204. Під номенклатурою виробничих запасів розуміють:

магниевый скраб beletage

а)         перелік рахунків бухгалтерського обліку;

б)         систематизований перелік використовуваних на підприємстві виробничих запасів за видами, сортами, марками, типами, розміром тощо;

в)         перелік матеріальних цінностей, що використовуються для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг;

г)         перелік найменувань продукції, що виробляється на підприємстві.

205. Відмітною рисою виробничих запасів є:

а)         тривалий строк використання та поступове зношення;

б)         невизначений строк одержання прибутку;

в)         передача вартості на собівартість новоствореного продукту;

г)         повне споживання при використанні та перенесення своєї вартості на собівартість продукції.

206. Види оцінки запасів:

а)         первинна, балансова, амортизаційна, реалізаційна, ліквідаційна;

б)         фактична, залишкова, реалізаційна, справедлива;

в)         первісна та чиста реалізаційна;

г)         первісна, чиста реалізаційна, справедлива, балансова.

Сума фактичних витрат на придбання або виготовлення запасів називається:

а)         первісною вартістю;

б)         ліквідаційною вартістю;

в)         чистою реалізаційною вартістю;

г)         балансовою вартістю.

Балансова вартість — це:

а)         вартість запасів, яка визначається за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою реалізаційною;

б)         очікувана ціна реалізації запасів за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізації;

в)         сума фактичних витрат на придбання або виготовлення запасів;

г)         сума, за якою можна обміняти актив чи погасити заборгованість по операціях між поінформованими, зацікавленими та незалежними сторонами.

Первісна вартість запасів при надходженні через придбання формується як:

а)         ціна придбання за вирахуванням непрямих податків, сума ввізного мита, ТЗВ та інші витрати, пов'язані з придбанням та доведенням активу до стану, придатного до використання;

б)         сума прямих та накладних витрат, понесених на створення активу;

в)         балансова вартість;

г)         справедлива вартість.

Первісна вартість запасів при надходженні через створення формується як:

а)         сума прямих та накладних витрат, понесених на створення активу;

б)         ціна придбання за вирахуванням непрямих податків, сума ввізного мита, ТЗВ та інші витрати, пов'язані з придбанням та доведенням активу до стану, придатного до використання;

в)         справедлива вартість переданого активу, збільшена на суму грошових коштів, яка була створена у результаті обміну;

г)         балансова вартість.

Первісна вартість запасів при надходженні через обмін на неподібний об'єкт формується як:

а)         ринкова вартість на дату прийняття на баланс;

б)         залишкова або справедлива вартість;

в)         балансова вартість;

г)         сума прямих та накладних витрат, понесених на створення активу.

Первісна вартість запасів при надходженні через обмін на подібний об'єкт формується як:

а)         сума прямих та накладних витрат, понесених на створення активу;

б)         ринкова вартість на дату прийняття на баланс;

в)         справедлива вартість;

г) ціна придбання за вирахуванням знижок, мита й інші податки, які не підлягають поверненню, та інші витрати, пов'язані з придбанням та доведенням активу до стану, придатного до використання.

До первинної вартості виробничих запасів не включаються:

а)         понаднормові витрати і нестачі запасів:

б)         проценти за користування позиками;

в)         витрати на збут, загальновиробничі витрати тощо;

г)         усі наведені вище варіанти правильні.

До транспортно-заготівельних витрат відносяться:

а)         затрати на заготівлю запасів;

б)         витрати на оплату тарифів за вантажно-розвантажувальні роботи та транспортування запасів;

в)         витрати зі страхування;

г)         усі наведені варіанти правильні.