50. Облік надзвичайних витрат та доходів (сутність, порядок визнання надзвичайних витрат та доходів, аналітичний і синтетичний облік)

магниевый скраб beletage

Надзвичайна подія — це подія, яка є випадковою і нехарактерною для діяльності даного підприємства. До таких подій відносять стихійне лихо, пожежі, техногенні аварії, експропріацію приватної власності державою тощо.

Однакові події можуть бути надзвичайними для одного підприємства та звичайними для іншого. Наприклад, втрати від стихійного лиха будуть розглядатися як надзвичайні підприємством, яке їх понесло, і звичайними витратами для страхової компанії, яка здійснює страхування від таких випадків.

Під надзвичайними витратами розуміють невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, включаючи витрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел.

Надзвичайні витрати поділяються на:

Прямі витрати від події, яка вже здійснилася. Якщо матеріальні цінності повністю непридатні до подальшого використання, то їх списують з балансу згідно з відповідними стандартами бухгалтерського обліку.

Витрати, пов'язані з ліквідацією наслідків. Наприклад, витрати за договором про надання послуг сторонніми організаціями за роботами, пов'язаними з ліквідацією наслідків надзвичайної події, нарахована заробітна плата робітникам, зайнятих на відновлюваль- них роботах.

Витрати, пов'язані з попередженням надзвичайних подій. Ці витрати необхідно відрізняти від звичайних ремонтних робіт.

Первинними документами при відображення суми визнаних витрат є накладна, рахунок, акт виконаних робіт, розрахунок бухгалтерії тощо.

Списання надзвичайних витрат для визначення фінансових результатів від надзвичайних подій оформлюється довідкою бухгалтерії.

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій. Зміст і вартісну оцінку витрат від кожної надзвичайної події слід окремо розкривати в Примітках до фінансової звітності.

Облік надзвичайних подій ведуть на рахунку 99 «Надзвичайні витрати»

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок має такі субрахунки:

«Втрати від стихійного лиха», на якому ведеться облік втрат від стихійного лиха.

«Втрати від техногенних катастроф і аварій», на якому ведеться облік втрат, понесених підприємством у результаті техногенних катастроф і аварій, що сталися на самому підприємстві чи на іншому підприємстві.

«Інші надзвичайні витрати», на якому ведеться облік втрат від інших надзвичайних подій.

У підприємств, які здійснюють облік витрат тільки із застосуванням рахунків класу 8 «Витрати за елементами», витрати пов'язані з інвестиційною і фінансовою діяльністю, а також витрати, які виникли за надзвичайних подій — на рахунку 85 «Інші затрати». Прямі витрати операційної діяльності за елементами списуються на рахунок 23 «Виробництво», а всі інші витрати, в тому числі з кредиту рахунку 85 «Інші затрати», списуються на рахунок 79»Фінансові результати».

Використовувати тільки рахунок 8 класу «Витрати за елементами» мають право суб'єкти малого підприємництва, а також інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності.

Кожне підприємство має вибір використовувати лише рахунки класу 8 або класу 9, чи рахунки двох класів одночасно.

Облік доходів від надзвичайної діяльності ведеться на рахунку 75 «Надзвичайні доходи» який застосовується для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій.

Рахунок 75 «Надзвичайні доходи» має такі субрахунки:

«Відшкодування збитків від надзвичайних подій»;

«Інші надзвичайні доходи».

За кредитом рахунка відображається сума відшкодування, зокрема від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій» відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних подій.

На субрахунку 752 «Інші надзвичайні доходи» відображається доход від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

Аналітичний облік доходів від надзвичайних подій ведеться за видами доходів. Запаси на рахунках з обліку доходів від надзвичайних подій і віднесення на фінансові результати здійснюється на підставі платіжних доручень підприємств, виписок банку, договорів страхування зі страховою організацією, документів, які підтверджують форс-мажорні обставини, довідок (розрахунків) бухгалтерії.

Узагальнення даних по рахунках обліку доходів здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі № 6, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку у Відомості 5-М.