51. Доходи підприємства: визнання, класифікація та оцінка.

магниевый скраб beletage

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи регламентуються П(С)БО 15 «Дохід». Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Доходи відображаються в обліку та звітності згідно з принципами нарахування та відповідності доходів і витрат. Принцип нарахування передбачає відображення в обліку та фінансовій звітності доходів і витрат у момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Принцип нарахування повинен застосовуватися одночасно з принципом відповідності, згідно з яким витрати визнаються у Звіті про фінансові результати на основі прямого зв'язку між ними та отриманими доходами.

Дохід визнається за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена. Критерії визнання доходу застосовуються окремо до кожної операції. Проте, для відображення сутності операції за певних умов необхідно застосовувати критерії визнання до окремих елементів однієї операції, які підлягають оцінці. Наприклад, вартість реалізації продукції включає суму за майбутні надані послуги (монтаж), яка підлягає визнанню. Ця сума підлягає відстроченню і визнається доходом у періоді надання такої послуги. І навпаки, критерії визнання застосовуються до двох і більше операцій одночасно, якщо вони пов'язані таким чином, що сутність господарської операції не можна зрозуміти без розгляду декількох операцій у цілому. Наприклад, підприємство може реалізувати товари й водночас укласти окремий договір на придбання цих товарів пізніше. У даному випадку обидві операції повинні розглядатися одночасно.

Згідно з ПБО 15 «Дохід «не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;

Сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

Сума задатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;

Надходження, що належать іншим особам;

Надходження від первинного розміщення цінних паперів.

Визнані доходи поточного періоду класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

S дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

» інші операційні доходи;

S фінансові доходи;

S інші доходи;

S надзвичайні доходи.