Тема 8. Облік нематеріальних активів

Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів. Структура П(С)БО 8 та основні терміни. Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік нематеріальних активів. Характеристика рахунку 12 «Нематеріальні активи».

Придбання нематеріальних активів за грошові кошти, в обмін на інші активи, безоплатне отримання, як внесок до статутного капіталу. Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів. Документація господарських операцій з обліку придбання нематеріальних активів.

Вибуття нематеріальних активів внаслідок продажу, безкоштовної передачі, ліквідації об'єкта нематеріальних активів, здійснення фінансових вкладень нематеріальними активами до статутного капіталу. Регістри аналітичного обліку нематеріальних активів, що вибули. Інвентаризація нематеріальних активів. Порядок ведення журналу 4 та відомості 4.3, призначеної для обліку нематеріальних активів.

Поняття про знос (амортизацію) нематеріальних активів. Методи її нарахування. Способи визначення строків корисного використання нематеріальних активів.

Особливості обліку гудвілу при придбанні. Характеристика рахунку 19 «Гудвіл при придбанні». Документування господарських операцій з обліку гудвілу при придбанні. Відображення даних про гудвіл в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.