Реєстром синтетичного обліку по рахунку 40 «Статутний капітал» є:

магниевый скраб beletage

а)         журнал 4;

б)         журнал 7;

в)         відомість 7.2;

г)         журнал 6.

Суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість, акціонерні товариства відображають у Балансі у статті:

а)         інший додатковий капітал;

б)         додатковий капітал;

в)         резервний капітал.

У статті Балансу «Статутний капітал» подається:

а)         першопочатковий статутний капітал підприємства;

б)         зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства;

в)         сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами;

г)         немає правильної відповіді.

Метою складання Звіту про власний капітал є:

а)         розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства звітного періоду;

б)         надання користувачам інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період;

в)         надання користувачам інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період;

г)         немає правильної відповіді.

Сума власного капіталу, відображена у фінансовій звітності, показує:

а)         ринкову вартість прав власників підприємства;

б)         ринкову вартість активів підприємства, які належать йому за правом власності;

в)         облікову вартість прав власників підприємства;

г)         облікову вартість активів підприємства, які належать йому за правом власності.

Емітент, у разі невиконання умов передплати на цінні папери, зобов'язаний повернути передплатникам на їх вимогу:

а)         усі одержані від них кошти;

б)         усі одержані від них кошти зі сплатою процентів за весь строк їх отримання;

в)         частину одержаних від них коштів, передбачену умовами договору передплати;

г)         немає правильної відповіді.

Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань, називається:

а)         власним капіталом;

б)         дебіторською заборгованістю;

в)         нерозподіленим прибутком;

г)         статутним капіталом.

З яких елементів складається власний капітал:

а)         статутний капітал, додатковий капітал, резервний капітал, прибутки;

б)         статутний капітал та забезпечення зобов'язань;

в)         статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, неоплачений капітал, вилучений капітал, нерозподілені прибутки (непокриті збитки);

г)         власні та залучені.