Тема 19. Облік резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку

магниевый скраб beletage

Порядок створення резервного капіталу у товаристві. Аналітичний облік резервного капіталу. Загальна характеристика рахунку 43 «Резервний капітал». Облік вилученого капіталу. Загальна характеристика рахунку 45 «Вилучений капітал». Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків). Загальна характеристика рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Документування господарських операцій з обліку резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку (непокритих збитків). Відображення даних на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Поняття та класифікація забезпечень у бухгалтерському обліку. Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік забезпечень зобов'язань. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів. Характеристика рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів». Облік цільового фінансування та цільових надходжень. Характеристика рахунку 48 «Цільові фінансування та цільові надходження». Облік цільових резервів. Характеристика рахунку 49 «Страхові резерви». Інвентаризація забезпечень зобов'язань. Документування господарських операцій з обліку забезпечень зобов'язань. Відображення даних з обліку забезпечень зобов'язань на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Поняття страхових резервів та порядок їх формування. Інвентаризація власного капіталу. Структура журналу 7. фактори, що впливають на власний капітал підприємств. Розкриття інформації про забезпечення зобов'язань у примітках до річної фінансової звітності.

1.3. Перелік питань з курсу «Фінансовий (бухгалтерський) облік»

Сутність бухгалтерського обліку, його види та користувачі бухгалтерської інформації. Регулювання бухгалтерського обліку та звітності в Україні

Облікова політика підприємства та порядок її формування (сутність облікової політики, порядок формування облікової політики, порядок формування наказу про облікову політику, розкриття облікової політики у Примітках до фінансової звітності)

Облік касових операцій (порядок ведення, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік)

Облік грошових документів та коштів в дорозі (економічна сутність, документальне оформлення, аналітичний та синтетичний облік)

Облік операцій на рахунках в банках (порядок відкриття та закриття поточних рахунків, документальне оформлення, синтетичний і аналітичний облік)

Облік операцій на валютних рахунках (порядок перерахунку іноземної валюти у гривні, облік курсових різниць, документальне оформлення, синтетичний і аналітичний облік)

Облік довгострокових фінансових інвестицій (сутність, види, оцінка інвестицій при придбанні на дату балансу: за справедливою вартістю, за амортизованою та за методом участі в капіталі, аналітичний та синтетичний облік довгострокових фінансових інвестицій)

Облік поточних фінансових інвестицій (сутність, види, оцінка, аналітичний та синтетичний облік поточних фінансових інвестицій)

Облік довгострокової дебіторської заборгованості (сутність та види заборгованості, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік)

Облік розрахунків з покупцями і замовниками та облік операцій з короткостроковими векселями одержаними (характеристика рахунків, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік)

Облік резервів сумнівних боргів (порядок створення, аналітичний і синтетичний облік)

Облік витрат майбутніх періодів (порядок формування та віднесення на витрати періоду, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік)

Облік розрахунків з підзвітними особами (нормативно- законодавче регулювання документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік)

Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків (нормативно-законодавче регулювання документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік)

Облік розрахунків за претензіями та за нарахованими доходами (характеристика рахунків, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік)

Визнання, класифікація та оцінка основних засобів

Облік капітальних інвестицій (порядок здійснення капітальних інвестицій на придбання та виготовлення необоротних активів, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік)

Облік основних засобів (документальне оформлення руху основних засобів, шляхи вибуття основних засобів, аналітичний і синтетичний облік)

Облік зносу (амортизації) основних засобів (економічна сутність зносу (амортизації) основних засобів, характеристика методів нарахування амортизації, аналітичний і синтетичний облік)

Облік оренди (лізингу) основних засобів та розрахунків з орендодавачами (характеристика орендних операцій, порядок відображення в обліку операцій, пов'язаних з фінансовою та операційною орендою)

Облік інших необоротних матеріальних активів (сутність інших необоротних матеріальних активів, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік наявності та руху)

Облік нематеріальних активів (сутність, визнання, оцінка нематеріальних активів, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік)

Облік зносу (амортизації) нематеріальних активів (економічна сутність зносу (амортизації), порядок нарахування (амортизації) нематеріальних активів та відображення в аналітичному і синтетичному обліку)

Визнання, класифікація та оцінка запасів (формування первісної вартості запасів, методи оцінки запасів при їх вибутті)

Облік надходження виробничих запасів та транспортно- заготівельних витрат (документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік, шляхи надходження)

Облік вибуття виробничих запасів (шляхи вибуття, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік вибуття виробничих запасів)

Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів (документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік та оперативний в місцях експлуатації)

Склад витрат виробництва та їх групування за різними ознаками. Характеристика етапів обліку витрат виробництва

Оцінка та облік незавершеного виробництва (характеристика незавершеного виробництва, інвентаризація, оцінка, аналітичний і синтетичний облік)

Облік браку у виробництві та напівфабрикатів власного виробництва (документальне оформлення, порядок оцінки, порядок списання витрат від браку, аналітичний і синтетичний облік)

Облік готової продукції (поняття, класифікація та формування первісної вартості готової продукції, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік)

Облік зобов'язань за розрахунками з постачальниками і підрядниками (характеристика розрахунків, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік)

Облік короткострокових зобов'язань за розрахунками з банками та іншими позиками (порядок отримання та погашення позик, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік)

Облік операцій з довгостроковими та короткостроковими векселями виданими (сутність, види, аналітичний та синтетичний облік векселів виданих)

Заробітна плата: поняття, види та форми. Облік особового складу, використання робочого часу та виробітку

Облік розрахунків з оплати праці (порядок нарахування погодинної та відрядної оплати праці, види утримань із заробітної плати, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік)

Облік нарахування виплат, що проводяться на основі середнього заробітку: нарахування відпускних, лікарняних та інших виплат (нормативно-законодавче регулювання, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік)

Облік розрахунків за страхуванням (порядок нарахування єдиного соціального внеску, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік)

Облік зобов'язань за податками, зборами, обов'язковими платежами (підстави для нарахування та порядок погашення, аналітичний і синтетичний облік)

Облік розрахунків з учасниками (порядок нарахування та виплати дивідендів, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік розрахунків з учасниками)

Облік доходів майбутніх періодів (порядок формування та віднесення на доходи періоду, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік)

Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями та з фінансової оренди (характеристика рахунків, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік)

Класифікація та облік витрат за елементами (на рахунках класу 8) (характеристика елементів витрат, загальний порядок обліку витрат за елементами з використанням рахунку 8 класу)

Облік собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (характеристика рахунку, склад собівартості реалізованої продукції, синтетичний і аналітичний облік)

Облік загальновиробничих витрат (сутність, порядок накопичення та розподілу, аналітичний і синтетичний облік)

Облік адміністративних витрат (склад адміністративних витрат, аналітичний і синтетичний облік)

Облік витрат на збут (склад витрат на збут та порядок їх виникнення, аналітичний і синтетичний облік)

Облік витрат від іншої діяльності (склад витрат від іншої операційної діяльності, аналітичний і синтетичний облік)

Облік фінансових витрат та витрат від інвестиційної діяльності (склад фінансових витрат та витрат від інвестиційної діяльності, порядок їх визнання, аналітичний і синтетичний облік)

Облік надзвичайних витрат та доходів (сутність, порядок визнання надзвичайних витрат та доходів, аналітичний і синтетичний облік)

Доходи підприємства: визнання, класифікація та оцінка.

Облік доходів від операційної діяльності (склад доходів від операційної діяльності та порядок їх визнання, аналітичний і синтетичний облік)

Облік доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів (склад доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, порядок їх визнання, аналітичний і синтетичний облік)

Облік фінансових результатів (поняття фінансових результатів, порядок їх формування та відображення на рахунках обліку)

Облік податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій. Облік відстрочених податкових активів та зобов'язань

Облік статутного капіталу, неоплаченого та вилученого капіталу (порядок формування статутного капіталу та його зміни, аналітичний і синтетичний облік)

Облік прибутків і збитків та облік резервного капіталу (сутність та види резервного капіталу, порядок його формування та відображення в обліку, формування та використання прибутку підприємства)

Облік цільового фінансування та цільових надходжень та облік забезпечень витрат(сутність цільового фінансування та цільових надходжень, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік, надходження і використання коштів цільового фінансування та цільових надходжень)

59. Облік на позабалансових рахунках (характеристика позабалансових рахунків, методика відображення інформації на позабалансових рахунках)

1.4 Відповіді на питання з курсу «Фінансовий (бухгалтерський) облік»