52. Облік доходів від операційної діяльності (склад доходів від операційної діяльності та порядок їх визнання, аналітичний і синтетичний облік)

магниевый скраб beletage

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі всіх наведених нижче умов:

покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Для обліку доходу від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг Планом рахунків передбачено застосування рахунку 70 «Доходи від реалізації» в розрізі таких субрахунків:

«Дохід від реалізації готової продукції»

«Дохід від реалізації товарів»

«Дохід від реалізації робіт і послуг»

«Вирахування з доходу»

«Перестрахвання»

За кредитом субрахунків 701—703 відображається одержання доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків; суми, які отримуються підприємством на користь комітента, принципала; повернуті перестраховиками частки страхових платежів у кориспо- нденції з субрахунком 705 «Перестрахування»; результат зміни резервів незароблених премій у страховій діяльності та списання у порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 704 «Вирахування з доходу» за дебетом відображається сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів, суми надходжень за договорами комісії агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітентів й інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу.

За кредитом рахунка 704 «Вирахування з доходу» відображують списання дебетових оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 705 «Перестрахування» підприємств, які є страховиками відповідно до Закону України «Про страхування» узагальнюють інформацію про частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестрахування.

За дебетом субрахунку 705 «Перестрахування» відображуються суми часток страхових платежів, що належать перестраховикам, за кредитом- частки страхових платежів, що повертаються перестраховиками у разі дострокового припинення договору перестрахування. Щомісяця сальдо субрахунку 705 «Перестрахування» списується (закривається) у кориспонденції із субрахунком 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

Для обліку інших операційних доходів використовується рахунок 71 «Інший операційний дохід». Цей рахунок має слідуючі субрахунки:

710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю»

711 «Дохід від реалізації іноземної валюти»

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

713 «Дохід від операційної оренди активів»

714 «Дохід від операційної курсової різниці»

715 «Одержані штрафи, пені, неустойки»

716 «Відшкодування раніше списаних активів»

717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості»

718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів»

719 «Інші доходи від операційної діяльності»

За кредитом рахунка 71 відображається сума визнаних доходів, а за дебетом — суми непрямих податків у складі цих доходів та списання чистого доходу на рахунок 791 «Результат операційної діяльності».

На цьому рахунку узагальнюється інформація про доходи від операційної діяльності у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

До складу інших операційних доходів відносяться:

дохід від реалізації іноземної валюти;

дохід від реалізації виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів;

дохід від операційної оренди, якщо така діяльність не є метою створення підприємства;

дохід від операційної курсової різниці, що виникає за активами та зобов'язаннями, пов'язаними з операційною діяльністю підприємства;

одержані штрафи, пені, неустойки за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду про їх стягнення, а також суми відшкодування завданих збитків;

відшкодування раніше списаних активів;

дохід від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу;

одержані гранти та субсидії;

доходи від операцій з тарою, від інвентаризації тощо.

53. Облік доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів (склад доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, порядок їх визнання, аналітичний і синтетичний облік)

Доход від участі в капіталі обліковується на рахунку 72, який призначений для узагальнення даних про інвестиції підприємства в асоційовані, дочірні та спільні підприємства. Облік ведеться за методом участі в капіталі у підприємства-інвестора.

Метод участі в капіталі передбачає ведення обліку інвестицій, відповідно до якого балансова вартість інвестицій збільшується або зменшується на суму збільшення чи зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

Рахунок 72 «Доход від участі в капіталі» має такі субрахунки»:

721 «Доход від інвестицій в асоційовані підприємства»;

722 «Доход від спільної діяльності»;

723 «Доход від інвестицій в дочірні підприємства».

На субрахунку 721 ведеться облік доходу, пов'язаного із збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок отримання асоційованими підприємствами прибутку чи збільшення власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок таких подій, як переоцінка необоротних активів, інвестицій тощо.

Асоційованим називається підприємство, в якому інвесторові належить блокуючий (понад 25 %) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім чи спільним підприємством інвестора.

Отримання належного доходу, від участі в капіталі асоційованого підприємства оформляється на підставі розрахунку за даними бухгалтерського обліку того підприємства, куди вкладено капітал.

Д 141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі»;

К 721 «Доход від участі в капіталі».

Отриманий доход від участі в капіталі спільних підприємств списується на фінансовий результат:

Д 721 «Доход від участі в капіталі»;

К 792 «Результат фінансової діяльності».

На субрахунку 722 ведеться облік операцій з отримання доходу від спільної діяльності, тобто від створених спільно з іншими юридичними особами підприємств і організацій, які контролюються двома (або більше) сторонами відповідно до письмової угоди між ними.

Отримання доходу, визначеного за даними бухгалтерського обліку спільного підприємства та розподіленого між засновниками пропорційно до частки вкладеного ними капіталу, оформляється записом:

Д 141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі»;

К 722 «Доход від спільної діяльності».

Списання доходу від спільної діяльності здійснюється записом:

Д 722 «Доход від спільної діяльності»;

К 792 «Результат фінансових операцій».

На субрахунку 723 ведеться облік операцій з отримання доходу від дочірніх підприємств, які знаходяться під контролем материнського (холдингового) і на які воно має суттєвий вплив. Суттєвим є такий вплив, що виходить із повноважень брати участь у прийнятті рішень з фінансової, господарської та комерційної політики об'єкта інвестування без здійснення контролю цієї політики.

Отримання доходу від дочірніх підприємств оформляється записом:

Д 141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі»;

К 723 «Доход від інвестицій в дочірні підприємства».

Списання доходу, отриманого від дочірніх підприємств, здійснюється записом:

Д 723 «Доход від інвестицій в дочірні підприємства»;

К 792 «Результат фінансових операцій «.

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться в розрізі об'єктів інвестування (підприємств і організацій).

Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді відсотків, роялті та дивідендів, якщо:

ймовірне надходження економічних вигод, пов'язаних з такою операцією;

дохід може бути достовірно оцінений.

Відсотки визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами.

Роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди. Дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» призначено для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковують на рахунку 72 «Доход від участі в капіталі».

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» має такі субрахунки:

«Дивіденди одержані» — використовуються для відображення належної суми дивідендів від підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними.

«Відсотки одержані» — використовується для відображення відсотків за облігаціями чи за іншими цінними паперами, крім тих, що обліковуються за рахунком 731, а також відсотків за здані у фінансову оренду необоротні активи.

«Інші доходи від фінансових операцій» — використовується для відображення інших доходів від фінансової діяльності, крім тих, що обліковуються на субрахунках 731 та 732.

За кредитом рахунка відображається визнана сума доходу, за дебетом — списання кредитового обороту на рахунок 79 «Фінансові результати».

Для узагальнення інформації про доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства, призначено рахунок 74»Інші доходи» субрахунки якого наведено в таблиці.

Таблиця

субрахунки до рахунку 74 «інші доходи»

№ субр ахунку

Назва субрахунку

Характеристика

741

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації фінансових інвестицій

742

Дохід від відновлення корисності активів

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації необоротних активів

744

Дохід від неоперацій- ної курсової різниці

Для узагальнення інформації про курсові різниці за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю

745

Дохід від безоплатно одержаних активів

Для узагальнення інформації про доходи від безоплатно одержаних оборотних активів, фінансових інвестицій і цільового фінансування капітальних інвестицій. Дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій і безоплатно одержаних необоротних активів, що підлягають амортизації, визначається у сумі,пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з їх нарахуванням. Дохід від безоплатно одержаних земляних ділянок і фінансових інвестицій визначається при їх вибутті

746

Інші доходи від звичайної діяльності

Для узагальнення інформації про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунку 74 «Інші доходи», зокрема, від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, після закінчення строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визначається доходом; сума дооцінки об'єктів необоротних активів у випадках, передбачених П(С)БО

Первинними документами при відображенні доходів від інвестиційної діяльності є акти переоцінки, платіжне доручення, ПКО, виписки банку, довідки (розрахунки) бухгалтерії тощо.

Відображення в бухгалтерському обліку інших доходів відбувається наступним чином:

Таблиця

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

пп.

Дебет

Кредит

1

Відображено суму податків і платежів, отриманих у складі іншого доходу

74 «Інші доходи»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

2

Віднесено інші доходи на фінансові результати від інвестиційної діяльності

74 «Інші доходи»

793 «Результат іншої звичайної діяльності»

3

Визнано дохід у розмірі справедливої вартості об'єктів основних засобів, отриманих в обмін на фінансові інвестиції

10 «Основні засоби»

741 «Доходи від реалізації фінансових інвестиції»

4

Визначено дохід від неопера- ційної курсової різниці за фінансовими інвестиціями

14 «Інвестиції»

744 «Дохід від неопе- раційної курсової різниці»

5

Визнано дохід у зв'язку зі збільшенням довгострокової дебіторської заборгованості

18»Довгост рокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»

74 «Інші доходи»

6

Визнано дохід у розмірі справедливої вартості виробничих запасів, отриманих в обмін на неподібні необоротні активи

20 «Виробничі запаси»

742 «Дохід від відновлення корисності активів»

7

Визнано дохід при отриманні безготівкових коштів за реалізовані фінансові інвестиції

31 «Рахунки в банках»

741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»

8

Визнано дохід у сумі амортизації, нарахованої на безоплатно одержані основні засоби

42 «Додатковий капітал»

745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»

9

Відображено неопераційну курсову різницю за розрахунками з іноземними позичальниками та підрядниками

632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»

744 «Дохід від неопе- раційної курсової різниці»