18. Облік основних засобів (документальне оформлення руху основних засобів, шляхи вибуття основних засобів, аналітичний і синтетичний облік)

Відповідно до П(С)БО 7 об'єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у випадку його вибуття внаслідок

(Рис).

При вибутті об'єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх оцінок залишкові вартості цього об'єкта основних засобів включаються до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

Вибуття основних засобів оформляється Актом на списання основних засобів (ф. № 03-3), в якому відображаються первинна вартість об'єкта, що вибуває, сума нарахованого зносу, залишкова вартість, причина вибуття об'єкта (реалізація, ліквідація, безоплатна передача тощо), витрати, пов'язані з вибуттям, а також результат від списання об'єкта. На основі акту здійснюються відповідні записи в інвентарних картках та інвентарному списку.

Вибуття основних засобів І

3

5

продаж за плзіу в порядку реалізації майна

передача за договором дарування стороннім юридичним та фізичним особам

списання внаслідок морального або фізичного зносу

ліквідація прн аваріях, стихійних лихах та інших надзвичайних ситуаціях, викликаних екстремальними умовами

в зв'язку з реконструкцією та новим будівництвом

передача у вигляді внеску до статутного капіталу інших підприємств

з інших причин

Рис. Вибуття основних засобів

Регістри аналітичного обліку (інвентарні картки) реалізованих основних засобів додаються до документів, якими оформлені факти вибуття таких активів.

У процесі реалізації об'єктів основних засобів за грошові кошти в бухгалтерському обліку на відповідних рахунках відображаються:

дохід від реалізації в сумі продажної вартості об'єктів;

податкові зобов'язання з ПДВ;

списання суми нарахованого зносу й залишкової вартості проданих об'єктів;

списання витрат, пов'язаних із продажем основних засобів;