Метод середньозваженої собівартості базується на:

а) оцінці запасів із застосуванням норм витрат на одиницю продукції;

а)         оцінці запасів із застосуванням норм витрат на одиницю продукції;

б)         оцінці запасів за середніми цінами;

в)         оцінці запасів із застосуванням середнього проценту торговельної націнки;

г)         оцінці запасів за фактичними цінами.

Метод ідентифікованої собівартості базується на:

а)         оцінці запасів за середніми цінами;

б)         оцінці запасів із застосуванням норм витрат на одиницю продукції;

в)         оцінці запасів із застосуванням середнього проценту торговельної націнки;

г)         оцінці запасів за фактичними цінами.

Метод нормативних затрат базується на:

а)         оцінці запасів за середніми цінами;

б)         оцінці запасів із застосуванням норм витрат на одиницю продукції;

в)         оцінці запасів із застосуванням середнього проценту торговельної націнки;

г)         оцінці запасів за фактичними цінами.

Метод ціни реалізації базується на:

а)         оцінці запасів за середніми цінами;

б)         оцінці запасів із застосуванням норм витрат на одиницю продукції;

в)         оцінці запасів із застосуванням середнього проценту торговельної націнки;

г)         оцінці запасів за фактичними цінами.

Напрямами вибуття запасів є:

а)         використання у виробництві та управлінні підприємством;

б)         продаж, безоплатна передача;

в)         внески до статутного капіталу;

г)         усі наведені вище варіанти правильні.

Залежно від терміну корисного використання МШП класифікують на:

а)         короткострокові та довгострокові;

б)         оборотні і необоротні;

в)         постійні й оборотні;

г)         середньострокові та довгострокові.

Для обліку зміни запасу МШП (інструментів, пристроїв) призначено такий документ:

а)         відомість на повернення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв);

б)         картка обліку МШП;

в)         відомість видачі МШП;

г)         виписка складу.

Для обліку МШП, які були видані у тривале користування, призначено документ:

а)         відомість на повернення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв);

б)         картка обліку МШП;

в)         відомість видачі МШП;

г)         акт на вибуття МШП.

Нестачі запасів, виявлені при інвентаризації, списуються на:

а)         фінансовий результат;

б)         витрати підприємства;

в)         винних осіб;

г)         витрати обігу.

Аналітичний облік виробничих запасів ведеться в розрізі:

а)         сортів виробничих запасів;

б)         однорідних груп виробничих запасів;

в)         найменувань та однорідних груп.

Прямі витрати — це...

Непрямі витрати — це...

Центри відповідальності (Місце виникнення витрат) — це...

Калькуляція — це...

Витрати виробництва — це ...

Виробничі витрати — це ...

Собівартість продукції — це ...

Елемент витрат — це ...

Незавершене виробництво — це ...

У складі незавершеного виробництва не відображаються ...

Витрати в незавершеному виробництві на кінець звітного періоду відображає:

а)         сальдо рахунку 23 «Виробництво»;

б)         сальдо рахунку 25 «Напівфабрикати»;

в)         дебетовий оборот рахунку 26 «Готова продукція»;

г)         дебетовий оборот рахунку 23 «Виробництво».

За даними якого рахунку визначається залишок незавершеного виробництва:

а)         23 «Виробництво»;

б)         39 «Витрати майбутніх періодів»;

в)         26 «Готова продукція»;

г)         20 «Виробничі запаси».

До статті калькуляції «Втрати від браку» включаються:

а)         вартість зворотних відходів;

б)         утримання з винуватців браку;

в)         витрати по виправленню браку;

г)         немає правильної відповіді.

Втрати від браку до складу незавершеного виробництва:

а)         не включаються;

б)         включаються тільки до собівартості незавершених замовлень при позамовному методі обліку витрат;

в)         включаються;

г)         немає правильної відповіді.

Визначаючи вартість незавершеного виробництва, необхідно враховувати:

а)         фактично здійснені прямі витрати, транспортно-заготівельні витрати;

б)         додаткову заробітну плату за визначеним відсотком та витрати на соціальне страхування;

в)         загальновиробничі (накладні) витрати, виходячи з визначеної підприємством бази розподілу;

г)         всі наведені варіанти відповідей вірні.

Допоміжне виробництво — це виробництво, призначене для:

а)         виконання робіт з обслуговування обладнання основного виробництва;

б)         забезпечення безперервної роботи основного виробництва;

в)         задоволення соціально-культурних потреб працівників підприємства;

г)         немає правильної відповіді.

Наявність взаємних послуг (зустрічних послуг) притаманна:

а)         цехам основного виробництва;

б)         обслуговуючим виробництвам та господарствам;

в)         однорідним групам виробничих запасів;

г)         найменуванням та однорідним групам.

До прямих матеріальних витрат відносяться:

а)         вартість комплектуючих матеріалів;

б)         основні матеріали;

в)         допоміжні матеріали;

г)         немає правильної відповіді.

До інших прямих витрат відносяться:

а)         знос спеціального обладнання;

б)         цехові витрати;

в)         непрямі матеріальні витрати та витрати на оплату праці;

г)         немає правильної відповіді.

Вибір методу обліку витрат і калькулювання не залежить від:

а)         рішення керівництва;

б)         особливостей технологічного процесу;

в)         кількості облікових працівників;

г)         немає правильної відповіді.

Для індивідуальних виробництв характерним є метод обліку витрат і калькулювання:

а)         попередільний;

б)         позамовний;

в)         змішаний;

г)         немає правильної відповіді.

Витрати, зібрані на калькуляційних рахунках, розподіляються:

а)         між видами виробництв;

б)         між цехами підприємства;

в)         між готовою продукцією та незавершеним виробництвом щодо кожної аналітичної позиції;

г)         немає правильної відповіді.

До собівартості реалізації не включаються:

а)         нерозподілені постійні загальновиробничі витрати;

б)         адміністративні витрати;

в)         інші прямі витрати;

г)         немає правильної відповіді.