15. Облік розрахунків за претензіями та за нарахованими доходами (характеристика рахунків, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік)

магниевый скраб beletage

Субрахунок 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» (рахунок призначений для відображення нарахованих дивідендів, процентів, роялті, які слід отримати підприємству від спільної діяльності та володіння корпоративними правами).

Дивіденди — це доходи, що отримують за корпоративними правами у вигляді частини прибутку, включаючи доходи, нараховані як відсотки иа акції, придбані у юридичних осіб, чи на внески до їх статутних капіталів.

Відсотки — це доходи, пов'язані з платежами позичальника на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених ним на певний термін коштів чи майна. До відсотків належать платежі за:

використання коштів або товарів, отриманих у кредит на умовах комерційного кредиту;

використання коштів, залучених на депозит;

придбання населенням товарів у кредит;

використання майна, зданого в оренду (лізинг, рента);

придбані акції, облігації, ощадні сертифікати тощо.

Роялті — це періодичні відрахування продавцеві (ліцензіарові), що згідно з ліцензійною угодою сплачує ліцензіат за право користуватися предметом ліцензійної угоди-винаходом, патентом, записом на різних носіях інформації, товарним знаком, правом на промислові та наукові зразки, видання книги, прокатом кінофільму, постановки п'єси, виконанням авторської музики тощо.

Дивіденди підприємство отримує у вигляді доходів від інвестицій:

у спільні підприємства;

в асоційовані підприємства;

в дочірні підприємства.

Субрахунок 374 «Розрахунки за претензіями» служить для контролю за договірною дисципліною та відшкодуванням витрат при доставці вантажів й порушенні умов договорів поставок.

На субрахунку 374 обліковуються претензії, які висуває підприємство постачальникам, підрядникам, транспортним організаціям, що визнані винними юридичними особами чи господарським судом.

На субрахунку 374 ведеться облік претензій за:

завищення цін на виробничі запаси й інші цінності;

арифметичні помилки при підрахунках сум у документах;

невідповідність якості поставлених цінностей умов договору;

нестачу вантажів при прийманні на залізниці, на складі;

браковану продукцію;

оплату простоїв з вини постачальника;

помилково списані чи зараховані на поточні рахунки суми з вини працівників банку;

нестачі вантажів при їх перевезенні;

пені, штрафи, неустойки за порушення умов договору;

інші причини.

У претензії обов'язково повинні відображатися такі пункти:

повне найменування заявника та відповідача, їх місцезнаходження;

дата номер претензії;

обставини пред'явлення претензії, вимоги заявника;

розрахунок суми;

платіжні реквізити заявника;

перелік документів, що додаються до претензії;

підпис керівника підприємства чи його заступника. Претензія розглядається у місячний термін із дня її отримання. Про результати розгляду заявникові повідомляється письмово. За дебетом субрахунку 374 «Розрахунки за претензіями» відображаються:

розрахунки за претензіями до постачальників та підрядників, транспортних організацій по виявлених розбіжностях цін, тарифів, які були застережені в договорах, помилки у розрахунках;

розрахунки за претензіями до постачальників матеріалів, товарів щодо якості поставлених запасів, яка не відповідає вимогам договору;

розрахунки щодо нестач при постачанні;

втрат від простоїв автотранспорту та браку з вини постачальників.

Усі вище зазначені події відображаються в бухгалтерському обліку таким записом:

Дебет 374 «Розрахунки за претензіями»

Кредит 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Розрахунки по штрафах, пенях та неустойках, які стягуються з постачальників та замовників за невиконання договірних зобов'язань, у розмірах, обумовлених договором або присуджених арбітражним судом.

Дебет 374 «Розрахунки за претензіями» Кредит 715 «Одержанні штрафи пені неустойки».

розрахунки за претензіями щодо помилково списаних грошових коштів з розрахункових рахунків підприємства установами банків. Відображають записом:

Дебет 374 «Розрахунки за претензіями» Кредит 31 «Рахунки в банках»

розрахунки за претензіями щодо виданих авансів при порушенні умов договорів поставок та інше:

Дебет 374 «Розрахунки за претензіями» Кредит 371 «Розрахунки за виданими авансами» За кредитом субрахунку 374»Розрахунки за претензіями» відображаються:

1) грошових коштів — при зарахуванні претензійних сум: Дебет 30 «Каса»; 31 «рахунки в банках»;

Кредит 374 «Розрахунки за претензіями».

2) витрат — якщо постачальники відмовляються від претензійних сум або суд відхиляє претензії

Дебет 949 «інші витрати операційної діяльності»;

Кредит 374 «Розрахунки за претензіями».

Суми претензій, які відхиляються арбітражним судом та не будуть відшкодовані, повертаються на рахунки, з яких вони були списані.

Аналітичний облік розрахунків за претензіями ведеться за кожним дебітором окремо.