Що означає кредитове сальдо по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»?:

магниевый скраб beletage

а)         суму попередньої оплати за товари;

б)         суму заборгованості за отримані, але не сплачені товари;

в)         дебіторську заборгованість покупців;

г)         суму кредиторської заборгованості, забезпеченої векселем.

Яким документом оформляється доставка товарів на склад оптових підприємств автотранспортом?

а)         фактура;

б)         накладна;

в)         товарно-транспортна накладна;

г)         приймальний акт.

Отримання сировини від постачальника передбачає оформлення:

а)         інвентарної картки;

б)         лімітно-забірної картки;

в)         реєстру прибуткових документів;

г)         довіреності.

Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому, називаються зобов'язаннями.

а)         так;

б)         ні.

П(С)БО 11 застосовується з урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації щодо зобов'язань, установлених іншими положеннями бухгалтерського обліку.

а)         так;

б)         ні.

Зобов'язання, на які нараховуються відсотки та які підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, потрібно розглядати як:

а)         довгострокове зобов'язання;

б)         короткострокове зобов'язання;

в)         середньострокове зобов'язання;

г)         немає правильної відповіді.

П(С)БО 11 має назву:

а)         «Об'єднання підприємств»;

б)         «Зобов'язання»;

в)         «Дебіторська заборгованість»;

г)         немає правильної відповіді.

До якого господарського процесу належить облік операцій з постачальниками ?

а)         виробництва;

б)         реалізації;

в)         постачання;

г)         усі відповіді правильні.

Дайте правильне визначення поняття «акцепт розрахункових документів»:

а)         це підпис керівника (або уповноваженої особи) (акцептанта) на накладній, який засвідчує згоду на оприбуткування товару;

б)         це підпис керівника (або уповноваженої особи) (акцептанта) на рахунку, який засвідчує згоду на його оплату;

в)         це довідка бухгалтерії, яка засвідчує оприбуткування товару;

г)         це документ для пред'явлення претензій постачальнику.

Яка з названих нижче контролюючих служб на підприємстві не відповідальна за встановлення методів, форми платежів і розрахунків у договорі?

а)         бухгалтерія;

б)         фінансовий відділ;

в)         маркетинг;

г)         юридична служба.

Який з перелічених документів не використовується при оприбуткуванні ТМЦ?

а)         товаротранспортна накладна;

б)         податкова накладна;

в)         акт про приймання матеріалів;

г)         рахунок-фактура.

Синтетичний облік рахунку 63 ведуть;

а)         у журналі № 3;

б)         відомості 1;

в)         журналі № 4;

г)         податковій накладній.

Претензія покупця при нестачі ТМЦ може бути відхилена:

а)         за рішенням продавця;

б)         якщо нестачі занадто великі;

в)         за рішенням арбітражного суду;

г)         якщо постачальник вважає претензію безпідставною.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та розкриття інформації про них у фінансовій звітності регламентується:

а)         П(С)БО 11;

б)         П(С)БО 10;

в)         П(С)БО 7;

г)         П(С)БО 2.

Зобов'язання — це:

а)         ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких приведе до отримання економічних вигод у майбутньому;

б)         потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів;

в)         зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу;

г)         заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Зобов'язання визнаються за умов:

а)         достовірності оцінки та імовірності зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення;

б)         імовірності отримання економічних вигод у майбутньому, збільшення зобов'язань та достовірності оцінки;

в)         зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками;

г)         імовірності отримання економічних вигод у майбутньому та достовірності оцінки.

Види зобов'язань:

а)         забезпечення та непередбачені зобов'язання;

б)         доходи майбутніх періодів;

в)         поточні та довгострокові зобов'язання;

г)         усі наведені варіанти правильні.

У якому із законів України дано визначення поняття «фінансовий кредит»?

а)         Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»;

б)         Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

в)         Закон України «Про господарські товариства»;

г)         Закон України «Про підприємства в Україні».

Яка з позик не належить до банківської за строком повернення?

а)         строкова;

б)         до запитання;

в)         прострочена;

г)         за вимогою кредитора.

Яка кореспонденція означає: отримано кредит на купівлю обладнання у розмірі 50 тис. гри на 4 місяці?

а)         Дт 311 Кт 601;

б)         Дт 311 Кт 501;

в)         Дт 312 Кт 601;

г)         Дт 312 Кт 501.

На підставі якого Положення (стандарту) бухгалтерського обліку позичальник відображає у бухгалтерському обліку інформацію про отримані кредити?

а)         10 «Дебіторська заборгованість»;

б)         11 «Зобов'язання»;

в)         15 «Дохід»;

г)         20 «Консолідована фінансова звітність».

Що не є основним критерієм оцінки кредитоспроможності постачальника?

а)         діяльність підприємства на ринку цінних паперів;

б)         якість продукції, що випускається;

в)         попит на продукцію;

г)         обсяги експорту продукції.

До кредитів суб'єктного призначення належить кредит:

а)         іпотечний;

б)         споживчий;

в)         обліковий;

г)         міжбанківський.

Який з наведених документів не подається при оформленні кредиту, коли клієнт не вперше звертається до цього банку?

а)         бізнес-план;

б)         лист про надання кредиту;

в)         кредитний договір;

г)         установчий договір.

Який рахунок використовується для обліку витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків?

а)         684 «Розрахунки за відсотками»;

б)         91 «Загальновиробничі витрати»;

в)         951 «Відсотки за кредит»;

г)         952 «Інші фінансові витрати».

Що означає кореспонденція рахунків Дт 951-Кт 684?

а)         сплачено відсоток за користування кредитом;

б)         списано на фінансовий результат перераховані відсотки за перший рік;

в)         відображено відсотки за кредит за перший рік;

г)         отримано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку.

Який з документів не належить до документації операцій із довгострокових позик?

а)         виписка банку;

б)         вексель;

в)         акт переоцінки;

г)         платіжне доручення.

Що не може бути предметом застави?

а)         цінні папери, що належать позикодавцю на правах власності;

б)         національні культурні та історичні цінності, що є державною власністю;

в)         корпоративні права;

г)         рухоме майно.

Який з видів кредиту не можна віднести до критерія забезпечення?

а)         забезпечений заставою;

б)         ломбардний;

в)         бланковий;

г)         лізинговий.

Вексель, який забезпечує заборгованість перед постачальниками, підрядниками і іншими кредиторами терміном менше 12 місяців:

а)         короткостроковий вексель виданий;

б)         довгостроковий вексель виданий;

в)         простий вексель;

г)немає          правильної відповіді.

Винагорода, обчислена у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу, це:

а)         заробітна плата;

б)         оплата праці;

в)         доходи фізичних осіб;

г)         витрата на заробітну плату.

Заповнити пропущене місце: «... — це законодавством встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якої не може проводитись оплата за виконану робітником місячну, погодинну норму праці»:

а)         мінімальна заробітна плата;

б)         прожитковий мінімум;

в)         споживчий кошик;

г)         допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Основою організації оплати праці на Україні є:

а)         тарифні сітки, тарифні ставки, посадові оклади, тарифно-кваліфікаційні характеристики;

б)         тарифна система;

в)         погодинна, відрядна заробітна плата;

г)         Закон України «Про оплату праці».

Сукупність правил, за допомогою яких забезпечується порівняльна оцінка праці, залежно від кваліфікації, умов її виконання, відповідальності, значення галузі та інших факторів, що характеризують якісну сторону праці, називають:

а)         методом оплати праці;

б)         оплата праці;

в)         тарифною системою оплати праці;

г)         трудовою дисципліною.

Тарифна система оплати праці складається із:

а)         тарифних сіток, тарифних ставок, посадових окладів, тарифно- кваліфікаційних характеристик;

б)         погодинної, відрядної заробітної плати;

в)         тарифних ставок, посадових окладів, тарифно-кваліфікаційних характеристик;

г)         основної, додаткової заробітної плати.

Види заробітної плати:

а)         погодинна, відрядна;

б)         основна, додаткова, інші заохочувальні та компенсаційні виплати;

в)         пряма, непряма;

г)         основна, додаткова.

Форми оплати праці:

а)         основна, додаткова;

б)         погодинна, відрядна;

в)         пряма, прогресивна, акордна;

г)         основна, преміальна, бригадна, прогресивна.

Працівників підприємства, залежно від участі в господарській діяльності підприємства, поділяють на:

а)         робітників, керівників, спеціалістів, службовців;

б)         промислово-виробничий, непромисловий персонал;

в)         основні, допоміжні;

г)         робітників, керівників, службовців.

Промислово-виробничий персонал це:

а)         робітники, керівники, спеціалісти, службовці;

б)         робітники і службовці капітального ремонту, транспортного, житлово-комунального, культурно-побутового господарства;

в)         основні, допоміжні;

г)         робітники, керівники, службовці.

Непромисловий персонал підприємства це:

а)         робітники, керівники, спеціалісти, службовці;

б)         робітники і службовці капітального ремонту, транспортного, житлово-комунального, культурно-побутового господарства;

в)         основні, допоміжні;

г)         робітники, керівники, службовці.

Облік руху особового складу ведеться у:

а)         бухгалтерії;

б)         відділі кадрів;

в)         органах ДПС;

г)         касі.

Первинними документами з обліку руху особового складу є:

а)         накладна, товаро-транспортна накладна, рахунок-фактура;

б)         прибутковий, видатковий касовий ордер;

в)         наказ (розпорядження) про прийом на роботу, про звільнення з роботи, про переведення на іншу роботу, про надання відпустки тощо;

г)         табель обліку робочого часу, наряд.

Витрати на оплату праці складаються з:

а)         фонду основної та додаткової заробітної плати;

б)         відрядної та погодинної форми оплати праці;

в)         прямих та непрямих;

г)         фонду основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

У фонд основної заробітної плати включається:

а)         заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці;

б)         суми відсотків або комісійних, нарахованих залежно від обсягу доходів, отриманих від реалізації продукції;

в)         суми авторського гонорару робітникам мистецтва, редакцій газет, радіо, телебачення;

г)         усі наведені варіанти відповідей правильні.

Первинними документами для нарахування основної заробітної плати робітникам-погодинникам є:

а)         табель обліку робочого часу;

б)         штатний розклад;

в)         накази про присвоєні розряди;

г)         усі наведені варіанти відповідей правильні.

Первинними документами для нарахування основної заробітної плати робітникам-відрядникам є:

а)         табель обліку робочого часу;

б)         наряд на відрядну роботу, маршрутні листки, відомість випуску продукції, рапорт про виробіток;

в)         листок непрацездатності;

г)         накладна, рахунок-фактура.

У фонд додаткової заробітної плати включається:

а)         надбавки та доплати до тарифних ставок і посадових окладів, премії за виробничі результати, винагороди за вислугу років, стаж роботи;

б)         оплата праці в вихідні та святкові дні, у понаднормовий час, у нічний час;

в)         оплата відпусток, оплата змушених прогулів, оплата робочого часу робітникам, які залучені до виконання державних або громадських завдань;

г)         усі наведені варіанти відповідей правильні.

Первинними документами для нарахування додаткової заробітної плати є:

а)         наказ про надання відпустки, наказ про преміювання;

б)         листки на доплату;

в)         наряд на понаднормову роботу, акт про брак тощо;

г)         усі наведені варіанти відповідей правильні.

Оплата праці в вихідні та понаднормові години оплачується у:

а)         подвійному розмірі;

б)         за звичайними розцінками;

в)         підвищеному розмірі, але не менше 20 % тарифної ставки (окладу);

г)         підвищеному розмірі, але не нижче 2/3 тарифної ставки (окладу).

Оплата праці в нічний час оплачується у:

а)         подвійному розмірі;

б)         за звичайними розцінками;

в)         підвищеному розмірі, але не менше 20 % тарифної ставки (окладу);

г)         підвищеному розмірі, але не нижче 2/3 тарифної ставки (окладу).

Тривалість щорічної відпустки встановлена у межах:

а)         не менше 24 календарних днів;

б)         31 календарного дня;

в)         від 24 до 31 календарних днів;

г)         до 24 календарних днів.

Оплата додаткової праці та інших заохочувальних і компенсаційних виплат здійснюється:

а)         за середнім заробітком;

б)         у подвійному розмірі;

б) підвищеному розмірі, але не менше 20 % тарифної ставки (окладу); г) за звичайними розцінками.

Розрахунок середньої заробітної плати застосовується у випадках:

а)         виконання державних та суспільних обов'язків, виплати вихідної допомоги при звільненні;

б)         службових відряджень, вимушених прогулів, направлення робітників у медичний заклад, залучення робітників до виконання військових обов'язків;

в)         надання відпустки, забезпечення допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

г)         усі наведені варіанти правильні.

У підрахунок середньої заробітної плати включаються:

а)         основна заробітна плата;

б)         доплати та надбавки за понаднормові роботи, роботу в нічний час, керівництво бригадою тощо;

в)         виробничі премії, винагороди за результатами роботи підприємства за рік та вислугу років тощо;

г)         усі наведені варіанти правильні.

Час простоїв з вини робітника оплачується:

а)         у подвійному розмірі;

б)         не оплачується;

в)         за звичайними розцінками;

г)         підвищеному розмірі, але не нижче 2/3 тарифної ставки (окладу).

На розмір допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю виливає:

а)         стаж роботи;

б)         середньоденна заробітна плата;

в)         тривалість робочого дня;

г)         правильна відповідь наведена у варіантах а) і б).

Розмір допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (незалежно від стажу роботи) розраховується для:

а)         робітників до 18 років, робітникам із бувших сиріт, ветеранів війни;

б)         робітникам, віднесеним до 1-4 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, робітникам у яких тимчасова непрацездатність настала внаслідок трудової травми або професійного захворювання;

в)         жінкам (чоловікам) військовослужбовців;

г)         правильна відповідь наведена у всіх варіантах.

Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю виплачується за рахунок коштів:

а)         Фонду соціального страхування;

б)         прибутку підприємства;

в)         підприємства — перші 5 днів, Фонду соціального страхування — інші;

г)         резервного капіталу.

Періодом, за який розраховується середня заробітна плата для оплати відпусток, є:

а)         2 місяці;

б)         фактично відпрацьований час;

в)         6 місяців;

г)         12 місяців або фактично відпрацьований час.

До елементу «Витрати на оплату праці» включаються:

а)         витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, витрати, передбачені законодавством про працю, за невідпрацьований час;

б)         виплати громадянам за виконання робіт згідно з договорами граждансько-правового характеру, виплати звільненим робітникам вихідної допомоги та середнього заробітку;

в)         витрати, пов'язані з підготовкою та перепідготовкою кадрів;

г)         усі наведені варіанти відповідей правильні.

Аналітичний облік заробітної плати ведеться у:

а)         платіжній відомості;

б)         особових рахунках;

в)         картці складського обліку;

г)         Ж/о 5, 5 А.

Синтетичний облік заробітної плати ведеться у:

а)         платіжній відомості;

б)         особових рахунках;

в)         картці складського обліку;

г)         Ж/о 5, 5 А.

Рахунок 66 призначений для обліку:

а)         розрахунків із заробітної плати;

б)         виробничих запасів;

в)         власного капіталу;

г)         розрахунків із соціального страхування.

Видача заробітної плати здійснюється протягом:

а)         3 днів;

б)         місяця; б) 1 дня; г) півроку.

Заробітна плата, не видана в строк, називається:

а)         мінімальною;

б)         депонованою;

в)         законсервованою;

г)         авансом.

Для обліку депонованої заробітної плати призначено документ:

а)         платіжна відомість;

б)         особовий рахунок;

в)         книга депонованої заробітної плати;

г)         матеріальний звіт.

Виплата заробітної плати здійснюється по:

а)         платіжній відомості;

б)         особовому рахунку;

в)         табелю обліку робочого часу;

г)         розрахунково-платіжній відомості.

Що означає кредитове сальдо рахунку 661?

а)         суму нарахованої заробітної плати;

б)         утримання з заробітної плати;

в)         заборгованість підприємства працівникам по заробітній платі;

г)         заборгованість працівника по отриманих авансах.

Що необхідно зробити з готівкою, що відповідає сумі депонованої заробітної плати?

а)         використати на поточні потреби;

б)         зберігати в касі до моменту видачі депоненту;

в)         використати на оплату праці у наступному місяці;

г)         здати гроші до банку.

Що означає кредитовий оборот рахунку 661?

а)         нараховану заробітну плату за звітний період;

б)         утримання із заробітної плати;

в)         заробітну плату до виплати;

г)         депоновану заробітну плату.

У якому регістрі ведеться аналітичний облік розрахунків з оплати праці?

а)         інвентарна картка;

б)         оборотна відомість;

в)         картка складського обліку;

г)         особистий рахунок.

Що означає запис Дт 93 Кт 661?

а)         нарахована заробітна плата;

б)         утриманий прибутковий податок;

в)         нарахована разова допомога;

г)         нарахована допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Що означає запис Дт 661 Кт 24?

а)         утримано із заробітної плати вартість браку з вини працівника;

б)         нараховано заробітну плату за виправлення браку;

в)         видано заробітну плату браком;

г)         списання браку на працівника.

У статті балансу «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» показується:

а)         дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів;

б)         переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету;

в)         усі наведені відповіді правильні;

г)         усі наведені відповіді неправильні.

Реєстром синтетичного обліку розрахунків з бюджетом є:

а)         журнал 3;

б)         журнал 2;

в)         відомість 3.6.

Отримані підприємством аванси від покупців відображаються у складі:

а)         оборотних активів;

б)         поточних зобов'язань;

в)         доходів майбутніх періодів;

г)         витрат майбутніх періодів.

Дебетовий оборот рахунку 90 «Собівартість реалізації» означає:

а)         виробничу собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

б)         фактичну собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

в)         планову собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

г)         справедливу вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Який із наведених показників не включається до собівартості:

а)         фінансові санкції;

б)         амортизація нематеріальних активів;

в)         комунальний податок;

г)         відрахування ЄСВ.

Який показник не включають до собівартості реалізованої продукції:

а)         податок на додану вартість;

б)         постійні загальновиробничі витрати;

в)         прямі витрати на оплату праці;

г)         витрати на соціальне страхування.

До елемента матеріальних витрат не відносять:

а)         готову продукцію, що використовується для подальшої обробки;

б)         товари, що використовуються для потреб операційної діяльності;

в)         оплату послуг з водопостачання;

г)         немає правильної відповіді.

Рахунки класу 8 «Витрати за елементами»:

а)         є обов'язковими для ведення всіма підприємствами та організаціями;

б)         можуть вестися будь-яким підприємством замість рахунків класу 9;

в)         обов'язкові тільки для малих підприємств, які не використовують рахунки класу 9;

г)         немає правильної відповіді.

Рахунок 85 «Інші витрати» призначений для обліку:

а)         витрат фінансової та інвестиційної діяльності;

б)         витрат операційної діяльності;

в)         адміністративних та збутових витрат для підприємств, які не ведуть рахунки класу 9;

г)         немає правильної відповіді.

Для складання другої частини форми 2 «Звіт про фінансові результати» необхідно:

а)         визначити обороти по рахунках 80-84;

б)         визначити обороти по рахунках 80-85;

в)         обороти по рахунках 80-84 зменшити на суми незавершеного виробництва та залишку готової продукції на складі;

г)         немає правильної відповіді.

До елементів операційних витрат включаються:

а)         усі витрати, які знаходять відображення у «Звіті про фінансові результати»;

б)         тільки операційні витрати;

в)         тільки витрати від звичайної діяльності;

г)         немає правильної відповіді.

Підприємство може вести облік витрат лише на рахунках класу 8:

а)         при наявності невеликої кількості операцій та одного виду діяльності;

б)         за наказом керівництва;

в)         якщо є платником єдиного додатку;

г)         немає правильної відповіді.

Величина нормальної потужності визначається підприємством самостійно:

а)         так;

б)         ні.

Витрати відображаються у бухгалтерському обліку:

а)         одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань;

б)         одночасно зі збільшенням активів або збільшенням зобов'язань;

в)         одночасно зі збільшенням активів або зменшенням зобов'язань;

г)         немає правильної відповіді.

Витрати включаються до Звіту про фінансові результати на підставі принципу:

а)         економічності;

б)         доцільності;

в)         відповідності;

г)         немає правильної відповіді.

Яким Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку визначається собівартість реалізованих товарів:

а)         П(С)БО 16;

б)         П(С)БО 9;

в)         П(С)БО 8;

г)         немає правильної відповіді.

Залежно від можливості віднесення витрат безпосередньо до конкретного об'єкта економічно доцільним шляхом розрізняють:

а)         прямі та непрямі витрати;

б)         основні та накладні витрати;

в)         продуктивні та непродуктивні витрати;

г)         немає правильної відповіді.

Залежно від впливу обсягів виробництва на зміну витрат розрізняють:

а)         змінні та постійні витрати;

б)         прямі та непрямі витрати;

в)         прості та комплексні витрати;

г)         немає правильної відповіді.

Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) складається з:

а)         прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат;

б)         прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат, загальновиробничих витрат;

в)         прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, загальновиробничих витрат;

г)         немає правильної відповіді.

До складу загальновиробничих витрат включаються:

а)         витрати на вдосконалення технологій; витрати на опалення; витрати на охорону праці;

б)         витрати на управління виробництвом; витрати на освітлення, водопостачання, витрати на службові відрядження, витрати на врегулювання спорів у судових органах;

в)         витрати на утримання виробництва, витрати на обслуговування виробничого процесу, витрати на техніку безпеки, витрати на утримання апарату управління, витрати на зв'язок;

г)         немає правильної відповіді.

Постійні загальновиробничі витрати:

а)         розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу, виходячи з фактичної потужності підприємства за звітний період;

б)         розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу, виходячи з нормальної потужності підприємства;

в)         не розподіляються, а списуються всією сумою на зменшення фінансового результату від операційної діяльності;

г)         немає правильної відповіді.

До адміністративних витрат відносять:

а)         витрати за професійні послуги;

б)         витрати на ремонт тари;

в)         витрати на дослідження та розробки;

г)         немає правильної відповіді.

Адміністративні витрати та витрати на збут є:

а)         витратами інвестиційної діяльності;

б)         витратами фінансової діяльності;

в)         витратами операційної діяльності підприємства;

г)         немає правильної відповіді.

Адміністративні витрати для потреб фінансового обліку:

а)         розподіляються на кожен об'єкт витрат пропорційно до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг);

б)         розподіляються на кожен об'єкт витрат пропорційно до прямих витрат на оплату праці;

в)         не розподіляються, а списуються в усій сумі на зменшення фінансового результату;

г)         немає правильної відповіді.

Витрати на рекламу та дослідження ринку відносять до:

а)         витрат, що формують собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

б)         витрат на збут;

в)         інших операційних витрат;

г)         немає правильної відповіді.

Витрати на створення резерву сумнівних боргів відносять до:

а)         адміністративних витрат;

б)         витрат на збут;

в)         інших операційних витрат;

г)         немає правильної відповіді.

До інших операційних витрат не відносять:

а)         витрати на дослідження та розробки;

б)         суму безнадійної дебіторської заборгованості;

в)         витрати, пов'язані із реалізацією продукції;

г)         немає правильної відповіді.

Які наведеного переліку витрати не можна віднести до фінансових:

а)         проценти за користування отриманими кредитами;

б)         курсові різниці;

в)         проценти за фінансову оренду;

г)         немає правильної відповіді.

На рахунку 85 «Інші витрати» обліковуються:

а)         інші витрати операційної діяльності;

б)         витрати фінансової та інвестиційної діяльності на будь-якому підприємстві;

в)         надзвичайні витрати на підприємствах, що не ведуть рахунки класу 9;

г)         немає правильної відповіді.

Витрати на дослідження та розробки відносять до:

а)         собівартості продукції за статтею «Витрати на освоєння та підготовку виробництва продукції»;

б)         адміністративних витрат;

в)         інших операційних витрат;

г)         немає правильної відповіді.

Втрати від стихійного лиха не с надзвичайними для:

а)         усіх підприємств, майно яких застраховане;

б)         страхової компанії;

в)         інвестиційної компанії;

г)         немає правильної відповіді.

Сукупність економічно однорідних витрат — це:

а)         калькуляція;

б)         елемент витрат;

в)         собівартість;

г)         амортизація.

До елемента матеріальних витрат включаються:

а)         сировина, основні матеріали, будівельні матеріали;

б)         купівельні напівфабрикати, комплектуючі вироби, допоміжні та інші матеріали;

в)         запасні частини, тари та тарні матеріали;

г)         усі наведені варіанти правильні.

До елемента витрат на оплату праці включаються:

а)         заробітна плата за окладами, премії та заохочення;

б)         заробітна плата за тарифами, оплата відпусток та іншого невідпра- цьованого часу та інші витрати на оплату праці;

в)         компенсаційні виплати, матеріальна допомога;

г)         усі наведені варіанти правильні.

До елемента витрат відрахування на соціальні заходи включаються:

а)         відрахування на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування працівників підприємства, інші соціальні заходи;

б)         відрахування на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, інші соціальні заходи;

в)         відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування працівників підприємства, інші соціальні заходи;

г)         відрахування на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття.

До елемента витрат амортизації включаються:

а)         амортизація основних засобів, нематеріальних активів, МШП;

б)         знос основних засобів та інших необоротних активів;

в)         амортизація необоротних активів та запасів;

г)         амортизація основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.

До елемента інших операційних витрат включаються:

а)         витрати на відрядження, на послуги зв'язку, плата за розрахунково- касове обслуговування та інші витрати, які не увійшли до складу інших елементів;

б)         компенсаційні виплати, матеріальна допомога та інші витрати;

в)         витрати запасних частин, тари та тарних матеріалів, знос запасів;

г)         усі наведені варіанти правильні.

Для узагальнення інформації про матеріальні витрати планом рахунків призначено рахунок:

а)         20;

б)         82;

в)         84;

г)         80.

Рахунок 81 призначено для:

а)         узагальнення інформації про витрати та відрахування на соціальні заходи;

б)         узагальнення інформації про матеріальні витрати;

в)         узагальнення інформації про суму нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів;

г)         узагальнення інформації про витрати на оплату праці.

Рахунок 85 «Інші витрати» призначений для обліку:

а)         витрат фінансової, інвестиційної діяльності та витрат по податку на прибуток;

б)         витрат операційної діяльності;

в)         адміністративних та збутових витрат для підприємств, які не ведуть рахунки класу 9;

г)         витрат операційної, фінансової, інвестиційної діяльності.

Для складання 2 розділу форми 2 «Звіту про фінансові результати» необхідно:

а)         визначити обороти по рахунках 80-84;

б)         визначити обороти по рахунках 80-85;

в)         визначити обороти по рахунках 80-84 та зменшити на суми НЗВ і залишку готової продукції на складі;

г)         визначити сальдо по рахунках 80-84.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку та відображення у фінансовій звітності інформації про витрати підприємства регламентується:

а)         П(С)БО 15;

б)         П(С)БО 4;

в)         П(С)БО 16;

г)         П(С)БО 20.

Не визнаються витратами й не включаються до Звіту про фінансові результати:

а)         платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала;

б)         попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;

в)         погашення одержаних позик тощо;

г)         усі наведені вище варіанти правильні.

Види собівартості:

а)         повна та часткова;

б)         планова та звітна;

в)         виробнича та реалізаційна;

г)         усі наведені варіанти правильні.

До виробничої собівартості продукції включаються:

а)         прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці та інші прямі витрати;

б)         змінні загальновиробничі витрати та постійні розподілені загально- виробничі витрати;

в)         нерозподілені постійні загальновиробничі витрати та наднормативні виробничі витрати;

г)         правильна відповідь наведена у варіантах а і в.

За видами діяльності витрати поділяються на:

а)         витрати за економічними елементами та витрати за статтями калькуляції;

б)         витрати звичайної та надзвичайної діяльності;

в)         витрати від операційної, фінансової, інвестиційної та іншої діяльності;

г)         витрати виробництва та витрати діяльності підприємства.

Витрати від звичайної діяльності розподіляються на:

а)         витрати від операційної, фінансової, інвестиційної та іншої діяльності;

б)         загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут та інші витрати;

в)         виробничі та невиробничі;

г)         витрати від операційної, фінансової, інвестиційної діяльності.

До витрат від іншої діяльності відносять:

а)         втрати від стихійного лиха, техногенних катастроф і аварій тощо;

б)         витрати на дослідження та розробки, собівартість реалізованої інвалюти, виробничих запасів, сумнівні та безнадійні борги, втрати від операційної курсової різниці, нестачі та втрати від псування цінностей, визнані штрафи, пені, неустойки тощо;

в)         собівартість реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів та іншого майна підприємства, втрати від не операційних курсових різниць, списання необоротних активів тощо;

г)         витрати на проценти, витрати по випуску, утриманню та обігу власних цінних паперів тощо.

Базою розподілу загальновиробничих витрат є:

а)         заробітна плата, прямі витрати;

б)         обсяг діяльності;

в)         час роботи;

г)         усі наведені варіанти правильні.

Розподілені постійні загальновиробничі витрати:

а)         включаються до складу собівартості реалізованої продукції;

б)         є елементом виробничої собівартості та НЗВ;

в)         списуються на зменшення фінансового результату від операційної діяльності;

г)         списуються на збільшення статутного капіталу.

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати:

а)         включаються до складу собівартості реалізованої продукції;

б)         є елементом виробничої собівартості та НЗВ;

в)         списуються на зменшення фінансового результату від операційної діяльності;

г)         списуються на збільшення статутного капіталу.

Аналітичний облік по рахунку 91 ведеться за:

а)         місцями виникнення, центрами і статтями (видами) витрат;

б)         статтями витрат, в розрізі елементів витрат;

в)         видами продукції;

г)         місцями виникнення.

За періодом витрати поділяються на:

а)         поточні та витрати майбутніх періодів;

б)         прямі та непрямі;

в)         витрати періоду та витрати на продукцію;

г)         обов'язкові та дискреційні.

Рахунок 92 призначений для обліку:

а)         адміністративних витрат;

б)         витрат на збут;

в)         загальновиробничих витрат;

г)         витрат по податку на прибуток.

Аналітичний облік по рахунку 92, 93 ведеться за:

а)         місцями виникнення, центрами і статтями (видами) витрат;

б)         статтями витрат, в розрізі елементів витрат;

в)         видами продукції;

г)         місцями виникнення.

До витрат на збут належать:

а)         витрати матеріалів для пакування готової продукції, на ремонт тари, на транспортування, перевалку і страхування готової продукції, транспортно-експертні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції;

б)         оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту, витрати на відрядження працівників збуту, на рекламу та дослідження ринку, гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

в)         витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів тощо;

г)         усі наведені відповіді правильні.

Для обліку витрат, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт і послуг призначено рахунок:

а)         95;

б)         23;

в)         54;

г)         93.

Адміністративні витрати та витрати на збут:

а)         розподіляються на кожен об'єкт витрат із використанням бази розподілу, виходячи з фактичної потужності підприємства за звітний період;

б)         розподіляються на кожен об'єкт витрат із використанням бази розподілу, виходячи з нормальної потужності підприємства;

в)         не розподіляються, а списуються всією сумою на зменшення фінансового результату від операційної діяльності;

г)         не розподіляються, а списуються на збільшення собівартості реалізованої продукції.

Рахунок 94 призначений для обліку:

а)         собівартості реалізованої продукції;

б)         матеріальних витрат;

в)         інших операційних витрат;

г)         витрат на збут.

Аналітичний облік по рахунках 94-97, 99 ведеться за:

а)         видами витрат;

б)         статтями витрат, в розрізі елементів витрат;

в)         видами продукції;

г)         місцями виникнення.

Первинними документами по обліку витрат діяльності є:

а)         накладна, товаро-транспортна накладна, рахунок-фактура, вимога, лімітно-забірна картка;

б)         видатковий касовий ордер, платіжні доручення, авансовий звіт, розрахунок амортизації;

в)         табель обліку робочого часу, наряди, накази керівника по трудовій дисципліні, довідки про стан здоров'я, довідки-розрахунки бухгалтерії;

г)         усі наведені варіанти правильні.

Синтетичний облік витрат діяльності ведеться:

а)         ж/о 3;

б)         ж/о 5, 5 А;

в)         в5, 5А;

г)         виробничий звіт.

До витрат майбутніх періодів відносять:

а)         витрати, пов'язані з підготовчими роботами в сезонних галузях промисловості, з освоєнням нових виробництв та агрегатів;

б)         сплачені авансові платежі за оренду основних засобів, оплату страхового полісу, передплату періодичних видань;

в)         представницькі витрати;

г)         усі наведені вище варіанти правильні.

Витрати майбутніх періодів:

а)         розподіляються, виходячи із терміну, до якого вони належать;

б)         розподіляються, виходячи із заробітної плати, прямих витрат, обсягу виробництва;

в)         не розподіляються, а списуються всією сумою на зменшення фінансового результату;

г)         не розподіляються, а списуються на збільшення собівартості реалізованої продукції.

Первинним документом по обліку витрат майбутніх періодів є:

а)         накладна, товаро-транспортна накладна, рахунок-фактура, вимога, лімітно-забірна картка;

б)         видатковий касовий ордер, платіжні доручення, авансовий звіт;

в)         довідки-розрахунки бухгалтерії;

г)         усі наведені варіанти правильні.

Аналітичний облік по рахунку 39 ведеться за:

а)         видами витрат;

б)         статтями витрат, в розрізі елементів витрат;

в)         видами продукції;

г)         місцями виникнення.

Реєстром синтетичного обліку витрат майбутніх періодів є:

а)         ж/о 3;

б)         ж/о 5, 5 А;

в)         в5, 5А;

г)         виписка банку.

Для обліку витрат діяльності призначений:

а)         журнал 5, 5А, відомість 5.1;

б)         журнал 5А;

в)         журнал 5, відомість 5.1;

г)         немає правильної відповіді.

По кредиту рахунків 9-го класу ведуть:

а)         журнал 5;

б)         журнал 5А;

в)         журнал 5, 5 А.

Сума валових витрат і собівартість виробництва:

а)         рівновеликі;

б)         неоднакові;

в)         рівнозначні;

г)         немає правильної відповіді.

Згідно з П(С)БО 3 витрати — це:

а)         перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання якого були здійснені ці витрати;

б)         зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу;

в)         збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу;

г)         немає правильної відповіді.

Не визнаються доходами:

а)         суми ПДВ, A3 та інших податків;

б)         сума попередньої оплати продукції, авансу в рахунок оплати продукції, завдатку під заставу або в погашення позики;

в)         надходження, що належать іншим особам тощо;

г)         усі наведені варіанти правильні.

У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності доходи відображаються згідно з принципом:

а)         послідовності;

б)         періодичності;

в)         фактичної собівартості;

г)         нарахування.

За видами діяльності доходи класифікуються на:

а)         доходи звітного періоду, доходи майбутнього періоду;

б)         дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів), дохід від реалізації послуг, дохід від використання активів;

в)         дохід від звичайної діяльності та дохід від надзвичайної діяльності;

г)         дохід від операційної діяльності, дохід від фінансової діяльності, дохід від інвестиційної діяльності, інші доходи.

Дохід від звичайної діяльності включає:

а)         доходи звітного періоду, доходи майбутнього періоду;

б)         дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів), дохід від реалізації послуг, дохід від використання активів;

в)         дохід від операційної діяльності та дохід від надзвичайної діяльності;

г)         дохід від операційної діяльності, дохід від фінансової діяльності, дохід від інвестиційної діяльності, доходи від іншої діяльності.

Дохід від операційної діяльності включає:

а)         доходи звітного періоду, доходи майбутнього періоду;

б)         дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів), дохід від реалізації послуг, дохід від використання активів;

в)         проценти, роялті, дивіденди;

г)         дохід від основної та іншої операційної діяльності.

За часом доходи класифікуються на:

а)         доходи звітного періоду, доходи майбутнього періоду;

б)         дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів), дохід від реалізації послуг, дохід від використання активів;

в)         проценти, роялті, дивіденди;

г)         дохід від основної та іншої операційної діяльності.

Дохід одержаний від будь-якої діяльності підприємства, а також операцій, які її забезпечують або виникають внаслідок здійснення таких операцій, називають:

а)         доходом від звичайної діяльності;

б)         доходом від надзвичайної діяльності;

в)         роялті;

г)         доходами майбутнього періоду.

Доходи від основної операційної діяльності — це:

а)         доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, списання необоротних активів;

б)         доходи від операцій, пов'язаних із виробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), які є визначальною метою створення підприємства;

в)         доходи від використання нематеріальних активів;

г)         доходи, які підлягають отриманню та отримані в звітному періоді або підлягають отриманню в звітному періоді.

До доходів від іншої операційної діяльності належать:

а)         дохід від реалізації інвалюти, дохід від операційної курсової різниці;

б)         дохід від реалізації інших оборотних активів, отримані штрафи, пені, неустойки, повернення раніше списаних активів;

в)         дохід від операційної оренди, дохід від списання кредиторської заборгованості, отримані гранти і субсидії тощо;

г)         усі наведені відповіді правильні.

Рахунок 71 призначений для обліку:

а)         фінансових результатів;

б)         нерозподіленого прибутку;

в)         резервного капіталу;

г)         доходів від іншої операційної діяльності.

Норми П(С)БО 15 поширюються на:

а)         доходи підприємств від звичайної діяльності;

б)         доходи підприємств від звичайної діяльності; реалізації продукції (товарів, інших активів); надання послуг; отримання цільового фінансування; використання активів підприємства іншими сторонами, результатом чого є отримання відсотків, роялті та дивідендів;

в)         доходи підприємств від звичайної діяльності, реалізацію цінних паперів, договори оренди;

г)         дохід підприємств від звичайної та надзвичайної діяльності.

Для визнання доходу необхідно:

а)         збільшення активу або зменшення зобов'язань, які зумовлюють збільшення власного капіталу;

б)         надходження активу;

в)         зменшення зобов'язань, які зумовлюють збільшення власного капіталу;

г)         збільшення власного капіталу.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, має визнаватись:

а)         виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату балансу;

б)         тільки в сумі витрат, пов'язаних із цим фінансуванням, причому в тих періодах, коли ці витрати виникли;

в)         якщо є можливість надходження економічних вигід;

г)         виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг.

Відсотки — це:

а)         плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, заборгованих підприємству;

б)         платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів);

в)         частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їхньої участі у власному капіталі підприємства.

Роялті — це:

а)         плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, заборгованих підприємству;

б)         частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їхньої участі у власному капіталі підприємства;

в)         платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів).

Рахунок 74 використовується для обліку:

а)         валового прибутку;

б)         нерозподіленого прибутку;

в)         виробничих запасів;

г)         інших доходів.

Заповнити пропущене місце правильною відповіддю: «Доходи, отримані, але не підлягають отриманню в звітному періоді — це...»:

а)         доходи від звичайної діяльності;

б)         доходи поточної діяльності;

в)         доходи звітного періоду;

г)         доходи майбутнього періоду.

До доходів майбутніх періодів можна віднести:

а)         авансові платежі за орендовані основні засоби та інші необоротні активи;

б)         передоплату періодичних видань та довідкових видань;

в)         виручку за вантажні перевезення, виручку від продажу квитків транспортних та театрально-видовищних підприємств;

г)         усі наведені варіанти відповідей правильні.

Для узагальнення інформації про доходи та фінансовий результат діяльності підприємства призначено рахунки:

а)         класу 0;

б)         44 рахунок;

в)         класу 7, 9;

г)         класу 7.

Як закриваються у кінці відповідного звітного періоду рахунки з обліку доходів:

а)         не закриваються;

б)         закриваються шляхом списання його кредитового сальдо в дебет рахунку 79;

в)         закриваються шляхом списання його дебетового сальдо в кредит рахунку 79;

г)         закриваються шляхом списання його дебетового сальдо в дебет рахунку 79, а кредитового сальдо в кредит рахунку 79.

Первинними документами з обліку доходів призначено:

а)         довідка-розрахунок бухгалтерії;

б)         рахунок-фактура, накладна, товарно-транспортна накладна, акт при- ймання-здачі виконаних робіт тощо;

в)         вимога, видатковий касовий ордер, табель обліку робочого часу;

г)         правильна відповідь наведена у варіантах а) і б).

Фінансовий результат може мати характер:

а)         прибутку, збитку;

б)         валового доходу, валового збитку;

в)         процентів, роялті, дивідендів;

г)         доходів, витрат.

Суму, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати, називають:

а)         прибутком;

б)         збитком;

в)         дивідендами;

г)         роялті.

Перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати, називають:

а)         прибутком;

б)         збитком;

в)         дивідендами;

г)         роялті.

Для розрахунку чистого прибутку (збитку) необхідно визначити:

а)         чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б)         валовий прибуток;

в)         фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування, прибуток (збиток) від звичайної діяльності, прибуток (збиток) від надзвичайної діяльності;

г)         правильна відповідь наведена у всіх варіантах.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається як:

а)         різниця між доходом (виручкою) від реалізації продукції (робіт, послуг, товарів) і ПДВ, A3, інших зборів;

б)         різниця між доходами і витратами;

в)         сума валового прибутку (збитку) і іншого операційного доходу за мінусом адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат;

г)         різниця між чистим доходом від реалізації і собівартістю реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Різниця між чистим доходом від реалізації і собівартістю реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — це:

а)         чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б)         валовий прибуток;

в)         фінансовий результат від операційної діяльності;

г)         прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування.

Суму фінансового результату від операційної діяльності фінансових та інших доходів за мінусом фінансових та інших витрат називають:

а)         чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б)         валовим прибутком;

в)         прибутком (збитком) від звичайної діяльності до оподаткування;

г)         прибутком (збитком) від звичайної діяльності.

Різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку на прибуток — це:

а)         чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б)         валовий прибуток;

в)         фінансовий результат до оподаткування;

г)         прибуток (збиток) від звичайної діяльності.

Як закривається в кінці відповідного звітного періоду рахунок 79:

а)         не закривається;

б)         закривається шляхом списання його кредитового сальдо в дебет рахунку 44;

в)         закривається шляхом списання його дебетового сальдо в кредит рахунку 44;

г)         закривається шляхом списання його дебетового сальдо в дебет рахунку 442, а кредитового сальдо в кредит рахунку 441.

Первинними документами з обліку фінансових результатів є:

а)         довідка-розрахунок бухгалтерії;

б)         ж/о 7;

в)         табель обліку робочого часу, видатковий касовий ордер;

г)         ж/о 6.

Нерозподілений прибуток може використовуватись на:

а)         розрахунки з бюджетом;

б)         виплату дивідендів;

в)         формування цільових фондів, покриття збитків минулих років;

г)         усі наведені варіанти відповідей правильні.

Реєстром синтетичного обліку нерозподіленого прибутку є:

а)         ж/о 15;

б)         ж/о 7;

в)         в15;

г)         ж/о 6.

Прибуток це:

а)         збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань;

б)         різниця між чистим доходом від реалізації і собівартістю реалізованої продукції;

в)         алгебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат;

г)         сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ним витрати.

У який момент виникає податкове зобов'язання з ПДВ:

а)         у момент зарахування коштів від покупця або відвантаження товарів;

б)         зарахування коштів;

в)         відвантаження товарів;

г)         підписання угоди на поставку товарів.

Визначте валовий дохід підприємства за умови якщо вартість відвантажених товарів 12 000 гри (в т. ч. ПДВ):

а)         12 000;

б)         4 000;

в)         9 000;

г)         10 000.

Податкову накладну виписує:

а)         покупець у 2 примірниках;

б)         продавець у 3 примірниках;

в)         продавець у 2 примірниках;

г)         податкова інспекція у 2 примірниках.

Який із приведених показників належить до операційних доходів:

а)         валовий дохід;

б)         дивіденди;

в)         надлишки коштів у касі;

г)         емісійний дохід.

На який показник вплине пеня, сплачена за прострочення платежу податку на прибуток до бюджету:

а)         статутний капітал;

б)         інші витрати операційної діяльності;

в)         інші витрати звичайної діяльності;

г)         кредиторська заборгованість перед бюджетом.

Що означає запис: Дт 791 Кт 93:

а)         списання витрат, пов'язаних зі збутом готової продукції;

б)         відображення собівартості реалізованих товарів;

в)         списання нерозподілених прибутків;

г)         списання загальновиробничих витрат.

Що означає оборот по кредиту рахунку 702 «Дохід від реалізації товарів»:

а)         обсяг реалізації товарів без ПДВ;

б)         обсяг реалізації товарів є в закупівельних цінах;

в)         обсяг товарообороту;

г)         обсяг товарів, списаних з підзвіту матерально-відповідальної особи.

Яким чином продавець визнає дохід при надходженні попередньої оплати від покупця:

а)         як доходи майбутніх періодів;

б)         визнається в сумі одержаного авансу;

в)         не буде визнаний;

г)         визнається в розмірі 30 % від суми одержаного авансу.

Що означає кредитове сальдо по рахунку 791 «Результ операційної діяльності»:

а)         дохід від реалізації товарів;

б)         збиток від реалізації товарів;

в)         прибуток від основної діяльності;

г)         собівартість реалізації товарів.

Норми П(С)БО 15 поширюються на:

а)         доходи від отриманого цільового фінансування;

б)         доходи за договорами оренди;

в)         доходи від страхової діяльності.

Ставки податку на прибуток:

а)         30 %;

б)         25 %;

в)         23 %;

г)         усі наведені варіанти правильні.

Платниками податку на прибуток є;

а)         резиденти та нерезиденти;

б)         управління залізницею, підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи;

в)         НБУ та його установи;

г)         усі наведені варіанти правильні.

До прибутку, отриманого від операційної діяльності до оподаткування, відносять:

а)         прибуток, отриманий від розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів;

б)         прибуток, отриманий від реалізації цінних паперів;

в)         прибуток, отриманий від реалізації продукції допоміжних виробництв;

г)         немає правильної відповіді.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності регламентується:

а)         П(С)БО 16;

б)         П(С)БО 10;

в)         П(С)БО 15;

г)         П(С)БО 2.

Нерозподілений прибуток визначається як:

а)         нерозподілений прибуток минулого року плюс нерозподілений прибуток звітного року та мінус використання прибутку в звітному періоді;

б)         прибуток мінус податок на прибуток;

в)         доходи мінус витрати;

г)         нерозподілений прибуток минулого року плюс нерозподілений прибуток звітного року.

Для обліку власного капіталу та забезпечення зобов'язань призначений:

а)         журнал 4, відомість 4.1, 4.2, 4.3;

б)         журнал 6;

в)         журнал 5;

г)         правильної відповіді немає.

У балансі неоплачений капітал:

а)         підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу;

б)         не враховується при визначенні підсумку власного капіталу;

в)         підлягає врахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.