8. Облік поточних фінансових інвестицій (сутність, види, оцінка, аналітичний та синтетичний облік поточних фінансових інвестицій)

магниевый скраб beletage

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(В)БО 12 «Фінансові інвестиції».

Фінансові інвестиції — це активи, які утримуються підприємством із метою збільшення прибутку за рахунок відсотків, дивідендів тощо, зростання вартості капіталу або отримання інших вигод для інвестора.

До фінансових інвестицій відносяться інвестиції у:

акції;

облігації;

депозитні сертифікати;

казначейські зобов'язання;

інші цінні папери;

капітал інших підприємств.

Розрізняють довгострокові та поточні фінансові інвестиції.

Поточні фінансові інвестиції — це інвестиції на строк, що не перевищує одного року, та які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.

Серед поточних фінансових інвестицій виділяють фінансові інвестиції, які для цілей фінансової звітності, визначаються еквівалентами грошових коштів.

Бухгалтерський облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів, ведеться на рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції». За дебетом рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції» відображається придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій, за кредитом — зменшення їх вартості та вибуття.

Рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції» має субрахунки:

«Еквіваленти грошових коштів»

«Інші поточні фінансові інвестиції».

Для обліку операцій за рахунком 35 призначений Журнал 4 (розділ II) і Відомість 4.2.

Витрати, понесені при придбанні фінансових інвестицій (сплата комісійних, податків, зборів, інші витрати безпосередньо пов'язані з придбанням фінансової інвестиції), які включаються до первісної вартості цих інвестицій, відображаються за дебетом рахунка 35 та кредитом відповідних рахунків (розрахунків із кредиторами, бюджетом, тощо).

Сума зменшення балансової вартості фінансових інвестицій справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, за рахунок зменшення корисності відображається у складі інших витрат. Сума збільшення балансової вартості фінансових інвестицій, які відображаються за справедливою вартістю, відносяться до інших доходів: Дт 35; Кт 746 — на суму до оцінки; зменшення — у складі інших витрат:

Дт 975; Кт 35 — на різницю між первісною й справедливою вартістю. Погашення фінансових інвестицій грошовими коштами відображають записом: Дт 35; Кт 30,31.