47. Облік витрат на збут (склад витрат на збут та порядок їх виникнення, аналітичний і синтетичний облік)

Виграти на збут включають такі витрати, що пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

S витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової кції на складах готової продукції; витрати на ремонт тари;

S оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

S витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

S витрати на передпродажну підготовку товарів;

S витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

S витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, охорона);

S витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

S витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

S інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

Для обліку витрат на збут передбачено рахунок 93 «Витрати на збут».

По дебету рахунку відображають суму визнаних збутових витрат, по кредиту — списання на рахунок 79 «Фінансові результати».