Що означає кредитове сальдо по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»?:

а)         суму попередньої оплати за товари;

б)         суму заборгованості за отримані, але не сплачені товари;

в)         дебіторську заборгованість покупців;

г)         суму кредиторської заборгованості, забезпеченої векселем.

Яким документом оформляється доставка товарів на склад оптових підприємств автотранспортом?

а)         фактура;

б)         накладна;

в)         товарно-транспортна накладна;

г)         приймальний акт.

Отримання сировини від постачальника передбачає оформлення:

а)         інвентарної картки;

б)         лімітно-забірної картки;

в)         реєстру прибуткових документів;

г)         довіреності.

Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому, називаються зобов'язаннями.

а)         так;

б)         ні.

П(С)БО 11 застосовується з урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації щодо зобов'язань, установлених іншими положеннями бухгалтерського обліку.

а)         так;

б)         ні.

Зобов'язання, на які нараховуються відсотки та які підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, потрібно розглядати як:

а)         довгострокове зобов'язання;

б)         короткострокове зобов'язання;

в)         середньострокове зобов'язання;

г)         немає правильної відповіді.

П(С)БО 11 має назву:

а)         «Об'єднання підприємств»;

б)         «Зобов'язання»;

в)         «Дебіторська заборгованість»;

г)         немає правильної відповіді.

До якого господарського процесу належить облік операцій з постачальниками ?

а)         виробництва;

б)         реалізації;

в)         постачання;

г)         усі відповіді правильні.

Дайте правильне визначення поняття «акцепт розрахункових документів»:

а)         це підпис керівника (або уповноваженої особи) (акцептанта) на накладній, який засвідчує згоду на оприбуткування товару;

б)         це підпис керівника (або уповноваженої особи) (акцептанта) на рахунку, який засвідчує згоду на його оплату;

в)         це довідка бухгалтерії, яка засвідчує оприбуткування товару;

г)         це документ для пред'явлення претензій постачальнику.

Яка з названих нижче контролюючих служб на підприємстві не відповідальна за встановлення методів, форми платежів і розрахунків у договорі?

а)         бухгалтерія;

б)         фінансовий відділ;

в)         маркетинг;

г)         юридична служба.

Який з перелічених документів не використовується при оприбуткуванні ТМЦ?

а)         товаротранспортна накладна;

б)         податкова накладна;

в)         акт про приймання матеріалів;

г)         рахунок-фактура.

Синтетичний облік рахунку 63 ведуть;

а)         у журналі № 3;

б)         відомості 1;

в)         журналі № 4;

г)         податковій накладній.

Претензія покупця при нестачі ТМЦ може бути відхилена:

а)         за рішенням продавця;

б)         якщо нестачі занадто великі;