До складу витрат в податковому обліку включаються:

магниевый скраб beletage

S витрати операційної діяльності, до яких відноситься собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Собівартість придбаних та реалізованих товарів формується відповідно до ціни їх придбання з урахуванням ввізного мита і витрат на доставку та доведення до стану, придатного для продажу.

Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, а саме:

S прямих матеріальних витрат;

S прямих витрат на оплату праці;

S амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;

S вартості придбаних послуг, прямо пов'язаних з їх виробництвом (наданням);

S інших прямих витрат, у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну).

З метою аналізу складових собівартості і практичного застосування цього показника в податкових розрахунках нижче наведено таблицю 3 та 4 порівнянь переліку видів витрат за ПКУ та П(С)БО 16 «Витрати». Результати порівняння наведено у колонці 4. (табл. 3,4).

Інші прямі витрати включають: витрати на амортизацію виробничого обладнання, які обліковують по кредиту рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»; на сплату соціальних внесків, нарахованих на заробітну плату виробничого персоналу по кредиту рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням», згідно зі ст. 143 Кодексу, на оплату відряджень виробничого персоналу (кредит субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами») тощо.

адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством.

витрати на збут, які включають витрати, пов'язані з реалізацією товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Не включаються до собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) як в податковому, так і в бухгалтерському обліку інші (непрямі) витрати, до переліку яких віднесено: адміністративні витрати (рахунок 92) (пп. 138.10.2), витрати на збут (рахунок 93) (пп. 138.10.3), інші операційні витрати (рахунок 94) (пп. І38.10.4), фінансові витрати (рахунок 95) (пп. 138.10.5), інші витрати звичайної діяльності (пп. 138.10.6) (табл. 5).

Не включається до складу інших витрат з метою оподаткування цілий ряд витрат платника, які відображають на таких рахунках бухгалтерського обліку: втрати від участі в капіталі (рахунок 96), податок на прибуток (рахунок 98), надзвичайні витрати (рахунок 99).

S витрати банківських установ, до яких відносяться:

а)         процентні витрати за кредитно-депозитними операціями, в тому числі за кореспондентськими рахунками та коштами до запитання, цінними паперами власного обігу;

б)         комісійні витрати, в тому числі за кредитно-депозитними операціями, розрахунково-касове обслуговування, інкасацію та перевезення цінностей, операціями з цінними паперами, операціями на валютному ринку, операціями з довірчого управління;

в)         від'ємний результат (збиток) від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів;

г)         від'ємне значення курсових різниць від переоцінки активів та зобов'язань у зв'язку зі зміною офіційного курсу національної валюти до іноземної валюти;

ґ) суми страхових резервів;

д)         суми коштів (зборів), внесені до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

є) витрати, пов'язані з реалізацією заставленого майна;

» витрати, понесені платником податку, у вигляді благодійних чи інших внесків та/або вартості товарів (робіт, послуг) до неприбуткових організацій.

S фінансові витрати, до яких належать витрати на нарахування процентів (за користування кредитами та позиками, за випущеними облігаціями та фінансовою орендою);

S витрати на створення резерву сумнівної заборгованості визнаються витратами з метою оподаткування в сумі безнадійної дебіторської заборгованості;

S витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів.порівняння переліку видів витрат за пку та п(с)бо 16 «витрати»

Структура собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг (за п. 138.9 ст. 138 ПКУ)

Структура виробничої собівартості (за п. 11 П(С)БО 16)

Структура елементів витрат операційної діяльності (за п. 21 П(С)БО 16)

Результати порівняння складових собівартості (колонок 1 та 3)

1

 

3

4

Прямі матеріальні витрати

Прямі матеріальні витрати

Матеріальні затрати

Відповідають

Прямі витрати на оплату праці

Прямі витрати на оплату праці;

витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні заходи

Відповідають

Амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг

Інші прямі витрати

Амортизація

Відповідають

Вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з їх виробництвом (наданням)

Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати

 

Не співпадають

Інші прямі витрати

 

Інші операційні витрати

Відповідають

порівняння загальновиробничих витрат відповідно до норм пку та стандартів п(с)бо 16 «витрати»

Бухгалтерський облік (згідно П(С)БО 16)

Податкові норми (згідно ст. 138 ПКУ)

Відмінності у змісті

№ пункту

Зміст витрат

№ пункту

Зміст витрат

1

2

3

4

5

5.1.

Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо)

138.10.1., абз. а)

а) витрати на управління виробництвом (оплата праці працівників апарату управління цехами, дільницями відповідно до законодавства тощо; внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього розділу, та медичне страхування працівників апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо)

Відсутні

5.2.

Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення

138.10.1, абз. б)

б) амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення

Відсутні

5.3.

Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення

138.10.1

в) амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення

Відсутні

5.4.

Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загально- виробничого призначення

138.10.1

г) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів за- гальновиробничого призначення

Відсутні

5.5.

Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо)

138.10.1

ґ) витрати на вдосконалення технології та організації виробництва (оплата праці та внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього розділу, працівників, зайнятих удосконаленням технології та організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, придбаних комплектувальних виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій)

Відсутні

5.6.

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень

138.10.1

д) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інших послуг з утримання виробничих приміщень

Відсутні

5.7.

Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці зага- льновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг)

138.10.1

е) витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; внески на соціальні заходи; медичне страхування робітників та працівників апарату управління виробництвом відповідно до законодавства; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг)

Відсутні

м -j

00

Бухгалтерський облік (згідно П(С)БО 16)

Податкові норми (згідно ст. 138 ПКУ)

 

№ пункту

Зміст витрат

№ пункту

Зміст витрат

Відмінності у змісті

1

2

3

4

5

5.8.

Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища

138.10.1

є) витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства

Додано в податкових розрахунках: витрати на охорону навколишнього природного середовища

X

X

138.10.1

ж) суми витрат, пов'язаних із підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим вимогам відповідно до Закону України «Про підтвердження відповідності»

Додано в податкових розрахунках: суми витрат, пов'язаних із підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим вимогам відповідно до Закону України «Про підтвердження відповідності»

X

X

138.10.1

з) суми витрат, пов'язаних з розвідкою /дорозвідкою та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, а також інших витрат, пов'язаних з придбанням/виготовленням основних засобів, які підлягають амортизації), витрати на розвідку/дорозвідку інших природних копалин

Додано в податкових розрахунках: суми витрат, пов'язаних з розвідкою /дорозвідкою та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, а також інших витрат, пов'язаних з придбанням/виготовленням основних засобів, які підлягають амортизації), витрати на розвідку/дорозвідку інших природних копалин

5.9.

Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо)

138.10.1

и) інші загальновиробничі витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади); нестачі незавершеного виробництва, нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах в межах норм природного убутку, згідно із затвердженими нормативами галузевими міністерствами

Знято в податкових розрахунках: оплата простоїв тощо; Додано в податкових розрахунках: обмеження на списання нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах в межах норм природного убутку, згідно із затвердженими нормативами галузевими міністерствами

склад інших витрат платника податку та їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку

№ пункту, підпункту ПКУ

Види інших витрат

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку

138.10.1.

Загальновиробничі витрати

Рахунок 91

138.10.2.

Адміністративні витрати

Рахунок 92

138.10.3.

Витрати на збут

Рахунок 93

138.10.4.

Інші операційні витрати

Рахунок 94

138.10.5.

Фінансові витрати

Рахунок 95

138.10.6.

Інші витрати звичайної діяльності

Рахунок 97

138.11.

Суми витрат, не віднесені до складу витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку з втратою, знищенням або зіпсуттям документів, що підтверджують здійснення витрат, установлених цим розділом, та підтверджених такими документами у звітному податковому періоді

 

138.12.1.

Витрати, визначені відповідно до статей 144-148,150,153 і 155-161 цього розділу, які не включені до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг згідно із цією статтею

 

144, 145.

Об'єкти амортизації (витрати з амортизації)

Рахунки 23, 91 тощо

146.11.

Сума витрат, що пов'язана з поліпшенням об'єктів основних засобів, в тому числі орендованих, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат того звітного періоду, в якому такі поліпшення були здійснені

Рахунки 91, 92 тощо

146.12.

Витрати на ремонт, що здійснюються для підтримання об'єктів в робочому стані та отримання первісно визначеної суми майбутньої економічної вигоди від їх використання, включаються до складу витрат у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного року, в тому звітному періоді, у якому такі витрати були здійснені. Решта витрат на ремонт об'єкта основних засобів збільшує первісну вартість такого об'єкта

Рахунки 23, 91

146.13.

Сума перевищення балансової вартості над доходами від продажу окремого об'єкта основних засобів або іншого відчуження включається до витрат платника податку; сума перевищення первісної вартості невиробничих основних засобів над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку

Доходи на рахунку 74, витрати на рахунку 97

146.16.

У разі ліквідації основних засобів за рішенням платника податку або в разі, коли з незалежних від платника податку обставин основні засоби (їх частина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації, або платник податку змушений відмовитися від використання таких основних засобів внаслідок загрози чи неминучості їх заміни, руйнування або ліквідації, платник податку в звітному періоді, в якому виникають такі обставини, збільшує витрати на суму вартості, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації окремого об'єкта основних засобів

Визначається розрахунково

147.

Облік операцій із землею та з її капітального поліпшення

Визначається розрахунково

м 00 к>

№ пункту, підпункту ПКУ

Види інших витрат

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку

148.2.

До витрат, що включаються до окремого об'єкта необоротних активів з видобутку корисних копалин платника податку, відносять:

витрати на придбання геологічної інформації, що є в розпорядженні інших юридичних осіб;

витрати на попередню розвідку родовищ (запасів) корисних копалин, проведену за рахунок власних коштів підприємств, що включає проектні роботи, пошуково-розвідувальні, бурові та гірничі роботи, геофізичні, геохімічні та інші дослідження в межах визначеної ділянки (території);

витрати на детальну розвідку родовищ (запасів), проведену за рахунок власних коштів підприємств, що включає проектування, облаштування родовищ (з будівництвом селища тощо), бурові та гірничо-прохідницькі роботи, геофізичні та інші дослідження, комплекс випробувальних робіт, технологічні дослідження тощо;

витрати, пов'язані з державною експертизою та оцінкою запасів корисних копалин;

витрати на розроблення техніко-економічних обгрунтувань, бізнес-планів, угод (контрактів), концесійних договорів на користування надрами тощо; витрати на проектування розробки родовищ (запасів) корисних копалин; витрати на дорозвідку родовищ (запасів) корисних копалин, що здійснюється підприємством після завершення детальної розвідки паралельно з експлуатаційними роботами в межах гірничого відводу і які супроводжуються нарощуванням запасів корисних копалин чи переведенням запасів у більш високі категорії розвіданості (включаючи виконання бурових, гірничопрохідницьких робіт тощо)

Рахунок 15

148.5.

Платники податку мають право протягом звітного року включити до витрат будь-які витрати, пов'язані із проведенням реконструкції, модернізації та іншим поліпшенням свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, у сумі, що не перевищує 10 відсотків первісної вартості окремої свердловини

Рахунок 91

148.6.

У разі коли діяльність, пов'язана з розвідкою/дорозвідкою запасів (родовищ) корисних копалин, не привела до їх відкриття або платником податку було прийнято рішення щодо недоцільності проведення подальшої розвідки чи розробки таких запасів (родовищ) у зв'язку з їх економічною недоцільністю, дозволяється віднести витрати із такої розвідки/дорозвідки чи розробки до складу витрат виробництва звітного податкового періоду такого платника податку за виключенням витрат, що були раніше віднесені до складу витрат у відповідності до пункту 138.11 статті 138 цього розділу. При цьому балансова вартість такої групи витрат, пов'язана з видобутком корисних копалин, прирівнюється до нуля

Рахунки 79, 44

150.1.

Якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з чис

На рахунках бухгалтер

 

ла резидентів за підсумками податкового року є збиток, то сума такого збитку

ського обліку не відо

 

підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного

бражається

 

податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя,

 

 

трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного збитку попе

 

 

реднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсу

 

 

мком до повного погашення такого від'ємного значення

 

153.

Оподаткування операцій особливого виду, у т.ч:

Витрати відображають

153.1.

— операцій з розрахунками в іноземній валюті;

на рахунках класу 9,

153.2.

— операцій із пов'язаними особами;

фінансовий резуль

153.3.

— операцій із дивідендами;

тат — на рахунку 79

153.4.

— операцій з борговими вимогами та зобов'язаннями;

 

153.5.

— операцій з відступлення права вимоги;

 

153.6.

— операцій з відчуження майна, заставленого з метою забезпечення повної суми боргової вимоги;

 

153.7.

— операцій лізингу (оренди);

 

153.8.

— операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами;

 

153.10.

— операції з проведення товарообмінних (бартерних) операцій;

 

153.12.

— операції в умовах дії угоди про розподіл продукції, що здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених розділом XVIII цього Кодексу;

 

153.13.

— операції, що здійснюються за договорами управління майном;

 

153.14.

— операції спільної діяльності на території України без створення юридичної особи;

 

153.15.

— операції під час реорганізації юридичних осіб

 

м 00

№ пункту, підпункту ПКУ

Види інших витрат

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку

155.

Операції виробників сільськогосподарської продукції

Витрати відображають на рахунках класу 9

156.

Операції оподаткування страховика

Витрати відображають на рахунках класу 9

157.

Операції оподаткування неприбуткових установ та організацій

Витрати відображають на рахунках класу 9

158.

Оподаткування прибутку підприємств, отриманого у зв'язку із впровадженням енергоефективних технологій

Витрати відображають на рахунках класу 9

159.

Операції з безнадійної та сумнівної заборгованості

Витрати визначаються розрахунково

160.

Оподаткування нерезидентів

Витрати визначаються розрахунково

161.

Спеціальні правила (у разі укладення договорів із нерезидентами)

Витрати визначаються розрахунково

відображення в обліку витрат, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку

Підпункт ПКУ

Вид витрат

Кореспондуючий підпункт пункту 5.3 ЗУ №344

Включаються/не включаються до витрат у бухгалтерському обліку

Відображається на рахунках бухгалтерського обліку

Порядок відображення витрат з метою визначення об'єкта оподаткування відповідно до норм ПКУ

1

2

3

4

5

6

139.1.1.

Витрати, не пов'язані з провадженням господарської діяльності, а саме витрати на: організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (крім благодійних внесків та пожертвувань неприбутковим організаціям, визначених статтею цього розділу, та витрат, пов'язаних із провадженням рекламної діяльності, які регулюються нормами підпункту етапі 5 цього розділу ). Обмеження, передбачені абзацом другим цього підпункту, не стосуються платників податку, основною діяльністю яких є організація прийомів, презентацій і свят за замовленням та за рахунок інших осіб; придбання лотерейних білетів, інших документів, що засвідчують право участі у лотереї;

фінансування особистих потреб фізичних осіб за винятком виплат, передбачених статтями цього розділу, та в інших випадках, передбачених нормами цього розділу

5.3.1.

Включаються до витрат адміністративного характеру або інших витрат

По дебету рахунків витрат (адміністративних, інших витрат)

Включається до витрат лише у тих платників податку, основною діяльністю яких є організація прийомів, презентацій і свят за замовленням та за рахунок інших осіб

Підпункт ПКУ

Вид витрат

Кореспондуючий підпункт пункту 5.3 ЗУ №344

Включаються/не включаються до витрат у бухгалтерському обліку

Відображається на рахунках бухгалтерського обліку

Порядок відображення витрат з метою визначення об'єкта оподаткування відповідно до норм ПКУ

1

2

3

4

5

6

139.1.2.

Платежі платника податку на користь комітента, принципала тощо за договорами комісії, агентськими договорами та іншими аналогічними договорами

Не передбачено

Не включаються

По дебету

рахунків

кредиторів

Не відображаються

139.1.3.

Суми попередньої (авансової) оплати товарів, робіт, послуг

Не передбачено

Не включаються

По дебету

рахунків

кредиторів

Не відображаються

139.1.4.

Витрати на погашення основної суми отриманих позик, кредитів (крім повернення поворотної фінансової допомоги)

Не передбачено

Не включаються

По дебету

рахунків

кредиторів

Включається до витрат лише у тих платників податку, які повертають фінансову допомогу кредиторам

139.1.5.

Витрати на придбання, виготовлення, будівництво, реконструкцію, модернізацію та інше поліпшення основних засобів та витрати, пов'язані з видобутком корисних копалин, а також з придбанням (виготовленням) нематеріальних активів, які підлягають амортизації

5.3.2

Відноситься на збільшення первісної вартості об'єкта необоротних активів з наступною амортизацією витрат

По дебету рахунків необоротних активів

Включається до витрат звітного періоду, в якому такі поліпшення були здійснені лише як сума витрат, що пов'язана з поліпшенням та ремонтами об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року

139.1.6.

Суми податку на прибуток, податку на додану вартість, включеного до ціни товару (роботи, послуги), що придбавають- ся платником податку для виробничого або невиробничого використання, податків на доходи фізичних осіб, які відраховуються із сум виплат таких доходів згідно з розділом IV ПКУ. Для платників податку, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість, до складу витрат входять суми податків на додану вартість, сплачених у складі ціни придбання товарів, робіт, послуг, вартість яких належить до витрат такого платника податку.

5.3.3

Включаються до витрат (дебет рахунків 23, 91 -99) частково в частині витрат на придбані послуги та роботи некапітального характеру

По дебету рахунків необоротних активів, запасів, витрат

Включається до витрат у тих платників податку, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість

Підпункт ПКУ

Вид витрат

Кореспондуючий підпункт пункту 5.3 ЗУ №344

Включаються/не включаються до витрат у бухгалтерському обліку

Відображається на рахунках бухгалтерського обліку

Порядок відображення витрат з метою визначення об'єкта оподаткування відповідно до норм ПКУ

1

2

3

4

5

6

 

У разі, коли платник податку, зареєстрований як платник податку на додану вартість, одночасно проводить операції з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), що оподатковуються податком на додану вартість та звільнені від оподаткування, або не є об'єктом оподаткування таким податком, податок на додану вартість, сплачений у складі витрат на придбання товарів, робіт, послуг, які входять до складу витрат, та основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включається відповідно до витрат або вартість відповідного об'єкта основних засобів чи нематеріального активу збільшується на суму, що не віднесена на зменшення податкового зобов'язання з податку на додану вартість такого платника податку згідно з розділом V ПКУ

 

 

 

 

139.1.7.

Витрати на утримання органів управління об'єднань платників податку, включаючи утримання материнських компаній, які є окремими юридичними особами

5.3.6

Включаються до витрат адміністративного характеру

По дебету рахунку 92 «Адміністративні витрати»

Не відображаються

139.1.8.

Дивіденди

5.3.8

Не включаються

Нарахування дивідендів на користь до- тримувача по дебету субрахунку 443 «Використання прибутку»

Не ся

відображають-

139.1.9.

Витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку. У разі втрати, знищення або зіпсуття зазначених документів платник податку має право письмово заявити про це органу державної податкової служби та здійснити заходи, необхідні для поновлення таких документів. Письмова заява має бути надіслана до або разом із поданням розрахунку податкових зобов'язань за звітний податковий період. Якщо платник податку не подасть у такий строк письмову заяву та не поновить зазначених документів до закінчення податкового періоду, що настає за звітним, не підтверджені відповідними документами витрати не включаються до витрат за податковий звітний період та розрахунку об'єкта

5.3.9

Включаються на підставі відповідного наказу або іншого розпорядчого документа керівника підприємства (організації)

По дебету

рахунків

витрат

Не відображаються у разі відсутності первинних документів, що підтверджують факт нарахування (сплати) відповідних витрат. Відображаються у наступних періодах у разі поновлення зазначених документів

Підпункт ПКУ

Вид витрат

Кореспондуючий підпункт пункту 5.3 ЗУ №344

Включаються/не включаються до витрат у бухгалтерському обліку

Відображається на рахунках бухгалтерського обліку

Порядок відображення витрат з метою визначення об'єкта оподаткування відповідно до норм ПКУ

1

2

3

4

5

6

 

оподаткування, і на суму недосплаче- ного податку нараховується пеня в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України. Якщо платник податку поновить зазначені документи в наступних періодах, підтверджені витрати (з урахуванням сплаченої пені) включаються до витрат за податковий період, на який припадає таке поновлення

 

 

 

 

139.1.10.

Вартість торгових патентів, яка враховується у зменшення податкового зобов'язання платника податку в порядку, передбаченому пунктами статті цього розділу

5.3.4

Включаються до витрат адміністративного характе- РУ

По дебету рахунку 92 «Адміністративні витрати»

У складі витрат не відображаються. Відображаються на зменшення податкового зобов'язання звітного періоду (оподатковуваного прибутку)

139.1.11.

Суми штрафів та/або неустойки чи

пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду, які підлягають сплаті платником податку

5.3.5

Включаються до складу інших операційних витрат

По дебету субрахунку 948 '«Визнані пені, штрафи, неустойки»

Не відображаються

139.1.12.

Витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи- підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв'язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи — платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації)

Відсутній

Включається до витрат виробництва, обігу в частині витрат на придбані послуги та роботи некапітального характеру

По дебету рахунків необоротних активів, запасів, витрат

 

139.1.13.

Витрати, понесені (нараховані) у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами, крім витрат здійснених (нарахованих) на користь постійних представництв нерезидентів, які підлягають оподаткуванню

Відсутній

Включаються до витрат адміністративного та/або збутового характеру

По дебету рахунків 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут»

Не відображаються

139.1.14.

Витрати, понесені (нараховані) у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу (крім витрат, нарахованих на користь постійних представництв нерезидентів, які підлягають оподаткуванню) у обсязі, що перевищує 5 відсотків митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом.

Відсутній

Не включаються

По дебету рахунку 15 «Капітальні інвестиції»

Включаються у повному обсязі у платника, який отримав зазначені послуги у постійних представництв нерезидентів, які підлягають оподаткуванню згідно 3 пунктом 160.8;

м чо м

Підпункт ПКУ

Вид витрат

Кореспондуючий підпункт пункту 5.3 ЗУ №344

Включаються/не включаються до витрат у бухгалтерському обліку

Відображається на рахунках бухгалтерського обліку

Порядок відображення витрат з метою визначення об'єкта оподаткування відповідно до норм ПКУ

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

Включаються з обмеженням у 5 % митної вартості обладнання, імпортованого платником податку від решти нерезидентів згідно з відповідним контрактом. Також обмеження передбачено у випадках, визначених пунктом 139.1.15.

139.1.15.

Витрати, нараховані у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу, не включаються до складу витрат, якщо виконується будь-яка з умов:

а)         особа, на користь якої нараховується плата за послуги інжинірингу, є нерезидентом, що має офшорний статус;

б)         особа, на користь якої нараховується плата за такі послуги, не є бенефіці- арним (фактичним) отримувачем (власником) такої плати за послуги

Відсутній

Не включаються

По дебету рахунку 15 «Капітальні інвестиції»

Не включаються лише у випадках, зазначених у даному підпункті. У решті випадків — включаються

ОБЛІК ВИЗНАННЯ ВИТРАТ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ

№ пункту етапі

Вид витрат

Кореспондуючий підпункт пункту 5.4. ЗУ № 344

Включається/не включається до складу витрат у бухгалтерському обліку

Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку

Характер податкової різниці

1

2

3

4

5

6

140.1.1.

Витрати платника податку на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, спеціальним (форменим) одягом, мийними та знешкоджувальними засобами, засобами індивідуального захисту, що необхідні для виконання професійних обов'язків, а також продуктами спеціального харчування за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, який для банківських установ доповнюється переліком, затвердженим Національним банком України.

Витрати (крім тих, що піддягають амортизації), здійснені у порядку, встановленому законодавством, на організацію, утримання та експлуатацію пунктів безоплатного медичного огляду, безоплатної медичної допомоги та профілактики працівників (у тому числі забезпечення медикаментами, медичним устаткуванням, інвентарем, а також витрати на заробітну плату найманих працівників)

5.4.1

5.4.10, абз.1

Включаються

По дебету рахунків витрат (загальновиробничих, адміністративних, інших витрат)

Постійна

м чо

№ пункту етапі

Вид витрат

Кореспондуючий підпункт пункту 5.4. ЗУ № 344

Включається/не включається до складу витрат у бухгалтерському обліку

Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку

Характер податкової різниці

1

2

3

4

5

6

140.1.2.

Витрати (крім тих, що підлягають амортизації), пов'язані з науково- технічним забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і раціоналізацію господарських процесів, проведення дослідно-експеримен- тальних та конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей і зразків, пов'язаних із основною діяльністю платника податку, витрати з нарахування роялті та придбання нематеріальних активів (крім тих, що підлягають амортизації) для їх використання в господарській діяльності платника податку; До складу витрат не включаються нарахування роялті на користь нерезидента (крім нарахувань на користь постійного представництва нерезидента, яке підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 160.8.; юридичної особи, яка відповідно до статті 154 цього розділу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена у пункті 151.1. статті 151 цього розділу; особи, що сплачує податок у складі інших податків

5.4.2

Не передбачено (нова норма)

Включаються

По дебету субрахунку 941 « Витрати на дослідження і розробки»

Постійна

140.1.3. Витрати платника податку на первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників робітничих професій, а

також у разі, коли законодавством передбачено обов'язковість періодичної перепідготовки або підвищення кваліфікації;

витрати на навчання та/або професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації у вітчизняних або закордонних навчальних закладах,

якщо наявність сертифікату про освіту в таких закладах є обов'язковою для виконання певних умов ведення господарської діяльності, в тому числі, але не виключно вищих та професійно-технічних навчальних закладах фізичних осіб (незалежно від того, чи перебувають такі особи у трудових відносинах з платником податку), які уклали з ним письмовий договір (контракт) про взяті ними зобов'язання відпрацювати у платника податку після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років; витрати на організацію навчально- виробничої практики за профілем основної діяльності платника податку або в структурних підрозділах, що забезпечують його господарську діяльність, осіб, які навчаються у вищих та професійно- технічних навчальних закладах.Включаються

5.4.2, абз. З (в ПКУ видозмінено норму)

По дебету рахунків витрат (виробництва, загальновиробничих, адміністративних, інших витрат)


№ пункту статті

Вид витрат

Кореспондуючий підпункт пункту 5.4. ЗУ № 344

Включається/не включається до складу витрат у бухгалтерському обліку

Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку

Характер податкової різниці

1

2

3

4

5

6

 

У разі розірвання письмового договору (контракту), зазначеного в абзаці другому цього підпункту, платник податку зобов'язаний збільшити дохід у сумі фактично здійснених ним витрат на навчання та/або професійну підготовку, які були включені до складу його витрат. Внаслідок такого збільшення доходу нараховується додаткове податкове зобов'язання та пеня в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день виникнення податкового зобов'язання з податку, яке мав би сплатити платник податку у встановлений строк у разі, коли б він не користувався податковою пільгою, встановленою цим підпунктом, обчислені до суми такого податкового зобов'язання та розраховані за кожен день недоплати, закінчуючи днем збільшення доходу. Сума відшкодованих платнику податку збитків за такою угодою (договором, контрактом) не є об'єктом оподаткування в частині, що не перевищує суми, на які збільшено дохід, сплати додаткового податкового зобов'язання та пені, зазначених цим абзацом.

 

 

 

 

 

Обов'язки з доведення зв'язку витрат на цілі, обумовлені цим підпунктом, з господарською діяльністю платника податку покладаються на такого платника податку.

У разі виникнення розбіжностей між органом державної податкової служби та платником податку стосовно зв'язку витрат на цілі, обумовлені цим підпунктом, з основною діяльністю платника податку, такий орган державної податкової служби зобов'язаний звернутися до центрального органу виконавчої влади у галузі освіти, експертний висновок якого є підставою для прийняття рішення органом державної податкової служби.

Оскарження рішень органів державної податкової служби, прийнятих на підставі експертних висновків центрального органу виконавчої влади у галузі освіти, здійснюється платниками податку в загальному порядку

 

 

 

 

140.1.4.

Будь-які витрати на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни товарів, проданих платником податку, вартість яких не компенсується за рахунок покупців таких товарів, але не більше ніж сума, яка відповідає рівню гарантійних замін, прийнятих/ оприлюднених платником податку. У разі здійснення гарантійних замін товарів платник податку зобов'язаний вести окремий облік бракованих товарів, повернутих покупцями, а також облік

5.4.3, абз. 1, (в ПКУ знято обмеження у 10 % від вартості проданих товарів)

Включаються

По дебету рахунку «Витрати на

збут»

Постійна

№ пункту статті

Вид витрат

Кореспондуючий підпункт пункту 5.4. ЗУ № 344

Включається/не включається до складу витрат у бухгалтерському обліку

Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку

Характер податкової різниці

1

2

3

4

5

6

 

покупців, що отримали таку заміну або послуги з ремонту (обслуговування), у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби. Здійснення заміни товару без зворотного отримання бракованого товару або без належного ведення зазначеного обліку не дає права на збільшення витрат продавця такого товару на вартість замін. Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійних замін, а також перелік товарів, на які встановлюється гарантійне обслуговування, визначаються Кабінетом Міністрів України на підставі норм законодавства з питань захисту прав споживачів.

Термін «оприлюднення» означає розповсюджене в рекламі, технічній документації, договорі або іншому документі зобов'язання продавця щодо умов та строків гарантійного обслуговування

 

 

 

 

140.1.5.

Витрати платника податку на проведення реклами

5.4.4, абз. 1

Включаються

По дебету рахунку «Витрати на збут»

Постійна або тимчасова

Постійна або тимчасова

140.1.6.

5.4.6 (в ПКУ знято обмеження у 5 % витрат за звітний податковий період)

Включаються

По дебету рахунків витрат (виробництва, загальновиробничих, адміністративних, інших витрат)

к> чо чо

Будь-які витрати із страхування ризики тгибелі врожаю, транспортування продукції платника податку; цивільної відповідальності, пов'язаної з експлуатацією транспортних засобів, що перебувають у складі основних засобії платника податку; будь-які витрати із страху вання ризиків, пов'язаних із виробництвом національних фільмів (у розмірі не більше 1( відсотків вартості виробництва національного фільму) екологічної та ядерної шкоди, що може бути завдана платником податку іншим особам майна платника податку; об'єкта фінансовогс пізингу; фінансових, інших ризиків платним податку, пов'язаних з провадженням ним гос подарської діяльності, у межах звичайної цінт страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладення такого страхового договору, за винятком страхуванш життя, здоров'я або інших ризиків, пов'язаних: діяльністю фізичних осіб, що перебувають З грудових відносинах з платником податку збов'язковість якого не передбачена законодавством, або будь-яких витрат із страхуванш сторонніх фізичних чи юридичних осіб. Якщо умови страхування передбачають виплату страхового відшкодування на ко зисть платника податку-страхувальника, тс застраховані збитки, яких зазнав такий пла гник податку у зв'язку з веденням госпо царської діяльності, включаються до йогс витрат за податковий період, в якому він зазнав збитків, а будь-які суми страховогс відшкодування зазначених збитків включа ються до доходів такого платника податку за податковий період їх отримання


№ пункту статті

Вид витрат

Кореспондуючий підпункт пункту 5.4. ЗУ № 344

Включається/не включається до складу витрат у бухгалтерському обліку

Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку

Характер податкової різниці

1

2

3

4

5