Статутний капітал — це...:

а)         частина в активах підприємства, що залишається після вираховування його зобов'язань;

б)         сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами;

в)         джерело власних активів підприємства;

г)         зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

Заповнити пропущене місце правильною відповіддю: «... — сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами»:

а)         капітал;

б)         статутний фонд;

в)         розподілена власність;

г)         пайовий капітал.

Неоплачений капітал — це:

а)         сума заборгованості власників за внесками до капіталу;

б)         сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку;

в)         зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства;

г)         джерело власних активів підприємства.

Фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників:

а)         неоплачений капітал;

б)         вилучений капітал;

в)         додатковий капітал;

г)         реалізаційна вартість.

Зменшення номінальної вартості акцій пропорційно збільшенню їх кількості шляхом ділення на певний коефіцієнт називається:

а)         дробінням;

б)         консолідацією;

в)         індексацією;

г)         уцінкою.

Зменшення загальної кількості акцій з одночасним пропорційним зростанням номінальної вартості акцій внаслідок чого загальна номінальна вартість статутного фонду не змінюється називається:

а)         дробінням;

б)         консолідацією;

в)         індексацією;

г)         уцінкою.

Розмір, порядок формування та зміни статутного капіталу обліковуються у такому документі:

а)         колективному договорі;

б)         звіті про власний капітал;

в)         протоколі зборів акціонерів;

г)         установчих документах (статуті).

Розмір статутного капіталу встановлюється та змінюється за рішенням:

а)         зборів засновників;

б)         керівника підприємства;

в)         держави;

г)         бухгалтера.

Збільшення статутного капіталу на державних підприємствах може здійснюватись за рахунок:

а)         об'єктів капітального будівництва, безкоштовного одержання основних засобів, ТМЦ, придбання основних засобів;

б)         взяття в оренду основних засобів, дооцінки основних засобів, ТМЦ, що надійшли від ліквідації основних засобів;

в)         фінансувань із бюджету;

г)         усі наведені варіанти правильні.

Зменшення статутного капіталу на державних підприємствах може здійснюватись за рахунок:

а)         безкоштовного передавання основних засобів, ТМЦ, продажу здачі в оренду основних засобів;

б)         списання, ліквідації основних засобів, витрат з ліквідації;

в)         уцінки основних засобів;

г)         усі наведені варіанти правильні.

Власний капітал підприємства — це:

а)         різниця між борговими зобов'язаннями та вартістю майна підприємства;

б)         частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань;

в)         майно підприємства;

г)         немає правильної відп