54. Облік фінансових результатів (поняття фінансових результатів, порядок їх формування та відображення на рахунках обліку)

Фінансові результати визначаються за кожним видом діяльності по закінчення звітного періоду (місяці чи календарного року). При визначенні кінцевого фінансового результату необхідно закрити рахунок 98 «Податки на прибуток». Оскільки податок на прибуток визначається загальною сумою і не підрозділяється за видами діяльності, то витрати з податку на прибуток списуються на окремий субрахунок рахунка 79 «Фінансові результати» за вибором підприємства, крім субрахунку 794 «Результат надзвичайних подій».

Розмір прибутків або збитків операційної діяльності підприємства визначається на субрахунку 791 «Результати операційної діяльності».

За кредитом відображаються у порядку закриття рахунків суми доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та від іншої операційної діяльності, за дебетом — суми в порядок закриття рахунків і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

Для отримання показника прибутку або збитку від операційної діяльності Планом рахунків передбачено субрахунок 791 «Результат операційної діяльності». На субрахунку 791 «Результати основної діяльності» ведеться облік доходів, витрат і фінансових результатів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та іншої операційної діяльності підприємства

У кінці звітного періоду обороти за рахунками 70, 71, 90, 92, 93, 94 списуються на субрахунок 791 «Результат операційної діяльності», за даними якого визначається прибуток (збиток) операційної діяльності.

Чистий дохід від реалізації продукції визначається шляхом вирахування з валового доходу відповідних податків, зборів, знижок тощо.. У Звіті про фінансові результати він відображається у рядку з аналогічною назвою. Порядок визначення чистого доходу у бухгалтерському обліку є наступним:

Сума загального доходу, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів і податків з продажу, який відповідає критеріям визнання доходу, буде відображатися записом:

Відображено дохід від реалізації Дт 36; Кт 70.

На зменшення валового доходу послідовно списуються нараховані податки, платежі:

а) суму податку на додану вартість, включену до складу доходу:

Нараховано ПДВ на виручку згідно чинного законодавства Дт 70; Кт 64

б) акцизний збір, врахований у складі доходу для платників акцизного збору:

Нараховано акцизний збір згідно чинного законодавства Дт70; Кт 64

Інші суми, які зменшують валовий дохід, відображаються у вільному рядку Звіту про фінансові результати і у статті «Інші вирахування з доходу».

Після здійснення наведених записів на субрахунку 791 списується сума чистого доходу від реалізації продукції. Віднесено чистий дохід від реалізації на фінансовий результат Дт 70; Кт 791.

Валовий прибуток (збиток) — це різниця між чистим доходом від продажу готової продукції і собівартістю реалізованої продукції.

Для визначення валового прибутку потрібно насамперед визначити та відобразити в обліку собівартість реалізованої готової продукції. Списано на фінансові результати собівартість реалізованої продукції Дт 791 Кт 90.

Фінансовий результат визначається за кожним видом діяльності шляхом зіставлення доходів і витрат звітного періоду.

Субрахунок 791 щомісяця закривається, тому на різницю між оборотами складається проводка в кореспонденції з рахунком 44 «Нерозподілені прибутки непокриті збитки».

Прибуток або збиток від фінансової діяльності підприємства визначається на субрахунку 792 «Результат фінансових операцій».

На субрахунку 792 «Результати фінансових операцій» ведеться облік доходів, витрат і фінансових результатів від фінансових операцій.

За кредитом субрахунку 792 «Результат фінансових операцій» відображаються списання суми доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів з рахунку 72 і 73, за дебетом-списання фінансових витрат з рахунків 95 «Фінансові витрати» та 96 «Втрати від участі в капіталі».

Схему відображення в бухгалтерському обліку доходів, витрат від фінансової діяльності підприємства та визначення фінансового результату, наведено в таблиці:

Таблиця

792 «результат фінансових операцій»Дебет

«Відсотки за кредит»

«Інші фінансові витрати»

«Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства»

«Втрати від спільної діяльності»

«Втрати від інвестицій в дочірні підприємства»

Кредит

«Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства»

«Дохід від спільної діяльності»

«Дохід від інвестицій в дочірні підприємства»

«Дивіденди одержані»

«Відсотки одержані»

«Інші доходи від фінансових операцій»Прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства визначається на субрахунку 793 «Результат іншої звичайної діяльності».

За кредитом відображаються списання сум у порядку закриття рахунків обліку доходів від іншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом — списання витрат з рахунку 97 «Інші витрати». Визначення результату від іншої звичайної діяльності наведено в таблиці.

Таблиця

793 «результат іншої звичайної діяльності»Дебет

«Собівартість реалізованих фінансових інвестицій «

«Втрати від зменшення корисності активів»

«Втрати від неопераційних курсових різниць»

«Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»

«Списання необоротних активів»

«Інші витрати звичайної діяльності»

Кредит

«Дохід від реалізації фінансових інвестицій «

«Дохід від відновлення корисності активів»

«Дохід від неопераційної курсової різниці»

«Дохід від безоплатно одержаних активів»

«Інші доходи від звичайної діяльності»Нарахування податку на прибуток від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності та відображення у складі фінансових результатів відображається в обліку наступними записами: Дт 981;Кт641 і Дт 79; Кт 981.

На субрахунку 794 «Результат надзвичайних подій» ведеться облік витрат, доходів та фінансового результату від операцій, пов'язаних із надзвичайними подіями.

Прибуток (збиток) від надзвичайних подій визначається на субрахунку 794»Результат надзвичайних подій».

За кредитом субрахунку 794»Результат надзвичайних подій» відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, за дебетом — списання витрат від надзвичайних подій, які обліковуються на рахунку 99 «Надзвичайні витрати».

Таблиця

794 «результат надзвичайних подій»Дебет

«Втрати від стихійного лиха»

«Втрати від техногенних катастроф і аварій»

«Інші надзвичайні витрати»

982 «Податок на прибуток від надзвичайних подій»

Кредит

«Відшкодуваня збитків від надзвичайних подій»

«Інші надзвичайні доходи»Таблиця

списання фінансового результату

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

п/п

Дебет

Кредит

1

На суму чистого прибутку

79 «Фінансові результати»

441 «Прибуток нерозподілений»

2

На суму чистого збитку

442 «Непокриті збитки»

79 «Фінансові результати»

Узагальнення даних по рахунках обліку доходів та по рахунках обліку фінансових результатів здійснюється при журнально- ордерній формі обліку у журналі № 6, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку у Відомості 5-М.