Доходи, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування:

магниевый скраб beletage

S сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг;

S суми податку на додану вартість, отримані/нараховані платником податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу товарів, виконаних робіт, наданих послуг, за винятком випадків, коли підприємство — продавець не є платником податку на додану вартість.

S суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи;

S суми коштів або вартість майна, отримані платником податку як компенсація (відшкодування) за примусове відчуження державою іншого майна платника податку у випадках, передбачених законом;

S суми коштів або вартість майна, отримані платником податку за рішенням суду або в результаті задоволення претензій;

S суми коштів у частині надміру сплачених податків та зборів, що повертаються або мають бути повернені платнику податку з бюджетів, якщо такі суми не були включені до складу витрат;

S суми доходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, отримані від надання державних послуг (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, реєстрація, інші послуги, обов'язковість придбання яких передбачена законодавством), у разі зарахування таких доходів до відповідного бюджету;

S суми коштів у вигляді внесків, які:

а)         надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, від вкладників пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків та осіб, які уклали договори страхування відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;

б)         надходять та накопичуються за пенсійними вкладами, рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону;

в) надходять до неприбуткових установ і організацій;

» суми коштів спільного інвестування;

S суми отриманого платником податку емісійного доходу;

S номінальна вартість взятих на облік, але неоплачених (непогашених) цінних паперів, які засвідчують відносини позики, а також платіжних документів, емітованих (виданих) боржником на користь (на ім'я) платника податку як забезпечення або підтвердження заборгованості такого боржника перед зазначеним платником податку (облігацій, ощадних сертифікатів, казначейських зобов'язань, векселів, боргових розписок, акредитивів, чеків, гарантій, банківських наказів та інших подібних платіжних документів);

S дивіденди, отримані платником податку від інших платників податку;

S кошти або майно, які повертаються власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи — емітента, або в разі зменшення розміру статутного фонду такої особи, але не вище вартості придбання акцій, часток, паїв;

у кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів;

S вартість основних засобів, безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації;

S кошти або майно, що надаються у вигляді допомоги громадським організаціям інвалідів, спілкам громадських організацій інвалідів та підприємствам і організаціям;

S основна сума отриманих кредитів, позик та інших доходів, які не враховуються для визначення об'єкта оподаткування;

S дохід від безоплатно одержаних необоротних матеріальних активів, крім об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення державної власності.

Доходи платника податку на прибуток не можуть бути включені до складу доходів двічі. Тим самим в ПКУ закріплений принцип одноразового включення доходів до оподаткування.

Наприклад, якщо виручка від реалізації продукції покупцю «А» включена платником (продавцем), наприклад, до доходів II кварталу звітного року у суми 10000 грн згідно з товарними документами, то виручка, що надійшла на банківський рахунок або у касу від такого покупця, наприклад, у III кварталі того ж року або в інших періодах, більше не підлягає включенню до складу доходів платника-продавця за даною операцією.

Аналогічно у платників податку, які за першою подією врахували касову виручку як дохід до оподаткування, сума доходу, визнана в бухгалтерському обліку за другою подією (за датою нарахування дебіторської заборгованості) також не підлягає повторному включенню до оподатковуваного доходу за даною операцією.

Доходи визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів, обов'язковість ведення обліку і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку та інших документів.

Оскільки більшість доходів у платників виникає в результаті нарахування дебіторської заборгованості за покупцем, як первинні документи застосовують ті документи, на підставі яких визначається така заборгованість — рахунки-фактури, накладні, товарно- транспортні накладні, акти виконаних робіт (наданих послуг) тощо.

Окремі платники податку мають право на застосування касового методу визнання доходу (виручки). У таких платників доходи по окремих операціях визнаються за фактом отримання грошей (підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, платники, що отримують бюджетні дотації тощо), а також у тих платників, у яких дата продажу співпадає з датою отримання грошей (роздрібна торгівля) первинним документом слугують виписки з банківських рахунків, прибуткові касові ордери, звіти реєстраторів розрахункових операцій.

В податкових розрахунках застосовується принцип нарахування та відповідності доходів і витрат аналогічно тому, як і в бухгалтерському обліку.

У статті 4 ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996 від 16.07.99 р. принцип нарахування пов'язаний із принципом відповідності: принцип нарахування та відповідності доходів і витрат означає, що для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.

Доходи обліковують у бухгалтерському обліку платника- продавця на субрахунках рахунку 70 «Дохід від реалізації»: 701 »Дохід від реалізації готової продукції», 702 «Дохід від реалізації товарів», 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

.До групи інших доходів у податкових розрахунках платника податку включають доходи, що не враховані в попередній групі (п. 135.4 ПКУ). У бухгалтерському обліку такі доходи класифікують як інші операційні доходи, фінансові доходи, інші доходи, надзвичайні доходи. Зазначені доходи обліковують у бухгалтерському обліку на субрахунках рахунків 71 «Інший операційний дохід», 72 »Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 »Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи».

З метою визначення об'єкта оподаткування з податку на прибуток інші доходи визнають з урахуванням норм підпунктів статті 135 та статті 137 ПКУ щодо змісту доходів (табл. 1).методичні аспекти облікового відображення інших доходів та рахунків, на яких враховують доходи в бухгалтерському обліку

Пункт ПКУ

Зміст доходу

Номер і назва субрахунку бух. обліку доходів

135.5.1

Доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими вимогами

Кредит субрахунків 731, 732, 733

135.5.2

Доходи від операцій оренди/лізингу

Кредит субрахунків 713, 732

135.5.3

Суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані за рішенням сторін договору або державних органів, суду

Кредит субрахунку 715

135.5.4

Вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни, суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, безнадійної кредиторської заборгованості

Кредит субрахунків 717, 719, 745

135.5.5

Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду.

У разі коли у майбутніх звітних податкових періодах платник податку повертає таку поворотну фінансову допомогу особі, яка її надала, такий платник податку збільшує суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги за наслідками звітного податкового періоду, в якому відбулося таке повернення.

Неповернута фінансова допомога: кредит субрахунку 719 та дебет субрахунків 685, 63, 37

Сума повернутої фінансової допомоги: дебет субрахунку 719 та кредит рахунків відповідних активів, якими повертається борг (рахунки ЗО, 31, 20-28)

135.5.8

Фактично отримані суми державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертається на його користь за рішенням суду

Кредит субрахунку 719

Пункт ПКУ

Зміст доходу

Номер і назва субрахунку бух. обліку доходів

135.5.9

Суми акцизного податку, сплаченого/нарахованого покупцями/ям підакцизних товарів (за їх рахунок) на користь платника такого акцизного податку, уповноваженого Кодексом вносити його до бюджету

Нарахування акцизного податку та інших цільових надбавок відображається по дебету рахунків покупців і кредиту рахунку 70

135.5.10

Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів, отримані платником податку

Кредит субрахунку 718

135.5.11

Доходи, від продажу необоротних активів, що підлягають амортизації, продаж земельних ділянок

Кредит субрахунків 742, 743, 746

135.5.12

Доходи, не враховані при обчисленні доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді

Різні рахунки доходів залежно від типу операції

135.5.13

Дохід від реалізації необоротних матеріальних активів, майнових комплексів, оборотних активів

Кредит субрахунків 742, 743, 712

135.5.14

Інші доходи платника податку за звітний податковий період (наприклад, дохід від відшкодування заподіяної шкоди підприємству, дохід від інвестицій в асоційовані, спільні або дочірні підприємства) тощо

Різні рахунки доходів залежно від змісту операції, наприклад кредит 716 «Відшкодування раніше списаних активів»

Порядок визнання доходів в цілях визначення об'єкта оподаткування з податку на прибуток наведена в табл. 2.

порядок визнання доходів в цілях визначення об'єкта оподаткування з податку на прибуток

Пункт ПКУ

Вид доходу

Дата визнання доходу

Первинний документ

Порядок відображення операції на рахунках у бухгалтерському обліку

1

2

і

4

5

137.1. абзац 1

Дохід від реалізації товарів

Дата переходу покупцеві права власності на такий товар

Товарні накладні, това- рно-транспорті накладні, акти прийому- передачі продукції, товарів

По дебету рахунків дебіторів, грошових коштів (при розрахунках кінцевому споживачеві за готівку) і кредиту субрахунків 701,'702

137.1. абзац 2

Дохід від надання послуг та виконання робіт

Дата складання акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог діючого законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг

Акт виконаних робіт (послуг), відомчі (галузеві) первинні документи, які реєструють факт надання послуг (виконаних робіт), у т.ч і за показниками приборів обліку

По дебету рахунків дебіторів, грошових коштів (при розрахунках кінцевому споживачеві за готівку) і кредиту субрахунку 703

137.2. 137.2.1.

Дохід у разі отримання коштів цільового фінансування з фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів визнається: сума коштів, що дорівнює частині амортизації об'єкта інвестування (основних засобів, нематеріальних активів), пропорційній долі отриманого платником податку з бюджету цільового фінансування капітальних інвестицій у загальній вартості таких інвестицій в об'єкт

Дата нарахування амортизації об'єкта інвестування (основних засобів, нематеріальних активів)

Розрахунок амортизації

По дебету рахунків витрат і Кредит рахунку 13

м сл 00

Пункт ПКУ

Вид доходу

Дата визнання доходу

Первинний документ

Порядок відображення операції на рахунках у бухгалтерському обліку

1

2

і

4

5

137.2.2.

Цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов витрачання таких коштів на виконання в майбутньому певних заходів

Дата фактичного отримання цільового фінансування на банківські рахунки

Виписка банку з рахунку платника податку

Дебет субрахунку 311

137.2.3.

Цільове фінансування

Остання дата тих періодів, у яких були здійснені витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування

Виписка банку з рахунку платника податку

Дебет субрахунку 311

137.3.

Виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва та якщо договорами, які укладені на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання

Дата завершення ступеня виробництва (операції з надання послуг), який визначається за питомою вагою витрат, здійснених у звітному податковому періоді, у загальній очікуваній сумі таких витрат та/або за питомою вагою обсягу послуг, наданих у звітному податковому періоді, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані

Акт завершення ступеня виробництва, виконання робіт, надання послуг; Накладна або акт на здачу кінцевого результату робіт

Поетапно відображається по дебету рахунку 23. По даті реалізації — на рахунку 90 та рахунку 79. Виручка відображається по кредиту рахунку 70

к> чо

137.5.

Продаж товарів за договором комісії (агентським договором) платником податку-комітентом

Дата продажу товарів, що належать комітенту

Звіт комісіонера (агента) про продаж товару

Кредит субрахунку 702

137.6. абзац 1

Продаж товарів або послуг з використанням автоматів з продажу товарів (послуг) чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, контрольованого уповноваженою на це фізичною особою

Дата вилучення з таких автоматів або подібного обладнання грошової виручки

Акт про вилучення виручки з торгівельного автомата, прибутковий касовий ордер

Дебет рахунку ЗО «Каса»

137.6. абзац 2

У разі коли торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток або інших замінників грошового знака, вираженого в грошовій одиниці України

Дата продажу таких жетонів, карток або інших замінників грошового знака, вираженого в грошовій одиниці України

Прибутковий касовий ордер

Дебет рахунку ЗО «Каса»

137.7.

Продаж товарів, виконання робіт, надання послуг з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, іменних або інших чеків

Дата оформлення відповідного рахунка (розрахункового документа)

Рахунок на сплату продажу товарів, виконання робіт, надання послуг; акт списання бланків карток, чеків

Кредит субрахунків 702, 703 в дебет рахунків ЗО, 31 або 36,37

137.8.

Надходження від кредитора від проведення кредитно-депозитних операцій

Дата визнання (нарахування) процентів (комісійних та інших платежів, пов'язаних зі створенням або придбанням кредитів, вкладів (депозитів), визначена згідно із правилами бухгалтерського обліку

Розрахунок нарахування процентів (комісійних, інших платежів); акт наданих послуг

Кредит субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» або рахунку 73 «Інші фінансові доходи»

м -j

о

Пункт ПКУ

Вид доходу

Дата визнання доходу

Первинний документ

Порядок відображення операції на рахунках у бухгалтерському обліку

1

2

і

4

5

137.9.

Доходи власника іпотечного сертифіката участі за операціями з таким іпотечним сертифікатом. Якщо позичальник (дебітор) затримує сплату процентів (комісійних), то кредитор урегульовує таку заборгованість

Дата нарахування протягом відповідного звітного періоду доходу за консолідованим іпотечним боргом (зменшеного на суму винагороди за управління та обслуговування іпотечних активів)

Акт нарахування доходів за іпотечним сертифікатом

Кредит рахунку 73 «Інші фінансові доходи»

137.10.

Суми безповоротної фінансової допомоги та безоплатно отримані товари, роботи, послуги

Дата фактичного отримання платником податку товарів, робіт, послуг або дата надходження коштів на банківський рахунок чи в касу платника податку, якщо інше не передбачено цим розділом

Товарні накладні, това- рно-транспортні накладні, акти прийому- передачі робіт, послуг, прибутковий касовий ордер, виписка з банківського рахунку

Дебет рахунків активів (кошти, запаси, необоротні активи тощо) з кредиту рахунків кредиторів

137.11.

Дохід у вигляді орендних/ лізингових платежів (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу) за майно, що передано платником податку в оренду/лізинг, ліцензійних платежів (у тому числі роялті) за користування об'єктами інтелектуальної власності

Дата нарахування таких доходів, яка встановлена відповідно до умов укладених договорів (за місяць, квартал, рік)

Акт нарахування орендних/лізингових платежів; рахунок-фактура

Кредит субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»; кредит рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів»

137.12.

Дохід від продажу іноземної валюти

Дата переходу права власності на іноземну валюту

Банківський документ про продаж валюти, виписка з банківського рахунку про зарахування валюти придбання

Дебет субрахунків 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» з кредиту субрахунку 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти»

к>

-J

137.13.

Суми штрафів та/або неустойки чи пені, отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду

Дата їх фактичного надходження на рахунки підпри- ємства-платника податку

Виписка з банківського рахунку

Дебет субрахунків

311 «Поточні рахунки в національній валюті» з кредиту субрахунку 715 «Одержані пені, штрафи, неустойки»

137.14.

Дохід від страхової діяльності

Дата виникнення відповідальності платника податку — страховика перед страхувальником за укладеним договором, що випливає з умов договорів страхування/перестрахування, незалежно від порядку сплати страхового внеску, визначеного у відповідному договорі (крім довгострокових договорів страхування життя) та інших договорів страхування, укладених на строк більше одного року, договорів страхування, укладених відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»

 

 

137.15.

Дохід за договорами довгострокового страхування життя та іншими договорами страхування, укладеними на строк більше одного року, договорами страхування, укладеними відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», дохід у вигляді частини страхового внеску

Дата виникнення у платника податку права на отримання чергового страхового внеску відповідно до умов зазначених договорів

 

 

м -j

ю

Пункт ПКУ

Вид доходу

Дата визнання доходу

Первинний документ

Порядок відображення операції на рахунках у бухгалтерському обліку

1

2

і

4

5

137.16.

Отримання інших доходів (крім передбачених статтею 137 ПКУ)

Дата їх виникнення згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, якщо інше не передбачено нормами цього розділу

Документи, які підтверджують факт отримання інших доходів

Кредит рахунків класу 7

137.17.

Доходи спеціалізованих експлуатуючих підприємств у вигляді вартості безоплатно отриманих об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, визначеної на рівні звичайної ціни, що були побудовані споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до вищевказаних мереж або об'єктів, визнаються у сумі, рівній сумі амортизації, нарахованої згідно із статтею 145 цього розділу, відповідних активів

Дата нарахування амортизації зазначених об'єктів

Бухгалтерська довідка про суму нарахованих доходів відповідно до сум амортизації

 

137.18.

Сума процентів за цінними паперами, придбаними платником податку з метою їх продажу або утримання до дати погашення

Кінець податкового періоду, протягом якого була здійснена або мала бути здійснена виплата таких процентів згідно з умовами випуску таких цінних паперів

Бухгалтерська довідка про суму нарахованих доходів

По кредиту субрахунку 732 «Відсотки одержані»

4. Облік витрат (визначення та склад витрат та порядок їх визначення, витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку, облік витрат подвійного призначення).

Витрати — сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).