Неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків) тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Неподання платником податків — фізичною особою декларації чи включення до неї перекручених (недостовірних) даних про суми одержаних доходів, понесених витрат та якщо такі дії платника призвели до заниження суми оподатковуваного доходу тягнуть за собою накладення на платника податків — фізичну особу штрафу у розмірі 25 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зобов'язання і сумою, визначеною податковим органом.

Несплата (неперерахування) платником податків — фізичною особою сум єдиного податку в порядку та у строки, визначені законодавчим актом, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків ставок податку, встановлених для фізичних осіб — платників єдиного податку.

У разі якщо платник податків не сплачує суми самостійно визначеного грошового зобов'язання протягом певних строків, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Ненарахування, неутримання та несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Дії, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету.

Пеня — це сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов'язань, не сплачених у встановлені законодавством строки.

Пеня в податковому обліку має дискусійну природу. З одного боку, пеня вважається способом забезпечення виконання обов'язку по сплаті податків і зборів, оскільки стимулює платника податків до належної поведінки. З іншого боку, вона відповідає ознакам фінансової санкції, адже формальною підставою її нарахування є порушення строків погашення податкових зобов'язань.

Пеня нараховується після закінчення встановлених Податковим кодексом України строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Нарахування пені розпочинається:

S при самостійному нарахуванні суми грошового зобов'язання платником податків — від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим Кодексом;

S при нарахуванні суми грошового зобов'язання контролюючими органами — від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні згідно із нормами цього Кодексу.

S у день настання строку погашення податкового зобов'язання, нарахованого контролюючим органом або платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження);

S у день настання строку погашення податкового зобов'язання, визначеного податковим агентом при виплаті (нарахуванні) доходів на користь платників податків — фізичних осіб та контролюючим органом під час перевірки такого податкового агента.

Нарахування пені закінчується:

S у день зарахування коштів на відповідний рахунок Державного казначейства України та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов'язань;

S у день проведення взаєморозрахунків непогашених зустрічних грошових зобов'язань відповідного бюджету перед таким платником податків;

S у день запровадження мораторію на задоволення вимог кредиторів (при винесенні відповідної ухвали суду у справі про банкрутство або прийнятті відповідного рішення Національним банком України);

S при прийнятті рішення щодо скасування або списання суми податкового боргу (його частини).

У разі часткового погашення податкового боргу сума такої частки визначається з урахуванням пені, нарахованої на таку частку.

Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Податкове зобов'язання — це:

а)         сума коштів, яку сплачує платник податків;

б)         сума коштів, яку сплачує податковий агент;

в)         сума коштів, визначена податковим законодавством;

г)         сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк;

д)         все з названого.

Великий платник податків — юридична особа, обсяг доходу якої від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує:

а)         один мільйон гривень;

б)         сто мільйонів гривень;

в)         двісті мільйонів гривень;

г)         п'ятсот мільйонів гривень;

д)         один мільярд гривень.

Великий платник податків — юридична особа, визначена за ознакою обсягу її доходів від усіх видів діяльності за останні:

а)         два послідовні податкові (звітні) квартали;

б)         календарний рік (1.01—31.12);

в)         чотири послідовні податкові (звітні) квартали;

г)         шість послідовних податкових (звітних) кварталів;

д)         дванадцять послідовних податкових (звітних) кварталів.

Грошове зобов'язання платника податків — це:

а)         сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету;

б)         сума коштів, яку платник податків повинен сплатити як податкове зобов'язання;

в)         сума коштів, яку платник податків повинен сплатити як штрафну (фінансову) санкцію;

г)         сума коштів, яку платник податків повинен сплатити як санкцію за порушення законодавства в сфері зовнішньоекономічної діяльності;

д)         пропущено одну із ознак грошового зобов'язання платника податків;

не пропущено одну із ознак грошового зобов'язання платника податків?

Що таке податкова декларація?

а)         документ, що подається платником податків до контролюючого органу у чинним законодавством строки та за встановленою формою, на підставі якого здійснюються нарахування та сплата податку;

б)         зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені чинним законодавством;

в)         письмове повідомлення контролюючого органу про обов'язок платника податків сплатити визначену суму податкового зобов'язання;

г)         документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Які органи відповідно до Податкового кодексу України є контролюючими?

а)         КМУ, органи СБУ, Державний комітет підприємництва України, органи ДПСУ;

б)         органи ДПСУ, Міністерство фінансів України, Державна митна служба, Державний комітет статистики України;

в)         КМУ, Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, органи ДПСУ, Міністерство економіки України;

г)         органи ДПСУ, митні органи.

Коли нараховується пеня?

а)         після повідомлення контролюючого органу про обов'язок платника податків сплатити визначену суму податкового зобов'язання;

б)         у день зарахування коштів на відповідний рахунок Державного казначейства України та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов'язань;

в)         у день проведення взаєморозрахунків непогашених зустрічних грошових зобов'язань відповідного бюджету перед таким платником податків;

г)         після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Яку відповідальність несуть платники податків за порушення законів з питань оподаткування?

а)         дисциплінарну, фінансову, кримінальну;

б)         адміністративну, кримінальну;

в)         адміністративну, кримінальну, фінансову;

г)         кримінальну, фінансову.

Який розмір штрафу передбачено за неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій (розрахунків)?

а)         170 гривень;

б)         340 гривень;

в)         510 гривень;

г)         1020 гривень.

Який розмір штрафу передбачено за неподання платником податків — фізичною особою декларації чи включення до неї перекручених (недостовірних) даних про суми одержаних доходів, понесених витрат та якщо такі дії платника призвели до заниження суми оподатковуваного доходу?

а)         10 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зобов'язання і сумою, визначеною податковим органом;

б)         20 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зобов'язання і сумою, визначеною податковим органом;

в)         25 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зобов'язання і сумою, визначеною податковим органом;

г)         50 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зобов'язання і сумою, визначеною податковим органом.

11. Який розмір штрафу передбачено за незабезпечення платником податків зберігання первинних документів облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю?

а)         170 гривень;

б)         340 гривень;

в)         510 гривень;

г)         1020 гривень.

12. Який розмір штрафу передбачено за несплату (неперерахування) платником податку — фізичною особою сум єдиного податку в порядку та у строки, визначені Кодексом?

а)         10 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зобов'язання і сумою, визначеною податковим органом;

б)         20 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зобов'язання і сумою, визначеною податковим органом;

в)         25 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зобов'язання і сумою, визначеною податковим органом;

г)         50 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зобов'язання і сумою, визначеною податковим органом.

Що є об'єктом оподаткування податку на прибуток підприємств:

а)         прибуток, який визначається шляхом зменшення суми валових доходів звітного періоду на суму валових витрат звітного податкового періоду та амортизаційних відрахувань;

б)         дохід, який визначається шляхом зменшення суми операційних витрат на суму загальновиробничих витрат звітного податкового періоду;

в)         прибуток, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду;

г)         прибуток, який визначається шляхом збільшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду.

Що є підставою для визначення доходу платника податку на прибуток підприємств?

а)         дані фінансової звітності;

б)         дані податкової звітності;

в)         дані податкових регістрів;

г)         дані первинних документів.

Суми отриманого платником податку емісійного доходу включаються до...

а)         доходів від операційної діяльності;

б)доходів       від адміністративної діяльності;

в)         доходів, що не враховуються при визначенні об'єкта оподаткування;

г)         інших доходів.

Витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів підлягають амортизації у розмірі, що ...

а)         перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості відповідної групи основних засобів;

б)         перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів;

в)         не перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості відповідної групи основних засобів;

г)         не перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів.

Чи підлягають амортизації витрати на капітальне поліпшення землі, не пов'язане з будівництвом?

а)         підлягають в повному розмірі;

б)         підлягають лише 80 % даних витрат;

в)         не підлягають;

г)         підлягають лише 10 % даних витрат.

Чи підлягають амортизації витрати на ліквідацію основних засобів?

а)         підлягають в повному розмірі;

б)         підлягають лише 80 % даних витрат;

в)         не підлягають;

г)         підлягають лише 50 % даних витрат.

За яким методом амортизація основних засобів визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації?

а)         прискореного зменшення залишкової вартості;

б)виробничий;

в)         кумулятивний;

г)         зменшення залишкової вартості.

За яким методом амортизація основних засобів визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта?

а)         прискореного зменшення залишкової вартості;

б)виробничий;

в)         кумулятивний;

г)         зменшення залишкової вартості.

За яким методом амортизація основних засобів визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється відповідно до строку корисного використання об'єкта і подвоюється?

а)         прискореного зменшення залишкової вартості;

б)         прямолінійний;

в)         кумулятивний;

г)         зменшення залишкової вартості.

За яким методом амортизація основних засобів нараховується як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації?

а)         прискореного зменшення залишкової вартості;

б)         прямолінійний;

в)         кумулятивний;

г)         зменшення залишкової вартості.

За яким методом амортизація основних засобів нараховується шляхом ділення вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів?

а)         прискореного зменшення залишкової вартості;

б)         прямолінійний;

в)         кумулятивний;

г)         зменшення залишкової вартості.

24. Податковою базою для цілей оподаткування прибутку підприємств визнається ...

а)         грошове вираження доходу як об'єкта оподаткування;

б)         натуральне вираження прибутку як об'єкта оподаткування;

в)         грошове вираження прибутку як об'єкта оподаткування;

г)         прибуток як об'єкт оподаткування.

Основна ставка податку на прибуток підприємств становить.

а)         25 %

б)         20 %;

в)         16 %;

г)         30 %.

Від якого виду діяльності прибуток підлягає оподаткуванню за ставкою 0 %?

а)         страхової діяльності;

б)         комерційної діяльності;

в)         банківської діяльності;

г)         сільськогосподарської діяльності.

Хто здійснює нарахування податку на прибуток?

а)         працівник податкової служби;

б)         платник податку самостійно;

в)         податковий агент;

г)         податковий аудитор.

Чи залежить від дати надходження або сплати коштів нарахування доходів і витрат?

а)         не залежить;

б)         частково залежить;

в)         залежить;

г)         правильної відповіді немає.

Вкажіть, які податкові періоди використовуються при сплаті податку на прибуток підприємств:

а)         календарний місяць;

б)         календарний місяць та календарний квартал;

в)         календарний квартал;

г)         календарні квартал, півріччя, три квартали, рік.

Базою оподаткування для податку на доходи фізичних осіб є:

а)         загальний оподатковуваний дохід;

б)         чистий річний оподатковуваний дохід;

в)         доходи з джерелом їх походження в Україні;

г)         заробітна плата.

Якщо фізична особа — платник податку на доходи фізичних осіб отримує оподатковувані доходи всередині податкового періоду, то перший податковий період розпочинається:

а)         у наступному місяці, що настає за місяцем, в якому вперше отримано доходи;

б)         з дня отримання таких доходів;

в)         з першого дня місяця, в якому відбувається фактична виплата таких доходів;

г)         з дня, який платник податку визначає за власним бажанням.

До складу місячного оподатковуваного доходу платника податку в обов'язковому включаються:

а)         суми, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров'ю;

б)         суми відсотків, отриманих від боржника внаслідок прострочення виконання ним договірного зобов'язання;

в)         суми пені, що сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених грошових зобов'язань або інших сум бюджетного відшкодування;

г)         немає правильної відповіді.

Ставка податку щодо доходів, нарахованих як виграш чи приз, крім спортивних змагань, становить:

а)         5 % бази оподаткування;

б)         30 % бази оподаткування;

в)         10 % бази оподаткування;

г)         17 % бази оподаткування.

Якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить:

а)         17 % суми перевищення;

б)         15 % суми перевищення;

в)         10 % суми перевищення;

г)         5 % суми перевищення.

Якщо фізична особа є податковим агентом, то податок на доходи фізичних осіб вона сплачує до відповідного бюджету:

а)         за її податковою адресою;

б)         за фактичним місцезнаходженням;

в)         за місцем реєстрації в органах державної податкової служби;

г)         за місцем проживання найманої особи.

Якщо оподатковуваний дохід виплачується готівкою з каси податкового агента, податок до бюджету сплачується:

а)         до кінця місяця, в якому надано (нараховано, виплачено) дохід;

б)         у день надання (нарахування, виплати) доходу;

в)         протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

г)         у загальному порядку.

Розмір податкової соціальної пільги для одинокої матері у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років дорівнює:

а)         100 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи;

б)         200 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи;

в)         150 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи;

г)         200 % розміру прожиткового мінімуму для непрацездатної особи;

До переліку витрат, дозволених до включення до податкової знижки, включаються такі суми коштів на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування:

а)         лікування тютюнової чи алкогольної залежності;

б)         протезування зубів з використанням гальванопластики;

в)         операцій зі зміни статі;

г)         немає правильної відповіді.

Податкова декларація для платників податку на доходи фізичних осіб подається:

а)         до 1 травня року, що настає за звітним;

б)         до 1 квітня року, що настає за звітним;

в)         протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного року;

г)         немає правильної відповіді.

Платник         податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, та імпортер алкогольних напоїв та тютюнових виробів подає декларацію акцизного податку:

а)         щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду;

б)         щомісяця не пізніше 15 числа наступного періоду;

в)         щоквартально не пізніше 40 числа наступного періоду;

г)         щоквартально не пізніше 20 числа наступного періоду.

Власник готової продукції, виробленої з давальницької сировини, сплачує акцизний податок виробнику такої продукції:

а)         протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подання податкової декларації;

б)         не пізніше дати відвантаження готової продукції;

в)         протягом 120 календарних днів придбання марок акцизного податку;

г)         протягом 90 календарних днів при придбанні марок акцизного податку.

Марка акцизного збору — це спеціальний знак, яким маркуються:

а)         алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, спирт етиловий;

б)         алкогольні напої та тютюнові вироби;

в)         алкогольні напої, пиво, паливно-мастильні матеріали;

г)         алкогольні напої, тютюнові вироби, транспортні засоби.

Відповідно до Податкового кодексу в Україні підакцизними товарами є:

а)         алкогольні напої, тютюнові вироби, пиво, транспортні засоби, нафтопродукти, енергоресурси;

б)         алкогольні напої, тютюнові вироби, транспортні засоби;

в)         алкогольні напої, тютюнові вироби, пиво, кава, шкіряні вироби, цукор, паливно-мастильні матеріали;

г)         спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, нафтопродукти, скраплений газ, автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

Для визначення сум акцизного податку застосовують такі види ставок:

а)         пропорційні, прогресивні, регресивні;

б)         адвалорні;

в)         специфічні, адвалорні, змішані (адвалорні та специфічні одночасно);

г)         інтуїтивні, емпіричні.

Операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування акцизним податком:

а)         реалізації підакцизних товарів (продукції), крім нафтопродуктів, вироблених на митній території України, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції);

б)         реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів шляхом продажу, обміну їх на інші товари, безплатної передачі або з частковою оплатою їх;

в)         придбання імпортних товарів за іноземну валюту або в порядку обміну чи безкоштовній передачі;

г)         реалізації товарів для власного споживання, промислової переробки (крім оборотів з реалізації для виробництва підакцизних товарів), а також для своїх працівників.

У разі обчислення акцизного податку із застосуванням адвало- рних ставок базою оподаткування:

а)         величина підакцизного товару (продукції), визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках;

б)         договірна або контрактна вартість реалізованого підакцизного товару (продукції);

в)         вартість реалізованого підакцизного товару (продукції), виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами без ПДВ та з урахуванням акцизного податку;

г)         вартість реалізованого підакцизного товару (продукції), виробленого на митній території України, з урахуванням ПДВ та акцизного податку.

При визначенні бази оподаткування з імпортованих підакцизних товарів, на які ставки встановлено в євро, перерахунок іноземної валюти на національну валюту здійснюється за:

а)         офіційним курсом гривні до іноземної валюти (євро), встановленим Національним банком України на перший день кварталу, в якому здійснюється ввезення такої продукції на митну територію України;

б)         офіційним курсом гривні до іноземної валюти (євро), встановленим Національним банком України та діє на дату подання декларації акцизного податку;

в)         офіційним курсом гривні до іноземної валюти (євро), встановленим Національним банком України та діє на дату подання до органу державної митної служби митної декларації для митного оформлення;

г)         офіційним курсом гривні до іноземної валюти (євро), встановленим Національним банком України та діє на дату отримання марок акцизного податку.

Продаж марок акцизного податку вітчизняним виробникам алкогольних напоїв (у виробництві яких використовується спирт етиловий неденатурований), провадиться на підставі:

а)         заявки-розрахунку, звіту про використані марки та платіжного документа, що підтверджує сплату коштів за такі марки;

б)         звіту про використані марки, заявки-розрахунку, довідки про сплату суми податку;

в)         заявки-розрахунку, звіту про використані марки, довідки про сплату суми податку та платіжного документа, що підтверджує сплату коштів за такі марки;

г)         заявки-розрахунку, звіту про використані марки, довідки про сплату суми податку, ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, наряду на отримання спирту етилового зі акцизного складу та платіжного документу, що підтверджує сплату коштів за такі марки.

Сплата акцизного податку здійснюється:

а)         грошовими коштами шляхом взаємних заліків, податковими векселями;

б)         податковими векселями, грошовими коштами, зарахуванням зустрічних зобов'язань;

в)         грошовими коштами;

г)         шляхом взаємних заліків, податковими векселями.

Корегування суми податкового векселя здійснюється виходячи з фактично втраченої кількості спирту при:

а)         виробництві продукції та її транспортуванні споживачу;

б)         зберіганні, виробництві готової продукції, а також її перевантаженні та транспортуванні споживачу;

в)         транспортуванні, зберіганні, виробництві готової продукції, а також фактично повернутого невиправного браку (у межах затверджених норм);

г)         транспортуванні, зберіганні, виробництві готової продукції, а також фактично повернутого невиправного браку.

Видача податкового векселя з акцизного податку дозволяється:

а)         будь-яким суб'єктам підприємницької діяльності, що імпортують на митну територію України підакцизні товари;

б)         виробникам лікарських засобів;

в)         резидентам або нерезидентам, які ввозять підакцизні речі або предмети на митну територію України у вигляді супроводжувального або не- супроводжувального багажу;

г)         експортерам підакцизних товарів (продукції).

Оподаткування акцизним податком тютюнових виробів здійснюється з застосуванням:

а)         адвалорних та специфічних ставок податку;

б)         адвалорних та специфічних ставок податку одночасно, а також величини мінімального акцизного податкового зобов'язання;

в)         адвалорних ставок податку, а також за використання показника максимальної роздрібної ціни на такі тютюнові вироби;

г)         адвалорних ставок податку одночасно, а також за використання показника максимальної роздрібної ціни на такі тютюнові вироби.

Не підлягають маркуванню марками акцизного податку:

а)         алкогольні напої і тютюнові вироби, які імпортуються в Україну;

б)         алкогольні напої і тютюнові вироби, які виробляються на митній території України;

в)         алкогольні напої і тютюнові вироби, які ввозяться в Україну і розміщуються у митному режимі магазину безмитної торгівлі;

г)         алкогольні напої із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць.

У які терміни оформлюється податковий вексель при отриманні спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого, біоетанолу, що використовується для виробництва окремих видів продукції, та встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту:

а)         після використання спирту за цільовим призначенням;

б)         після отримання спирту;

в)         до отримання з акцизного складу таких видів продукції за ставкою податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту;

г)         при оприбуткуванні таких видів продукції на підприємстві-виробнику.

Як сплачують акцизний податок підприємства, які виробляють вина виноградні з додаванням спирту, вермути, інші зброджені напої з додаванням спирту:

а)         до виробництва продукції;

б)         при виробництві продукції;

в)         після реалізації продукції;

г)         при придбанні марок акцизного податку.

Виробники алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, сплачують акцизний податок до бюджету:

а)         протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подачі податкової декларації;

б))       протягом 20 календарних днів, наступних за останнім днем подачі податкової декларації;

в)         протягом 90 календарних днів від дня отримання спирту етилового при придбанні марок акцизного податку;

г)         не пізніше дати відвантаження готової продукції.

Які органи здійснюють контроль за наявністю марок акцизного податку на алкогольних напоях та тютюнових виробах?

а)         контроль за наявністю марок акцизного податку здійснюють податкові органи;

б)         контроль за наявністю марок акцизного податку здійснюють митні органи з частковим залученням податкових органів у разі виявлення фактів втрати марок акцизного податку з вини суб'єктів господарювання;

в)         податкові органи — під час їх транспортування, зберігання та продажу, митні органи — під час ввезення на митну територію України.

Платниками збору за першу реєстрацію транспортного засобу є:

а)         юридичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів;

б)         фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів;

в)         юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів;

г)         юридичні та фізичні особи, які здійснюють реєстрацію нових транспортних засобів в Україні.

Які з зазначених транспортних засобів є об'єктом оподаткування збором за першу реєстрацію транспортного засобу?

а)         транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, що закріплені на праві оперативного управління за військовими частинами;

б)         судна, зареєстровані у Державному судновому реєстрі України або у Судновій книзі України;

в)         транспортні засоби на гусеничному ходу;

г)         транспортні засоби швидкої медичної допомоги;

д) літаки і вертольоти, зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або у Реєстрі державних повітряних суден України.

Які з зазначених транспортних засобів не є об'єктом оподаткування збором за першу реєстрацію транспортного засобу?

а)         колісні транспортні засоби;

б)         транспортні засоби на гусеничному ходу;

в)         судна, зареєстровані у Державному судновому реєстрі України або у Судновій книзі України;

г)         літаки і вертольоти, зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або у Реєстрі державних повітряних суден України.

Вкажіть, що є базою оподаткування для колісних транспортних засобів?

а)         об'єм циліндрів двигуна в кубічних сантиметрах;

б)         довжина транспортного засобу;

в)         вантажопідйомність транспортного засобу;

г)         потужність двигуна в кВт;

д)         кількість місць для пасажирів.

Вкажіть, що є базою оподаткування для суден?

а)         об'єм циліндрів двигуна в кубічних сантиметрах;

б)         довжина корпусу судна в сантиметрах;

в)         вантажопідйомність судна;

г)         потужність двигуна в кВт;

д)         кількість місць для пасажирів.

Вкажіть, що є базою оподаткування для літаків і вертольотів?

а)         об'єм циліндрів двигунів повітряного судна в кубічних сантиметрах;

б)         довжина повітряного судна в сантиметрах;

в)         максимальна злітна маса;

г)         кількість посадочних місць для пасажирів.

Фізична особа хоче зареєструвати легковий автомобіль з об'ємом циліндрів двигуна 1800 см куб. Яка ставка буде застосовуватись при розрахунку збору за першу реєстрацію транспортного засобу?

а)         3 грн. за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;

б)         5 грн. за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;

в)         7 грн. за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;

г)         10 грн. за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна.

Ставки збору за першу реєстрацію транспортного засобу для нових транспортних засобів застосовуються з коефіцієнтом:

а)         0,5;

б)         0,8;

в)         1;

г)         3.

Базовий податковий (звітний) період по збору за першу реєстрацію транспортного засобу дорівнює:

а)         календарному місяцю;

б)         календарному кварталу;

в)         календарному року;

г)         періоду проходження технічного огляду транспортного засобу.

Вкажіть строк сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу:

а)         збір сплачується у трьохденний термін після проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів;

б)         збір сплачується у п'ятиденний термін після проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів;

в)         збір сплачується перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів;

г)         збір сплачується одночасно з проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів.

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу сплачується:

а)         за місцем експлуатації транспортних засобів;

б)         двічі: за місцем реєстрації транспортних засобів та місцем їх експлуатації;

в)         за місцем проходження технічного огляду;

г)         за місцем реєстрації транспортних засобів.

Протягом якого терміну після першої реєстрації в Україні транспортних засобів юридичні особи подають розрахунок суми збору за такі транспортні засоби?

а)         до 20-го числа місяця наступного за першою реєстрацією;

б)         у десятиденний строк після першої реєстрації;

в)         у двадцятиденний строк після першої реєстрації;

г)         у тридцятиденний строк після першої реєстрації.

Який суб'єкт є платником екологічного податку у випадку здійснення скидів промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів:

а)         суб'єкт, який здійснює скиди забруднюючих речовин;

б)         водоканал.

Який суб'єкт є платником екологічного податку?

а)         у результаті діяльності якого утворюються відходи;

б)         який здійснює розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах.

Який суб'єкт є платником екологічного податку?

а)         у результаті діяльності якого утворюються радіоактивні відходи;

б)         який здійснює розміщення радіоактивних відходів.

Чи є платником екологічного податку суб'єкти господарювання, які провадять діяльність із збирання і заготівлі відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних об'єктах, та надають послуги у цій сфері?

а)         так;

б)         ні.

Ким утримується і сплачується до бюджету екологічний податок у частині викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами?

а)         податковим агентом;

б)         власником або користувачем транспортного засобу.

Чи є податковим агентом і сплати екологічного податку АЗС, яке реалізує паливо, придбане у СПД, що здійснюють оптову торгівлю паливом:

а)         так;

б)         ні.

Який базовий податковий (звітний) період для екологічного податку?

а)         календарний рік;

б)         календарний квартал;

в)         календарний місяць.

77. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ВАТ «Дніпроспецсталь» в I кв. 2011 р. склали:

№ з/п

Назва забруднюючої речовини

Усього викидів, т

1

Сполуки азоту

262,206

2

Ангідрид сірчистий

48,624

3

Оксид вуглецю

646,895

4

Тверді речовини

32,849

Сума екологічного податку, який справляється за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, становитиме:

а)         205 395,83;

б)         410 791,65.

78. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» в I кв. 2011 р. склали:

№ з/п

Назва забруднюючої речовини

Всього викидів, т

1

Оксиди азоту

36,598

2

Сірчистий ангідрид

217,078

3

Оксид вуглецю

1791,392

4

Тверді речовини

840,735

5

Газоподібні фтористі сполуки

314,53

Сума екологічного податку, який справляється за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення для підприємства, становитиме:

а)         1 381 640,43;

б)         690 820,21.

79. Скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти ТзОВ «Свиспан- Лімітед» м. Костопіль в I кв. 2011 р. склали:

№ з/п

Назва забруднюючої речовини

Обсяг забруднюючих речовин,т

1

Органічні речовини (за показниками БСК 5)

3,7

2

Завислі речовини

4,2

3

Хлориди

9,4

4

Азот амонійний

0,3

5

Фосфати

0,248

Сума екологічного податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, становитиме:

а)         1 900,07;

б)         950,03.

80. Відходи ВАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів», який знаходиться в м. Житомирі за I кв. 2011 р. склали:

з/п

Найменування відходу

Клас небезпеки

Фактично утворилось відходів на підприємстві, т

Примітка

1

Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані

І

0,104

Передано на зберігання спеціалізованому підприємству

2

Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані

І

1,29

Передано на зберігання спеціалізованому підприємству

3

Масла та мастила моторні, трансмісійні інші, зіпсовані або відпрацьовані

II

18,9

Зберігаються на власній території

4

Матеріали фільтрувальні, відпрацьовані чи зіпсовані

II

0,056

Зберігаються на власній території

5

Шини зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації

III

5,95

Зберігаються на власній території

Сума екологічного податку, який справляється за розміщення відходів становитиме:

а)         782,2;

б)         1 564,4;

в)         260,7;

г)         2 245,9.

81. Викиди Комсомольського рудоуправління в I кв. 2011 р. забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами складають:

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами при видобутку мінеральних руд:

№ з/п

Назва забруднюючої речовини

Усього викидів, т

1

Тверді речовини

0,231

2

Двоокис вуглецю

332,773

3

Оксиди азоту

1,571

№ з/п

Назва забруднюючої речовини

Усього викидів, т

4

Сірчистий ангідрид

3,365

5

Окис вуглецю

8,197

6

Вуглеводні

2,53

7

Газоподібні фтористі сполуки

0,007

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря установки для опалювання ЖКГ:

№ з/п

Назва забруднюючої речовини

Усього викидів, т

1

Оксиди азоту

13,075

2

Окис вуглецю

5,003

3

Метан (відноситься до вуглеводнів)

0,079

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря установки для опалювання промислових приміщень

№ з/п

Назва забруднюючої речовини

Усього викидів, т

1

Тверді речовини

0,044

2

Двоокис вуглецю

58,08

3

Оксиди азоту

26,767

4

Сірчистий ангідрид

63,894

5

Окис вуглецю

40,027

6

Метан (належить до вуглеводнів)

0,072

Споживання пального транспортними засобами

№ з/п

Вид пального

Обсяг споживання, т

1

Бензин

346,2

2

Дизельне пальне

6756,3

Скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти складають:

№ з/п

Назва забруднюючої речовини

Обсяг забруднюючих речовин, т

1

Завислі речовини

114,959

2

Органічні речовини (за показниками БСК 5)

54,833

3

4-Аміно-3,5,6-трихлорпиколинат натрію (гранично допустима концентрація 10,0 мг / л)

258,764

4

Хлориди

4176,37

5

Сульфати

14503,18

6

Амоній (гранично допустима концентрація 0,5 мг / л)

2,687

7

Нітрати

185,699

8

Нітрити

0,72

9

Залізо (гранично допустима концентрація 0,05 мг/л)

1,826

10

Фосфати

32,611

Підприємством розміщено відходів:

з/п

Найменування відходу

Клас небезпеки

Фактично утворилося відходів на підприємстві, т

Примітка

1

Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані

І

0,382

Передано на зберігання спеціалізованому підприємству

2

Батареї свинцеві, зіпсовані або відпрацьовані

І

2,450

Передано на зберігання спеціалізованому підприємству

3

Осад мийки автотранспорту

II

50

 

4

Масла та мастила моторні, трансмісійні, інші, зіпсовані або відпрацьовані

II

2,444

 

5

Шини зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації

III

7,586

 

з/п

Найменування відходу

Клас небезпеки

Фактично утворилося відходів на підприємстві, т

Примітка

6

Шлам масловідокремлю- вачів

III

0,630

 

7

Вироби електроізоляції зіпсовані

III

0,015

 

8

Відходи Дробильно-збагачувальної фабрики № 1

IV

438,055

 

9

Відходи Дробильно-збагачувальної фабрики № 1

IV

747187,5

 

Сума екологічного податку для підприємства становитиме:

а)         1480634,9;

б)         854612,9;

в)         613127,9;

г)         82675108,4.

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є:

а)         юридичні особи;

б)         фізичні особи;

в)         податкові агенти;

г)         нерезиденти.

Не є об'єктом оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

а)         квартири;

б)         гуртожитки;

в)         садові або дачні будинки;

г)         житлові будинки.

Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюють:

а)         Верховна Рада України;

б)         Верховна Рада Автономної Республіки Крим;

в)         сільські, селищні та міські ради;

г)         усі перерахувати органи.

База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи — платника податку, зменшується:

а)         для квартири на 100 кв. метрів;

б)         для квартири на 120 кв. метрів;

в)         для квартири на 200 кв. метрів;

г)         для квартири на 240 кв. метрів.

Базовий податковий (звітний) період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, дорівнює:

а)         календарному року;

б)         календарному кварталу;

в)         календарному місяцю;

г)         календарному дню.

Платниками збору за місця для паркування транспортних засобів є:

а)         юридичні особи;

б)         фізичні особи — підприємці;

в)         власники транспортних засобів;

г)         податкові агенти.

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, затверджується рішенням:

а)         обласної ради;

б)         районної ради;

в)         міської ради;

г)         селищної та сільської ради.

Об'єктом оподаткування збору за місця для паркування транспортних засобів є:

а)         площа земельної ділянки;

б)         земельна ділянка;

в)         місце для паркування;

г)         транспортний засіб.

Ставки збору за місця для паркування транспортних засобів встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у розмірі:

а)         від 0,03 % до 0,15 % мінімальної заробітної плати;

б)         від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в)         до 50 % прожиткового мінімуму;

г)         до 20 % вартості паркування транспортних засобів.

Збір за місця для паркування транспортних засобів сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками:

а)         кожного робочого дня;

б)         до 30 числа кожного місяця;

в)         щоквартально;

г)         двічі на рік.

Види підприємницької діяльності, які потребують патентування та сплати відповідного збору:

а)         торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б)         діяльність у сфері розваг;

в)         діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство);

г)         торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти.

Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг:

а)         суб'єкти господарювання, що утворені громадськими організаціями інвалідів та здійснюють торгівлю продовольчими товарами вітчизняного виробництва;

б)         аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

в)         фізичні особи — підприємці, які провадять торговельну діяльність у пунктах продажу товарів;

г)         суб'єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється в таких межах:

а)         на території міста Києва та обласних центрів — від 0,4 до 0,8 розміру мінімальної заробітної плати;

б)         на території міста Севастополя, міст обласного значення і районних центрів — від 0,04 до 0,2 розміру мінімальної заробітної плати;

в)         на території міст, селищ і сіл — від 0,08 до 0,2 розміру мінімальної заробітної плати;

г)         на території інших населених пунктів — до 0,04 розміру мінімальної заробітної плати.

Сплата збору за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту здійснюється:

а)         не пізніше як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б)         щомісяця, не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в)         щоквартально, не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу;

г)         у день провадження такої діяльності.

Термін дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить:

а)         від одного до п'ятнадцяти календарних днів;

б)         60 календарних місяців;

в)         вісім календарних кварталів;

г)         один календарний рік.

Платниками туристичного збору є:

а)         інваліди та діти-інваліди;

б)         громадяни України й іноземці;

в)         особи, які прибули у відрядження;

г)         ветерани війни.

Ставка туристичного збору встановлюється у розмірі:

а)         від 0,5 % до 1 % до бази справляння збору;

б)         від 0,5 % до 1 % мінімальної заробітної плати;

в)         від 0,5 % до 1 % прожиткового мінімуму;

г)         від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

До вартості проживання при справлянні туристичного збору не включаються витрати на:

а)         харчування чи побутові послуги;

б)         оформлення закордонних паспортів;

в)         обов'язкове страхування;

г)         усі перераховані витрати.

Згідно з рішенням сільської, селищної та міської ради справляння туристичного збору може здійснюватися:

а)         юридичними особами або фізичними особами — підприємцями;

б)         квартирно-посередницькими організаціями;

в)         адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів і гуртожитків;

г)         усіма перерахованими суб'єктами.

Базовий податковий (звітний) період туристичного збору дорівнює:

а)         календарному року;

б)         календарному кварталу;

в)         календарному місяцю;

г)         календарному дню.

Ставка податку за один гектар ріллі, сіножатей та пасовищ становить:

а)         0,1;

б)         0,01;

в)         0,3;

г)         0,03.

Ставка податку за один гектар багаторічних насаджень становить:

а)         0,1;

б)         0,01;

в)         0,3;

г)         0,03.

Фізичні особи, які мають право щодо звільнення від сплати земельного податку:

а)         інваліди, пенсіонери, військовослужбовці;

б)         військовослужбовці, ветерани війни, постраждалі від ЧАЕС;

в)         ветерани війни, пенсіонери, постраждалі від ЧАЕС, інваліди;

г)         інваліди І і II групи, пенсіонери, ветерани війни, постраждалі від ЧАЕС.

Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком:

а)         земельні ділянки лікарень, фермерських господарств, бюджетних установ;

б)         земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

в)         земельні ділянки, які орендуються іноземцями;

г)         земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Податок на землю фізичними особами сплачується протягом:

а)         60 днів з дня вручення податкового повідомлення;

б)         40 днів з дня вручення податкового повідомлення;

в)         20 днів з дня вручення податкового повідомлення;

г)         10 днів з дня вручення податкового повідомлення;

З якого по який період платники податку за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку і подають декларацію?

а)         щомісячно;

б)         щоквартально з 1-15;

в)         до 31.03 поточного року;

г)         01.01 по 01.02 поточного року.

Плата за землю зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному:

а)Бюджетним           кодексом України;

б)         Законом України «Про оренду землі» від 06.10.1998 p. № 161-XIV (у редакції Закону України від 02.10.2003 p. № 1211-IV);

в)         Законом України «Про плату за землю» від 03.07.1992 p. № 2535-XII (у редакції Закону України від 19.09.1996 p. № 378/96-ВР);

г)         Законом України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 p. № 2181-III.

Індексація нормативної грошової оцінки земель визначається за формулою:

а)         Кі = [І + 10]:100;

б)         Кі = [І - 1]:100;

в)         Кі = [І - 10]:100;

г)         Кі = [І + 1]:100.

Облік фізичних осіб — платників податку на землю і нарахування відповідних сум проводиться:

а)         щороку до 1 січня;

б)         щороку до 1 травня;

в)         щороку до 1 березня;

г)         щороку до 31 грудня.

Платники земельного податку, які користуються пільгами з цього пода