2.2.4. Облік праці та її оплати

магниевый скраб beletage

Основним законодавчим документом, що визначає економічні, правові і організаційні основи оплати праці працівників, що знаходяться в трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, є Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 p. № 108/95-ВР (далі — Закон про оплату праці), із змінами і доповненнями.

Крім того, розробленим у виконання вищезгаданого Закону нормативним документом, який визначає склад витрат з оплати праці, є Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5).

Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, в грошовому виразі, що за трудовою угодою власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності і умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці і господарської діяльності підприємства.КОРЕСПОНДЕНЦІЮ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ, ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І ТОВАРІВ ЗА СПРОЩЕНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

з/п

дебет

кредит

1

2

3

4

Операції з виробничими запасами, МШП

Надходження виробничих запасів, МШП

1

Перерахована попередня оплата за отримані виробничі запаси, МШП

68

31

2

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі попередньої оплати за отримані виробничі запаси, МШП (якщо підприємство є платником ПДВ)

64

64

3

Включені витрати на транспортування виробничих запасів, МШП в первісну вартість запасів

20

68

4

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості послуг з транспортування виробничих запасів, МШП

64

68

5

Відображено надходження від постачальників виробничих запасів, МШП

20

68

6

Списана раніше відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості отриманих виробничих запасів, МШП

64

68

7

Перерахована оплата за транспортні послуги

68

31

8

Відображено надходження безоплатно отриманих запасів

20

70

9

Оприбутковані раніше не враховані запаси, виявлені в результаті інвентаризації і т. ін.

20

70

Використання виробничих запасів, МШП

10

Відпущені зі складу виробничі запаси для виробництва продукції (робіт, послуг), використання в іншій операційній діяльності, для реалізації покупцям

84

20

11

Відпущені зі складу виробничі запаси для використання в інвестиційній, фінансовій, надзвичайній діяльності

85

20

12

Списана вартість виробничих запасів для використання безпосередньо при виробництві продукції (робіт, послуг), а також для загальновиробничих потреб

23

84

13

Списана вартість виробничих запасів для адміністративних і збутових потреб, а також реалізованих покупцям

79

84

14

Списана вартість виробничих запасів для використання в інвестиційній, фінансовій, надзвичайній діяльності

79

85

Операції з готовою продукцією

1

Оприбуткована на склад з виробництва готова продукція (підприємствами, що використовують для обліку витрат рахунок 23)

26

23

2

Відображено переведення готової продукції до складу необоротних активів

15

26

10

15

3

Списана фактична собівартість реалізованої готової продукції

79

26

Операції з товарами

У оптовій торгівлі

1

Відображено оприбутковування товару від постачальника

26

68

2

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості отриманого товару

64

68

3

Перерахована оплата постачальникові за отриманий товар

68

31

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

4

Відображено відвантаження покупцям товару

37

70

5

Відображена сума податкових зобов'язань з ПДВ у складі вартості відвантаженого товару

70

64

6

Списаний дохід від реалізації товару на фінансові результати діяльності

70

79

7

Списана собівартість реалізованих товарів

84

26

79

84

8

Отримана оплата за реалізований товар

31

37

У роздрібній торгівлі

1

Відображено оприбутковування товару від постачальника

26

68

2

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості отриманого товару

64

68

3

Перерахована оплата постачальникові за отриманий товар

68

31

4

Переданий товар зі складу в торгову мережу (за відповідними субрахунками, затвердженими на підприємстві)

26

26

5

Нарахована торгова націнка (за відповідними субрахунками, затвердженими на підприємстві)

26

26

6

Поступили від покупців грошові кошти за реалізовані в роздріб товари

30

70

7

Відображена сума податкових зобов'язань з ПДВ у складі вартості реалізованого в роздріб товару

70

64

8

Списана собівартість реалізованих товарів

84

26

79

84

9

Списана сума торгової націнки, що доводиться на реалізований товар (за відповідними субрахунками)

26

26

10

Списаний дохід від реалізації товару на фінансові результати діяльності

70

79

Облік втрату зв'язку з розкраданням, псуванням

1

Відображена виявлена сума недостачі ТМЦ (без ПДВ)

84

20, 26

2

Списана сума виявленої недостачі ТМЦ (без ПДВ) на фінансові результати діяльності

79

84

3

Зарахована на забалансовий рахунок 07 «Списані активи» сума недостач і втрат від псування цінностей (проводка здійснюється одночасно із списанням цінностей)

072

4

Відображено корегування податкового кредиту з ПДВ (якщо підприємство є платником ПДВ) з одночасним списанням на фінансові результати діяльності

84

64

79

84

5

Відображений дохід унаслідок визнання (встановлення) винної особи

37

70

6

Списана із забалансового рахунку 07 «Списані активи» сума недостач і втрат від псування цінностей одночасно із списанням суми збитку на винну особу або після закінчення терміну позовної давності (якщо винна особа не встановлена)

         

072

7

Відшкодування винною особою суми збитку шляхом:

— внесення грошових коштів до каси підприємства

30

37

— утримання із заробітної плати

66

8

Відображена сума перевищення збитку над сумою фактичної недостачі, що підлягає перерахуванню до бюджету

70

64

9

Перерахована сума перевищення до бюджету

64

31

10

Відображено закриття рахунку обліку доходів

70

79

Згідно Інструкції № 5 витрати на оплату праці складаються з:

фонду основної заробітної плати;

фонду додаткової заробітної плати;

інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

В той же час в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2003 р. № 601 (далі — П(С)БО 26), передбачена наступна класифікація виплат працівникам:

поточні виплати;

виплати при звільненні;

виплати при завершенні трудової діяльності;

виплати інструментами власного капіталу;

інші довгострокові виплати.

Витрати на оплату праці в цьому списку знаходять своє відображення у складі поточних виплат, які, зокрема, включають:

заробітну плату згідно окладам і тарифам, інші нарахування з оплати праці;

виплати за невідпрацьований час (щорічні відпустки і інший оплачуваний невідпрацьований час);

премії та інші заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду, в якому працівники виконують відповідну роботу, і ін.

Облік праці на малих підприємствах організується в такому ж порядку, як і на інших. Приймання на роботу оформлюють наказом.

На кожного працівника заводять особовий листок. Факт прийому на роботу фіксують у трудовій книжці працівника. При звільненні працівника у ній також записують дані про причину звільнення. Впродовж всього терміну роботи у трудовій книжці здійснюють записи про переміщення працівника і заохочення. Всі записи у трудовій книжці та особовому листку проводять на підставі відповідних наказів.

Кожному працівнику малого підприємства надають табельний номер. Слід зазначити, що на багатьох малих підприємствах цим нехтують, оскільки чисельність працюючих тут невелика.

Облік відпрацьованого часу ведуть у табелях обліку робочого часу. Якщо на малому підприємстві є структурні підрозділи, в кожному з них ведуть окремий табель, у якому вказують прізвище, ім'я та по батькові працівників у алфавітному порядку або за табельними номерами, і відмічають кожного дня відпрацьовані години. Якщо працівник не був на роботі, то, користуючись умовними позначеннями, зазначають причини неявок на роботу.

При відрядній формі оплати праці, крім табелів обліку робочого часу, необхідно складати первинні документи, які засвідчують обсяг виконаних робіт. Здебільшого на малих підприємствах для цього використовують наряди на відрядну роботу, оскільки тут, як правило, здійснюється індивідуальне і дрібносерійне виробництво.

Аналітичний облік нарахування й видачі заробітної плати треба вести в розрізі кожного працівника

Згідно ст. 24 Закону про оплату праці заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в терміни, встановлені в колективному договорі. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи. Забороняється проводити виплату заробітної плати в магазинах роздрібної торгівлі і розважальних закладах, за винятком тих випадків, коли заробітна плата виплачується особам, що працюють в таих закладах.

За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків за допомогою системи зарплатних карток або поштовими переказами на вказаний ним рахунок (адресу) з оплатою таких послуг за рахунок власника коштів.

Слід врахувати, що згідно частини першої ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення встановлених термінів виплати заробітної плати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення законодавства про працю спричиняють за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності від 15 до 50 неоподаткованих податком мінімумів доходів громадян (далі — НМДГ).

Особливо відзначимо головну державну соціальну гарантію, обов'язкову для застосування на всій території України підприємствами всіх форм власності при встановленні працівникам розмірів заробітної плати, — мінімальну заробітну плату.

Відповідно до Закону про оплату праці мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче за яку не може проводитися оплата виконаної працівником місячної, погодинної норми праці (обсягу робіт).

Якщо працівникові, що виконав місячну (годинну) норму праці, нарахована заробітна плата нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, підприємство здійснює доплату до її рівня. При цьому протягом календарного року її розмір може змінюватися. Так, згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» розмір мінімальної заробітної плати на місяць з 1 січня 2010 року склав 869 гривень, з 1 квітня — 884 гривні, з 1 червня — 889 гривень, з 1 жовтня — 907 гривень і з 1 грудня — 922 гривні. У погодинному розмірі мінімальна заробітна плата у 2010 році встановлена: з 1 січня — 5,2 гривні, з 1 квітня — 5,29 гривні, з 1 липня — 5,32 гривні, з 1 жовтня — 5,43 гривні, з 1 грудня — 5,52 гривні.

В той же час, згідно cm. 21 Закону про оплату праці розмір заробітної плати може бути нижче встановленого колективним договором і мінімальної заробітної плати у разі невиконання норм часу або виробітки з вини працівника.

Не розповсюджується соціальна державна гарантія у вигляді обов'язкової виплати мінімальної заробітної плати на цивільно- правові договори, а також при оплаті праці сумісникам. До того ж, в першому випадку передбачена виплата не заробітної плати, а винагороди, гонорару.

З процесом нарахування і виплати заробітної плати персоналу підприємства пов'язана необхідність передбачених законодавством нарахувань і утримань. Платниками перших є працедавці, других — самі працівники (хоча перераховують їх також працедавці). Причому, платники, база, ставка, порядок розрахунку і перерахування визначені окремо для кожного обов'язкового платежу відповідними законодавчими і нормативними документами. В даний момент ці питання регулюються наступними нормативними документами:

Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 p. № 1058-IV (далі — Закон про пенсійне страхування).

Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 p. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105).

Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням» від 18.01.2001 p. № 2240-III (далі — Закон № 2240).

Законом України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001 р. № 2213 — III (далі — Закон № 2213).

Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 p. № 1533-III (далі — Закон № 1533).

Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 p. № 889-IV (далі — Закон про ПДФО).

Законом України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.97 p. № 400/97-ВР, із змінами і доповненнями (далі — Закон № 400).

8. Законом України «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 22.02.2001 p. № 2272-III (далі — Закон № 2272).

Нижче в таблиці 2.20 наведемо об'єкти і ставки розрахунку різних обов'язкових внесків на соціальні заходи для підприємств на загальній системі оподаткування.

Умовні позначення:

ПФ — внесок на загальнообов 'язкове державне пенсійне страхування;

ВБ — внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

ФСС — внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленим народженням і похованням;

ВНВ — внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань України.

При оподаткуванні заробітної плати відзначимо наступне.

Обов'язок нараховувати, утримувати і сплачувати податок з доходів фізичних осіб покладений на підприємства, установи, організації, а також приватних підприємців, які виплачують заробітну плату своїм найманим робітникам.

Вказані особи в Законі про ПДФО визначені як податкові агенти.

Відповідно до цього Закону податковий агент — це юридична особа (його філія, відділення, інший відособлений підрозділ) або фізична особа, або нерезидент, або його представництво, які незалежно від їх організаційно-правового статусу і способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати і сплачувати цей податок до бюджету від імені і за рахунок платника податку, вести податковий облік і надавати податкову звітність податковим органам згідно Закону про ПДФО, а також нести відповідальність за порушення норм цього закону.

Щодо порядку включення заробітної плати до складу об'єкту оподаткування відмітимо, що у відповідності з п. 3-5 ст. 3 Закону про ПДФО при нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати об'єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду України і внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які згідно закону справляється за рахунок доходу найманої особи. Причому це стосується заробітної плати, отриманої як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.ОБ'ЄКТИ І СТАВКИ НАРАХУВАННЯ РІЗНИХ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ВНЕСКІВ НА СОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ

Вид

Ставка страхового внеску у % до об'єкту стягнення

внеску

для працедавців (нарахування)

для найманих робітників (утримання)

1

2

і

ПФ

33,2 % — від суми фактичних витрат на оплату праці працівників; 4 % від суми витрат на оплату праці працюючих інвалідів;

4 % від суми витрат на оплату праці всіх працівників громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих;

19,92 % від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників платників фіксованого сільськогосподарського податку

2 %

ВНВ

Страхові тарифи встановлюються залежно від класів професійного ризику виробництва і галузей економіки (конкретні розміри страхових тарифів визначені ЗУ № 2272)

 

ФСС

1,4%;

 

 

0,7 % — для працедавців — на підприємствах і в організаціях громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів складає не менше 50 % загальної чисельності тих, що працюють і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів складає не менше 25 % суми витрат на оплату праці, — окремо для працівників-інвалідів і інших працівників відповідно;

0,5 % — для працедавців — на підприємствах і в організаціях товариств УТОГ і УТОС.

1 % — якщо заробіток перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи і 0,5 % — якщо заробіток нижче за прожитковий мінімум для працездатної особи (у 2010 році —869 грн)

ВБ

1,6%;

 

 

% — на підприємствах і в організаціях суспільних організації інвалідів, в яких кількість інвалідів складає не менше 50 % загальній чисельності тих, що працюють

за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів складає не менше 25 % суми витрат на оплату праці в частині витрат на оплату праці найнятих робітників- інвалідів; 0 % — на підприємствах і в організаціях товариств УТОГ і УТОС.

0,6 %

Ставка податку визначена п. 7.1 ст. 7 і п.п. 22.3 ст. 22 Закону про ПДФО і, зокрема, з 01.01.2007 р. складає 15 %.

Розрізняється лише місце роботи, де застосовується податкова соціальна пільга, і місце роботи, де така пільга не застосовується. Порядок застосування податкової соціальної пільги регламентований ст. 6 Закону про ПДФО.

Податкова соціальна пільга (ПСП) — це розмір доходу громадянина, який має бути вивільнений з об'єкту оподаткування за умови, що розмір місячного доходу у вигляді заробітної плати цього працівника не перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи, встановлений Законом України про Державний бюджет на перше січня кожного року, і помноженого на коефіцієнт 1,4. У 2010 році цей показник становить 1220,00 грн (869,00 х 1,4 — округлений до 10,00 грн). Якщо пільга застосовується за наявності неповнолітніх дітей, то вказана сума збільшується кратно кількості дітей.

В законі також розрізняється:

—загальна ПСП — на рівні 50 % мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року;

— підвищена ПСП — у розмірі 150 % від загальної ПСП, для пільгових категорій осіб, що перелічені у пп. 6.1.2 Закону про ПДФО;

—максимальна ПСП — у розмірі 200 % від загальної ПСП, для осіб, що перелічені у пп. 6.1.3 'Закону про ПДФО.

З урахуванням викладеного наведемо формулу для розрахунку суми податку з доходів фізичних осіб у вигляді заробітної плати працівників:

ПДФО = (Д - (ПФ + ВБ + ВСС + ПСП)) х 0,15   (2.3)

де ПДФО — сума податку з доходів фізичних осіб;

Д — сума доходу, нарахованого у вигляді заробітної плати;

ПФ — внесок на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

ВБ — внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

ВСС — внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням;

ПСП — сума податкової соціальної пільги (якщо вона застосовується).

Зазначимо також, що існує обмеження і максимальної суми доходу працівника у вигляді заробітної плати, з якого сплачуються соціальні внески. її розмір встановлений на рівні 15 прожиткових мінімумів для працездатної особи у поточному періоді і у 2010 році становить 13 035 грн.

Синтетичний облік розрахунків за заробітною платою

Узагальнення інформації про розрахунки з персоналом підприємства із оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомоги і т. ін.), а також про розрахунки за не отримані у встановлений термін суми з оплати праці (розрахунки з депонентами) відповідно до Інструкції № 291 здійснюється на пасивному рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам».

Облік на даному рахунку ведеться в розрізі наступних субрахунків:

«Розрахунки за заробітною платою»;

«Розрахунки з депонентами»;

«Розрахунки за іншими виплатами».

За кредитом субрахунку 661 відображаються нарахована працівникам підприємства основна і додаткова заробітна плата, премії, інші нарахування, що входять до фонду оплати праці, за дебетом — їх виплата, а також суми утриманих податків, внесків, платежів за виконавчими документами, вартість отриманих матеріалів, продукції і товарів в рахунок заробітної плати і інші утримання з сум оплати праці персоналу.

Субрахунок 662 використовується тільки для відображення розрахунків за не отримані персоналом у встановлений термін суми оплати праці. У такому разі здійснюється запис за дебетом субрахунку 661 і кредитом субрахунку 662. При подальшій виплаті заробітної плати, що була депонована, дебетують субрахунок 662 і кредитують рахунок обліку активів, за допомогою яких погашається заборгованість із заробітної плати.

Субрахунок 663 використовується тільки для відображення розрахунків з персоналом у вигляді допомоги з тимчасової втрати працездатності або часткового безробіття та інших видів оплати праці, які не є заробітною платою.

Розрахунки з персоналом підприємства за іншими операціями, наприклад, за виданими позиками, здійснюється на субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» і/або 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» залежно від виду заборгованості (дебіторської і/або кредиторської).

Аналітичний облік розрахунків з персоналом необхідно вести за кожним працівником, видом виплат і утримань.

При використанні малим підприємством рахунків класу 8 «Витрати за елементами» виникає необхідність в групуванні витрат на оплату праці персоналу у складі елементу «Витрати на оплату праці» на однойменному рахунку 81.

ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО УЗАГАЛЬНЮЄТЬСЯ НА СУБРАХУНКАХ РАХУНКУ 81 «ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ» ЗАГАЛЬНОГО ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Для цього всі витрати на оплату праці, відображені за кредитом субрахунків 661 і 663, списуються в дебет рахунку 81 «Витрати на оплату праці» в розрізі наступних субрахунків (табл. 2.21):

Таблиця 2.21

Код субрахунку

Назва субрахунку

Зміст інформації, що узагальнюється на субрахунках

1

2

3

811

Виплати за окладами й тарифами

Витрати на виплату основної заробітної плати персоналу відповідно до системи оплати праці на підприємстві

812

Премії та заохочення

Витрати на виплату додаткової заробітної плати (премії, заохочення і т. ін.) персоналу відповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві

813

Компенсаційні виплати

Витрати на гарантійні і компенсаційні виплати персоналу, пов'язані з індексацією заробітної плати, із затримкою виплати заробітної плати і т. ін., в порядку і розмірах, передбачених законодавством

814

Оплата відпусток

Витрати на оплату щорічних відпусток персоналу підприємства або щомісячних відрахувань на створення забезпечення майбутніх оплат відпусток

815

Оплата іншого невід- працьованого часу

Витрати на виплати персоналу підприємства за невідпрацьований час, передбачені законодавством

816

Інші витрати на оплату праці

Інші витрати на оплату праці, що визнаються елементами витрат на оплату праці

Таким чином, за дебетом рахунку 81 «Витрати на оплату праці» відображається сума визнаних витрат на оплату праці персоналу підприємства, а за кредитом — списання в дебет рахунків:

— 23 «Виробництво» — в частині витрат, що підлягають включенню до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) і до складу загальновиробничих витрат;

791 «Результати операційної діяльності» — в частині витрат, віднесених до адміністративних, збутових і інших операційних витрат діяльності.

Якщо ж мале підприємство застосовує спрощений варіант обліку витрат у відповідності с п. 44 П(С)БО 25, то всі відображені за дебетом рахунку 81 витрати списуються в дебет субрахунку 791 «Результати операційної діяльності».

Для відображення в бухгалтерському обліку сум нарахувань і утримань, пов'язаних з виплатою доходу персоналу підприємства, використовуються наступні рахунки (субрахунки):

субрахунок 641 «Розрахунки за податками» — за кредитом даного субрахунку відображається утримана сума податку з доходів фізичних осіб, за дебетом — його сплата;

рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням» — використовується для обліку розрахунків за внесками на обов'язкове державне соціальне страхування, за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, страхуванням майна і за іншими розрахунками за страхуванням. За кредитом рахунку 65 відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а також отримані від органів страхування кошти, за дебетом — погашення заборгованості і витрачання коштів страхування на підприємстві.

Даний рахунок ведеться в розрізі субрахунків:

651 «За пенсійним забезпеченням» ведеться облік розрахунків з Пенсійним фондом України за внесками на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

652 «За соціальним страхуванням» ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування України за внесками на обов'язкове соціальне страхування.

653 «За страхуванням на випадок безробіття» — ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування України за внесками на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

654 «За індивідуальним страхуванням» — ведеться облік розрахунків зі страховими організаціями за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, у разі добровільного страхування і по обов'язковому страхуванню, встановленому законодавством;

655 «За страхуванням майна» — ведеться облік розрахунків по страхуванню майна підприємства і майна працівників підприємства. Такі страхові платежі підлягають перерахуванню страховим організаціям;

*

656 «За страхуванням від нещасних випадків» — ведеться облік розрахунків по внесках до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Аналітичний облік необхідно вести за кожним видом внесків і відрахувань, в розрізі страхувальників і окремих договорів страхування.

При використанні малим підприємством рахунків класу 8 «Витрати за елементами» виникає необхідність в групуванні нарахованих відрахувань на соціальні заходи у складі елементу «Відрахування на соціальні заходи» на однойменному рахунку 82 «Відрахування на соціальні заходи».

Приведемо в табл. 2.22 відповідність субрахунків бухгалтерських рахунків 65 і 82 загального Плану рахунків бухгалтерському обліку при відображенні нарахувань на соціальні заходи.

Таким чином, за дебетом рахунку 82 «Відрахування на соціальні заходи» відображається належна сума відрахувань на соціальні заходи, а за кредитом — списання в дебет:

рахунку 23 «Виробництво» — в частині витрат, що підлягають включенню у виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) і до складу загальновиробничих витрат (тобто в частині відрахувань, яка також списується в дебет рахунку 23);

субрахунки 791 «Результат операційної діяльності» — в частині витрат, віднесених до адміністративних, збутових і інших операційних витрат діяльності (тобто в частині відрахувань, яка також списується в дебет субрахунку 791).

Якщо ж мале підприємство застосовує спрощений варіант обліку витрат у відповідності с п. 44 П(С)БО 25, то всі відображені за дебетом рахунку 82 витрати списуються в дебет субрахунку 791 «Результат операційної діяльності».

З урахуванням вищевикладеного в таблиці 2.23 приведемо бухгалтерські записи з нарахування і виплати заробітної плати за загальним Планом рахунків бухгалтерського обліку (без використання рахунків класу 9).

* Таке право передбачене Інструкцією 291, в якій вказано, що підприємства виходячи з потреб управління, контролю, аналізу і звітності можуть додатково вводити нові субрахунки (рахунки другого і третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків загального Плану рахунків.

ВІДПОВІДНІСТЬ СУБРАХУНКІВ РАХУНКІВ 82 «ВІДРАХУВАННЯ НА СОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ» І 65 «РОЗРАХУНКИ ЗА СТРАХУВАННЯМ»

Субрахунок рахунку 82 (дебет)

Субрахунок рахунку 65 (кредит)

Об'єкт, що знаходить відображення

1

2

3

821 «Відрахування на пенсійне забезпечення»

651 «За пенсійним забезпеченням»

Відрахування на обов'язкове державне пенсійне страхування

822 «Відрахування на соціальне страхування»

652 «За соціальним страхуванням»

Відрахування на обов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленим народженням і похованням

823 «Страхування на випадок безробіття»

653 «За страхуванням на випадок безробіття»

Відрахування на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття

824 «Відрахування на індивідуальне страхування»

«За індивідуальним страхуванням» і

«За страхуванням майна»

Розрахунки із страховими організаціями по індивідуальному страхуванню працівників і страхуванню майна

825 «Страхування від нещасних випадків»

656 «За страхуванням від нещасних випадків»

Відрахування на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійного захворювання

Спрощеним Планом рахунків для обліку і узагальнення інформації про розрахунки з оплати праці передбачений рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам».

За кредитом рахунку 66 відображаються нарахована працівникам підприємства основна і додаткова заробітна плата, премії, допомога з тимчасової непрацездатності, інші нарахування, за дебетом — виплата заробітної плати, премій, допомоги і т. ін., а також суми утриманих податків, внесків, платежів за виконавчими документами, вартість отриманих матеріалів, продукції і товарів в рахунок заробітної плати і інші утримання з сум оплати праці персоналу.

Розрахунки з персоналом підприємства за іншими операціями, наприклад, за виданими позиками, здійснюються на рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» або на рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями» залежно від виду заборгованості (дебіторської або кредиторської).БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ З НАРАХУВАННЯ І ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

з/п

дебет

кредит

1

2

3

4

1

Відображені витрати на оплату праці:

81

661

 

— працівникам, зайнятим виробництвом продукції, виконанням робіт або наданням послуг і загальновиробничому персоналу (підприємствами, що використовують для обліку витрат рахунок 23)

23

81

 

— працівникам адміністративно-управлінського апарату, відділу збуту, продавцям, торговим агентам або всім працівникам підприємства (підприємствами, що використовують спрощений варіант обліку витрат)

791

 

2

Відображена заробітна плата працівникам за виконану роботу, пов'язану з капітальними інвестиціями (наприклад, заробітна плата працівникам, зайнятим модернізацією і іншим поліпшенням основних засобів)

15

661

3

Відображено надходження в касу підприємства від працівника, що раніше отримав зайву суму заробітної плати (наприклад, в результаті неправильного утримання суми податку)

ЗО

661

4

Відображено надходження на банківський рахунок підприємства суми заробітної плати працівникові від підприємства, на якому раніше працював такий працівник (наприклад, у разі переводу працівника з одного підприємства на інше). До таких надходжень можуть бути віднесені суми нарахованих йому відпускних за невикористані дні відпустки

31

661

5

Відображені нарахування відпускних на підприємствах, що формують забезпечення таких нарахувань

47

661

чо м

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

з/п

дебет

кредит

1

2

3

4

6

Відображені нарахування заробітної плати за рахунок коштів цільового фінансування або цільових надходжень

48

661

7

Відображені нарахування виплат за рахунок коштів страхування (наприклад, нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності )

65

661

8

Проведені утримання із заробітної плати:

 

— внеску до Пенсійного фонду

661

651

 

— внеску до Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

 

652

 

— внеску до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

653

 

— податку з доходів фізичних осіб

 

641

 

— раніше виданих позик

 

377

 

— профспілкових внесків

 

685

9

Нараховані внески на соціальні заходи до:

82

65

 

— Пенсійного фонду

821

651

 

— Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності

822

652

 

— Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійного захворювання

825

656

 

— Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

823

653

 

з подальшим списанням:

 

— до складу витрат на виробництво і загальновиробничих витрат (підприємствами, що використовують для обліку витрат рахунок 23)

23

82

 

— на фінансові результати діяльності в частині, що не включаються у виробничі і зага- льновиробничі витрати або всієї суми відрахувань підприємствами, що використовують спрощений варіант обліку витрат

791

 

10

Утримана із заробітної плати працівників вартість виданих проїзних документів, путівок в санаторії, у дома відпочинку і т. ін.

661

33

11

Погашена заборгованість засновника підприємства, що є працівником, за внесками до статутного капіталу шляхом утримання із заробітної плати

661

46

12

Утримані із заробітної плати працівників суми за проживання в квартирах, гуртожитках житлово-комунального господарства підприємства

661

685

13

Відображені в рахунок погашення заборгованості по заробітній платі працівникам підприємства:

 

— реалізація готової продукції

661

701

 

— реалізація товарів

 

702

 

— реалізація робіт і послуг

 

703

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

 

— реалізація оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів і т. ін.)

 

712

— плата за оренду працівником майна підприємства

713

14

Виплачена з каси заробітна плата

661

ЗО

15

Відображена виплата заробітної плати працівникам шляхом перерахування сум на рахунки працівників у банках

661

31

16

Сплачені відрахування на соціальні заходи до:

— Пенсійного фонду

651

31

— Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

652

— Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійного захворювання

656

— Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

653

17

Сплачений податок з доходів фізичних осіб

641

31

18

Депонують суми своєчасно не отриманої заробітної плати

661

662

19

Видана позика працівникові підприємства (якщо це передбачено колективним договором)

377

301

Аналітичний облік розрахунків з персоналом необхідно вести за кожним працівником, видами виплат і утримань.

Облік і узагальнення інформації про суми внесків на соціальні заходи і податку з доходів фізичних осіб, пов'язаних з нарахуванням і виплатою доходів персоналу підприємства, ведеться на рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами». Як було вже відмічено, підприємствам доцільніше відкривати окремі субрахунки до синтетичного рахунку за видами платежів. Так, для обліку платежів, пов'язаних з нарахуванням і виплатою доходів персоналу підприємства, доцільно відкрити наступні субрахунки до рахунку 64:

«Податок з доходів фізичних осіб»;

«Внесок до Пенсійного фонду»;

«Внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності»;

«Внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків»;

«Внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття».

Така деталізація дозволить полегшити процес заповнення звітності за даними платежами.

За кредитом рахунку 64 відображаються суми нарахованих і утриманих платежів, пов'язаних з виплатою доходів персоналу підприємства, а за дебетом — їх перерахування.

Суми нарахованої заробітної плати і інших виплат персоналу, а також пов'язаних з цим нарахованих внесків на соціальні заходи, підлягають відображенню за дебетом рахунку 84 «Витрати операційної діяльності» з подальшим списанням таких сум в дебет рахунків:

23 «Виробництво» — в частині витрат, що підлягають включенню у виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) і до складу загальновиробничих витрат;

79 «Фінансові результати» — в частині витрат, віднесених до адміністративних, збутових та інших операційних витрат діяльності.

Якщо ж мале підприємство застосовує спрощений варіант обліку витрат у відповідності с п. 44 П(С)БО 25, то всі відображені за дебетом рахунку 84 витрати списуються в дебет рахунку 79 «Фінансові результати».

З урахуванням вищевикладеного в таблиці 2.24 приведемо бухгалтерські записи з нарахування і виплати заробітної плати за спрощеним Планом рахунків бухгалтерського обліку.БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ З НАРАХУВАННЯ І ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА СПРОЩЕНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Зміст господарських операції

Кореспонденція рахунків

з/п

дебет

кредит

1

2

3

4

1

Відображені витрати на оплату праці:

84

66

 

— працівникам, зайнятим виробництвом продукції, виконанням робіт або наданням послуг, виправленням браку, працівникам апарату управління цехами, ділянками

23

84

 

— працівникам адміністративно-управлінського апарату, відділу збуту, продавцям, торговим агентам, зайнятим дослідженнями і розробками і ін., або всього персоналу підприємства при використанні спрощеного варіанту обліку витрат

79

 

2

Відображені витрати на оплату праці працівникам, зайнятим запобіганням або ліквідаці

85

66

 

єю наслідків надзвичаиних подій

79

85

3

Відображені витрати на оплату праці працівникам за виконану роботу, пов'язану з капітальними інвестиціями (наприклад, заробітна плата працівникам, зайнятим модернізацією і іншим поліпшенням основних засобів)

15

66

4

Відображено надходження в касу підприємства грошових коштів від працівника, що раніше отримав зайву суму заробітної плати (наприклад, в результаті неправильного утримання суми податку)

ЗО

66

5

Відображені нарахування відпускних на підприємствах, що формують забезпечення таких нарахувань, а також нарахування заробітної плати за рахунок коштів цільового фінансування або цільових надходжень

47

66

6

Відображені нарахування виплат за рахунок коштів фонду соціального страхування (наприклад, нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності з 6-го дня непрацездатності)

64

66

ЧО —1

7

Проведені утримання із заробітної плати:

 

— внесків до Пенсійного фонду, до Фонду соціального страху-вання у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, податку з доходів фізичних осіб

66

64

 

— профспілкових внесків, суми за проживання в квартирах, гуртожитках житлово- комунального господарства підприємства

 

68

 

— суми раніше виданої позики

 

37

 

— вартості виданих проїзних документів, путівок в санаторії, удома відпочинку і т. ін..

 

зо

 

— заборгованості засновника підприємства, що є працівником, по внесках в статутний капітал шляхом утримання із заробітної плати

 

40

8

Нараховані внески на соціальні заходи, пов'язані з виплатою доходів:

84

64

 

— працівникам, зайнятим виробництвом продукції, виконанням робіт або наданням послуг, виправленням браку, працівникам апарату управління цехами, ділянками

23

84

 

— працівникам адміністративно-управлінського апарату, відділу збуту, продавцям, торговим агентам, зайнятим дослідженнями і розробками і ін., або всьому персоналу підприємства при використанні спрощеного варіанту обліку витрат

79

 

9

Відображена виплата з каси підприємства заробітної плати

66

30

10

Відображена виплата заробітної плати працівникам шляхом перерахування сум на рахунки працівників у банках

66

31

11

Сплачені внески на соціальні заходи і податок з доходів фізичних осіб, пов'язані з виплатою доходів

64

31

12

Відображена реалізація працівникам підприємства готової продукції, товарів, робіт, послуг, оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів і т. ін.) в рахунок погашення заборгованості по заробітній платі

66

70