3. Облік касових операцій (порядок ведення, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік)

Операції з оприбуткування готівки в касу та видачі з каси оформляються відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, остання редакція якого затверджена постановою Правління Національного банку України від 15 лютого 2004 р. №-637.

Положення складається з таких розділів:

загальні положення;

порядок організації готівкових розрахунків;

порядок оформлення касових операцій;

порядок ведення касових операцій та обов'язки касира;

контроль за дотриманням порядку ведення касових операцій.

Касові операції оформляються прибутковими та видатковими касовими ордерами.

Приймання касами підприємств готівки, у тому числі й одержаних із банку, проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаних головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства. При прийманні готівки видається квитанція за підписами головного бухгалтера або особи, уповноваженої керівником підприємства, і касира, засвідчена печаткою підприємства.

Видача готівки з кас підприємств проводиться за видатковими касовими ордерами або належно оформленими платіжними відомостями. Документи на видачу готівки мають підписувати: керівник і головний бухгалтер або особи, які на це уповноважені. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо. Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, рахунках тощо є дозвільний напис керівника, то підпис керівника на видаткових касових ордерах не обов'язковий.

Під час одержання прибуткових та видаткових касових ордерів або видаткових документів касир зобов'язаний перевірити:

наявність і справжність на документах підпису головного бухгалтера, а на видатковому документі дозвільного напису керівника підприємства або осіб, які ним уповноваженні;

правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів;

наявність перелічених реквізитів у документах.

Прибуткові касові ордери або видаткові документи до передавання в касу реєструються бухгалтерією в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів. Видаткові касові ордери, що оформлені на підставі платіжних відомостей на виплати, пов'язані з оплатою праці, реєструються після їх видачі.

Усі надходження й видачу готівки в національній валюті підприємства відображають у касовій книзі. Кожне підприємство, є юридичною особою і має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті.

Аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою підприємства юридичної особи. Кількість аркушів у касовій книзі засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера підприємства-юридичної особи (типова форма № КО-4).

Записи у касовій книзі здійснюються у двох примірниках чорнилом темного кольору кульковою або чорнильною ручкою. Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках (другий примірник є звітом касира). Наприкінці робочого дня касир підбиває підсумки оборотів за надходженням і видачею грошей та виводить залишки на наступний день. Перші відривні аркуші, що є звітом касира, разом з прибутковими і видатковими ордерами і доданими до них виправдовуваними документами касир передає до бухгалтерії. Бухгалтер перевіряє правильність оформлення касових ордерів і проти кожної суми проставляє шифр кореспондуючих рахунків. На підставі звітів касира бухгалтер складає журнал № 1 (Кт-рах.30) та Відомість 1.1(Дт-рах.30). Синтетичний облік касових операцій ведеться на рахунку 30 «Каса», який має такі субрахунки:

«Каса в національній валюті»;

«Каса в іноземній валюті».

По дебету рахунку 30 «Каса» відображають надходження готівки в касу, а по кредиту — видача готівки. Основні господарські операції з обліку касових операцій наведені в таблиці.