1. Сутність бухгалтерського обліку, його види та користувачі бухгалтерської інформації. Регулювання бухгалтерського обліку та звітності в Україні

магниевый скраб beletage

Господарська діяльність — це будь-яка діяльність, пов'язана з виробництвом, обміном і споживанням матеріальних та нематеріальних благ. Господарська діяльність, що здійснюється з метою отримання прибутку, є підприємницькою діяльністю (підприємництвом).

Суб'єктами господарської діяльності є фізичні та юридичні особи.

Суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути:

громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності;

юридичні особи всіх форм власності.

Бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі Інформації про господарську діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Господарська операція — це дія або подія, що викликає зміни у структурі активів, зобов'язань та власному капіталі підприємства більшість господарських операцій є наслідком вольових дій юридичних або фізичних осіб, які укладають угоди, здійснюють технологічні операції.

Поряд з тим, господарські операції можуть здійснюватися в результаті певних подій, тобто явищ реальної діяльності, що відбуваються незалежно від волі людини.

Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Фінансова звітність задовольняє інформаційні потреби користувачів щодо:

придбання, продажу та володіння цінними паперами;

участі в капіталі підприємства;

оцінки якості управління;

оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання;

забезпеченості зобов'язань підприємства;

визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

регулювання діяльності підприємства;

інших рішень.

Таблиця

Користувачі

Інформаційні потреби

Інвестори

Здатність підприємства сплачувати дивіденди. Для прийняття рішень щодо придбання, утримання або продажу інвестицій

Працівники

Стабільність і прибутковість підприємства. Збереження робочих місць, оплата праці та пенсійне забезпечення

Банки

Своєчасність повернення позики та отримання відсотків

Постачальники та інші кредитори

Своєчасність оплати рахунків

Клієнти (замовники)

Можливість отримання необхідних товарів і послуг

Уряд

Своєчасність і повнота сплати податків. Для визначення національного доходу, розподілу ресурсів

Громадськість

Вплив діяльності підприємства на добробут суспільства (зайнятість, екологію тощо)

У бухгалтерському обліку відображаються господарські операції, що е наслідком рішень користувачів, а бухгалтерська звітність забезпечує зворотний зв'язок з користувачами.

Головною метою ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

2. Облікова політика підприємства та порядок її формування (сутність облікової політики, порядок формування облікової політики, порядок формування наказу про облікову політику, розкриття облікової політики у Примітках до фінансової звітності)

Облікова політика підприємства — це сукупність принципів, методів, процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

Облікова політика визначає форми і методи бухгалтерського обліку, формується керівником, головним бухгалтером, виходячи із загальних принципів методології та організації обліку й конкретних умов діяльності підприємства.

Теорія облікової політики включає принципи обліку, наукові положення конструювання інформаційної системи підприємства, визначення предмета обліку, методів збору й обробки даних, правила складання документів, регістрів, форм звітності.

Методологія обліку передбачає процедури отримання первинних даних, оцінки ресурсів, ведення рахунків синтетичного та аналітичного обліку, критерії розмежування основних засобів та малоцінних і швидкозношуваних предметів, а також порядок нарахування амортизації, обліку ремонтів, визначення обсягу реалізації, доходів, фінансових результатів та інші питання.

Технологія обробки даних включає такі елементи:

план рахунків бухгалтерського обліку;

форми бухгалтерського обліку;

послідовність проходження документів (від заповнення до здачі в архів);

організацію внутрішнього контролю, що полягає у внутрішньому впливі на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства з метою отримання вигоди від його діяльності;

складання групувальних, нагромаджу вальних та розробник таблиць і регістрів обліку;

проведення Інвентаризації майна та зобов'язань;

складання звітів про використання ресурсів. Організація бухгалтерського обліку передбачає визначення структури бухгалтерії, централізовану систему обробки даних» (обробку робочих інструкцій для працівників бухгалтерії, графіки документообороту, внутрішніх стандартів, способів ведення обліку.

Облікова політика затверджується наказом керівника і містить додаток, в якому детально описується теорія, методологія, технологія і організація обліку за такою формою:

Відомість про підприємство.

Організація ведення обліку.

Структура видів діяльності.

Детальний опис форми.

Робочий план рахунків обліку.

Методика оцінки та обліку.

Принципи, на яких будується облікова політика.

Перелік відповідальних осіб та порядок їх звітування перед бухгалтерією.

Інвентаризація.

Графіки документообороту.

Технологія обробки даних у бухгалтерії.

Організація управлінського обліку.

Організація контролю.

Перелік регістрів синтетичного й аналітичного обліку та інформація, що в них відображається.

Організація матеріальної відповідальності.

Відповідальність за складання звітності.

Відповідальність керівника за облікову політику.

Відповідальність головного бухгалтера за облікову політику.

Відповідальність за збереження комерційної таємниці.

Відповідальність за порушення встановленого порядку складання документів та регістрів обліку.

Порядок використання чистого прибутку.

Організація економічного аналізу та використання його даних для управління.

Внесення змін в облікову політику.

Відображення інших питань, важливих для формування облікової політики.

В обліковій політиці підприємства мають бути відображені всі принципові питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві, адже від вибору облікових оцінок підприємства залежить фінансовий результат та об'єктивність і точність розкриття інформації у фінансовій звітності.