Тема 6. Облік основних засобів

Економічна суть необоротних активів та їх оцінка. Характеристика основних засобів. Структура П(С)БО 7 та основні терміни. Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік основних засобів.

Шляхи надходження необоротних активів та облік капітальних інвестицій: придбання основних засобів за грошові кошти, безоплатне отримання основних засобів, отримання основних засобів в рахунок внесків до статутного фонду, переведення оборотних активів до основних засобів, надходження основних засобів внаслідок обміну. Документування операцій з надходження основних засобів. Аналітичний облік надходження основних засобів. Характеристика рахунків 10 «Основні засоби», 13 «Знос (амортизація) необоротних активів», 15 «Капітальні інвестиції». Синтетичний облік основних засобів. Порядок ведення журналу 4. Облік капітального будівництва. Поняття про капітальні вкладення, їх класифікація та характеристика. Організація обліку фінансування, кредитування і розрахунків при капітальному будівництві. Облік затрат по капітальних вкладеннях, що здійснюється підрядним способом. Облік затрат по капітальних вкладеннях, що здійснюються господарським способом. Синтетичний та аналітичний облік затрат на фінансування капітальних вкладень. Характеристика субрахунку 151 «Капітальне будівництво». Реєстри з обліку капітальних вкладень (відомість обліку затрат по капітальних вкладеннях № 4.1). Порядок відображення затрат та фінансування капітальних вкладень у формах звітності.

Сутність, об'єкт та період амортизації. Методи амортизації необоротних активів у відповідності по П(С)БО 7 «Основні засоби». Облік амортизації. Перегляд строку корисного використання та методу амортизації необоротних активів. Поняття про амортизацію та необхідність її нарахування. Методи нарахування амортизації: метод рівномірного списання, виробничий, метод прискореного списання, кумулятивний метод, метод залишку, що зменшується. Документальне оформлення розрахунку амортизації. Порядок відображання в обліку нарахування амортизації. Поняття про знос, розміри нарахування зносу та порядок його відображення в обліку. Порядок відображання нарахування зносу та амортизації в податковому обліку. Порядок відображання розміру амортизаційного фонду та розміру зносу основних засобів у формах звітності.

Порядок відображання вибуття необоротних активів. Продаж та передача основних засобів; списання (ліквідація) необоротних активів. Розкриття інформації щодо основних засобів у примітках до фінансової звітності. Документування господарських операцій з обліку вибуття основних засобів. Аналітичний облік руху основних засобів. Інвентаризація основних засобів.

Структура П(С)БО 14 «Оренда». Поняття та види оренди. Поняття та види лізингу. Відображання орендних операцій в обліку та звітності орендаря. Відображання орендних операцій в обліку та звітності орендодавця. Переоцінка та зменшення корисності необоротних активів.

Відображання даних про основні засоби в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.