2.2.6. Облік доходів і результатів діяльності

Методологічні принципи формування інформації про доходи

Під доходами в бухгалтерському обліку у відповідності з п. 4 П(С)БО 3 розуміють збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, що викликають зростання власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників).

Порядок визнання доходу в бухгалтерському обліку, пов'язаного з наданням послуг (виконанням робіт), реалізацією продукції, товарів і інших активів регламентований Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290, із змінами і доповненнями (далі — П(С)БО 15 «Дохід»).

Дія даного П(С)БО не розповсюджується на доходи, пов'язані з:

договорами оренди;

дивідендами, які підлягають отриманню за наслідками фінансових інвестицій і враховуються за методом участі в капіталі;

страховою діяльністю;

змінами в справедливій вартості фінансових активів і фінансових зобов'язань, а також з ліквідацією (продажем, погашенням) вказаних активів і зобов'язань;

змінами вартості інших поточних активів;

природним приростом поголів'я худоби, виходом продукції сільського і лісового господарства;

видобутком корисних копалин.КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ВИТРАТ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА СПРОЩЕНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

Облік витрат операційної діяльності (рахунок 84)

1

Відображені витрати, пов'язані з операційною діяльністю підприємства:

— на вартість запасів, використаних для виробництва продукції, для обслуговування виробництва продукції, на збут продукції, для здійснення іншої операційної діяльності

84

20

26

— на оплату праці працівників, зайнятих виробництвом продукції, працівників апарату управління цехами, ділянками, працівників апарату управління, працівників відділу збуту і ін.

66

— нарахування податків, обов'язкових платежів, зокрема внесків на соціальні заходи на фонд оплати праці (до Пенсійного фонду, фонди соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, соціального страхування від нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань України, загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття) і ін.

84

64

— нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів

13

— на суму витрат на відрядження і господарські потреби, створених резервів сумнівних боргів і ін.

37

— на суму резервів на оплату відпусток і виконання гарантійних зобов'язань, забезпечення інших витрат і платежів

47

— на вартість робіт, послуг, виконаних сторонніми організаціями, нарахованих відсотків за користування банківськими кредитами

68

м м 00