Тема 17. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства

магниевый скраб beletage

Економічна сутність доходів і фінансових результатів. Структура П(С)БО 15 «Дохід» та основні терміни. Визнання, склад і оцінка доходів. Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік доходів і фінансових результатів. Характеристика рахунків з обліку доходів і фінансових результатів. Відображення даних про доходи та фінансові результати в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Поняття та класифікація доходів і фінансових результатів. Облік доходів від звичайної діяльності: облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), облік інших операційних доходів, облік доходів від фінансової діяльності, облік доходів, які виникають в ході інвестиційної діяльності. Облік доходів від надзвичайної діяльності. Характеристика рахунку 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи» та 76 «Страхові платежі». Порядок закриття рахунків з обліку доходів. Облік фінансових результатів діяльності. Загальна характеристика рахунку 79 «Фінансові результати». Облік результатів звичайної діяльності. Облік використання прибутку підприємства. Документування операцій з обліку доходів і фінансових результатів за видами діяльності. Характеристика субрахунків з обліку доходів і фінансових результатів за видами діяльності. Відображення операцій з обліку доходів і фінансових результатів за видами діяльності на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Економічна сутність та класифікація витрат. Структура П(С)БО 16 «Витрати» та основні терміни. Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік витрат. Загальна характеристика рахунків з обліку витрат. Відображення даних про витрати в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Класифікація витрат за елементами. Групування витрат за економічними елементами. Взаємозв'язок елементів витрат та статей калькуляції. Облік витрат операційної діяльності на рахунках класу 8. Характеристика рахунків класу 8. Облік матеріальних витрат, характеристика субрахунків рахунку 80 «Матеріальні витрати». Облік витрат на оплату праці. Характеристика субрахунків рахунку 81 «Витрати на оплату праці», облік відрахувань на соціальні заходи: характеристика субрахунків рахунку 82 «Відрахування на соціальні заходи»; облік амортизації: характеристика субрахунків рахунку 83 «Амортизація», облік інших операційних витрат, характеристика рахунку 84 «Інші операційні витрати», особливості обліку інших витрат, характеристика рахунку 85 «Інші затрати». Відображення операційних витрат у фінансовій звітності. Формування II розділу Звіту про фінансові результати — 2 «Елементи операційних витрат». Класифікація витрат відповідно до П(С)БО 16 «Витрати». Основні та накладні витрати; одноелементні та комплексні витрати; поточні та витрати майбутнього періоду; продуктивні та непродуктивні витрати.

Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Принцип історичної собівартості. Розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності про: склад і суму витрат відображених у статтях «Інші операційні витрати», «Інші витрати» «Звіту про фінансові результати»; склад і суму доходів і витрат за кожною надзвичайною подією; склад і суму витрат, які невключені до статей витрат «Звіту про фінансові результати», а відображені у складі власного капіталу.

Характеристика рахунку 90 «Собівартість реалізації». Склад собівартості реалізованої продукції. Поняття та склад загальновироб- ничих витрат. Характеристика рахунку 91 «Загальновиробничі витрати». Первинні документи при відображенні накопичення загальновиробничих витрат. Розподіл загальновиробничих витрат. Постійні та змінні загальновиробничі витрати. Вибір бази розподілу, визначення нормальної потужності. Склад загальновиробничих витрат: утримання апарату управління цеху, утримання іншого цехового персоналу, амортизація будівель, споруд та інвентаря, тощо; випробування, досліди, винахідництво; охорона праці, їх облік та характеристика.

Поняття витрат звітного періоду. Облік адміністративних витрат. Характеристика рахунку 92 «Адміністративні витрати». Документування та порядок списання адміністративних витрат. Склад адміністративних витрат: витрати на управління підприємством; збори і відрахування, загальнозаводські невиробничі втрати тощо, їх облік та характеристика. Порядок ведення аналітичного обліку витрат та його залежність від характеру виробництва та системи калькулювання продукції. Склад витрат на збут. Характеристика рахунку 93 «Витрати на збут». Первинні документи при накопиченні витрат на збут. Склад витрат на збут: витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції, витрати на ремонт тари, оплату праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам, що забезпечують збут, витрати на рекламу та маркетинг, витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних із збутом продукції (оперативна оренда, страхування, амортизація, ремонт, охорона), витрати на транспортування, інші витрати. Склад інших операційних витрат. Характеристика рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності». Первинні документи при накопиченні інших витрат операційної діяльності. Порядок списання інших витрат операційної діяльності. Склад інших операційних витрат, витрати на дослідження і розробки, собівартість реалізованої іноземної валюти, собівартість реалізованих виробничих запасів, сума безнадійної дебіторської заборгованості, втрати від операційної курсової різниці, втрати від знецінення запасів, від псування цінностей, визнані штрафи, пені, неустойки, інші витрати операційної діяльності. Поняття та склад фінансових витрат та втрат від участі в капіталі. Характеристика рахунку 95 «Фінансові витрати», 96 «Витрати від участі в капіталі» та 97 «Інші витрати».

Облік витрат на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків та облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій. Характеристика рахунків 98 «Податок на прибуток» та 99 «Надзвичайні витрати». Реєстри аналітичного та синтетичного обліку непрямих витрат, їх зміст та порядок ведення. Способи узагальнення витрат та їх характеристика. Узагальнення витрат виробництва в умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки. Характеристика реєстрів аналітичного обліку: карток, відомостей, вільних листків та порядок їх ведення. Характеристика, структура та основне призначення журналу № 5 № 5А. Порядок ведення журналів № 5 і 5А та їх взаємозв'язок з Головною книгою.