До довгострокових зобов'язань належать:

магниевый скраб beletage

а)         довгострокові кредити банку, інші довгострокові фінансові зобов'язання, відстрочені податкові зобов'язання та інші;

б)         векселі видані, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

в)         заборгованість за розрахунками з одержаних авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, із внутрішніх розрахунків та інші;

г)         всі наведені варіанти правильні.

Довгостроковими зобов'язаннями називаються зобов'язання:

а)         з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу;

б)         які не є поточними;

в)         які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу;

г)         заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Зобов'язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу називаються:

а)         забезпечення;

б)         доходи майбутніх періодів;

в)         поточні зобов'язання;

г)         довгострокові зобов'язання.

Забезпечення створюються для відшкодування таких витрат:

а)         виплату відпусток працівникам, додаткового пенсійного забезпечення;

б)         виконання гарантійних зобов'язань, реструктуризації;

в)         виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо;

г)         усі наведені варіанти правильні.

Аналітичний облік довгострокових зобов'язань з оренди ведеться за:

а)         видами, термінами;

б)         орендодавцями;

в)         терміном;

г)         орендодавцями, об'єктами оренди.

Виникнення різниць при визначенні податку на прибуток може бути пов'язане з:

а)         відмінністю у визначенні витрат періоду та валових витрат;

б)         відмінністю у визначенні облікового доходу та валового доходу;

в)         різними підходами до відображення сум переоцінки активів;

г)         всі наведені варіанти правильні.

Аналітичний облік інших довгострокових зобов'язань ведеться за:

а)         видами, термінами;

б)         кредиторами;

в)         терміном;

г)         кредиторами, видами залучених коштів.

Аналітичний облік довгострокових зобов'язань за облігаціями ведеться:

а)         за терміном видачі;

б)         видами та термінами погашення;

в)         сумою нарахованих відсотків;

г)         немає правильної відповіді. г) немає правильної відповіді.

Де ведеться синтетичний облік орендованих основних засобів:

а)         у журналі 14;

б)         взагалі не ведеться;

в)         у журналі 13;

г)         у Головній книзі.

Господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними засобами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов'язковим поверненням таких основних засобів їх власнику після закінчення строку орендної угоди, — це:

а)         лізинг;

б)         фінансова оренда;

в)         операційна оренда;

г)         операційний лізинг.

Проводка Дт 10 — Кт 10 відображає:

а)         зарахування на баланс основних засобів, які перебували у фінансовій оренді та за якими закінчився термін фінансової оренди на суму нарахованої амортизації;

б)         це проведення не має змісту;

в)         одержання об'єкта фінансової оренди за теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів (справедливою вартістю);

г)         зарахування на баланс основних засобів, які перебували у фінансовій оренді та за якими закінчився термін фінансової оренди на вартість основних засобів за оцінкою, що передбачена угодою оренди.

Який строк дії довіреності на одержання товарно-матеріальних цінностей (без централізовано-кільцевого перевезення)?

а)         не обмежений;

б)         не більше 15 днів;

в)         залежить від місця одержання товарів;

г)         до 10 днів.

Який документ надає право на податковий кредит з ПДВ?

а)         товарно-транспортна накладна;

б)         будь-який супровідний документ;

в)         податкова накладна;

г)         рахунок-фактура.

Бухгалтерським записом Дт 631 Кт 361 відображається в обліку:

а)         зменшення зобов'язань перед постачальниками за рахунок списання дебіторської заборгованості покупців;

б)         збільшення кредиторської заборгованості покупців за рахунок списання зобов'язань перед постачальниками;

в)         зменшення зобов'язання перед постачальниками;

г)         закриття розрахунків з контрагентом у межах бартерної угоди.