2.2.7. Облік розрахунків

магниевый скраб beletage

Методологічні принципи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості і зобов'язань

В результаті здійснення підприємством розрахункових операцій на певну дату виникає або дебіторська заборгованість, або зобов'язання підприємства.

Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість і її розкриття у фінансовій звітності регламентовані П(С)БО 10, норми якого застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (окрім бюджетних установ).

Дебіторська заборгованість — це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами є юридичні і фізичні особи, які в результаті минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Дебіторська заборгованість буває довгостроковою і поточною:

довгострокова дебіторська заборгованість — це сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу;

поточна дебіторська заборгованість — це сума дебіторської заборгованості, що виникла в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує вірогідність здобуття підприємством майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг і оцінюється за первинною вартістю.

В разі відстрочення платежу за продукцію, товари, роботи, послуги, внаслідок чого виникає різниця між справедливою вартістю дебіторської заборгованості і номінальною сумою грошових коштів і їх еквівалентів, що підлягають отриманню за продукцію, товари, роботи, послуги, така різниця визнається дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами (відсотками) в періоді її нарахування.

Поточна дебіторська заборгованість, що є фінансовим активом (окрім придбаної заборгованості і заборгованості, призначеної для продажу), включається в підсумок балансу за чистою реалізацій- ною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів.

Частина довгострокової дебіторської заборгованості, що підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, відображається на цю ж дату у складі поточної дебіторської заборгованості.

Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються відсотки, відображається в балансі за її справжньою вартістю. Визначення справжньої вартості залежить від виду заборгованості і умов її погашення.

Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання і їх розкриття у фінансовій звітності регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20, із змінами і доповненнями, (далі — П(С)БО 11), норми якого, як і П(С)БО 10, застосовуються всіма підприємствами, окрім бюджетних установ.

Під зобов'язанням відповідно до П(С)БО 1 розуміють заборгованість підприємства, яка виникла в результаті минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена і існує вірогідність зменшення економічних вигод в майбутньому в результаті його погашення.

Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Для цілей бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на:

довгострокові — включаючи довгострокові кредити банків, інші довгострокові фінансові зобов'язання, відстрочені податкові зобов'язання, інші довгострокові зобов'язання;

поточні — включаючи короткострокові кредити банків, поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, короткострокові векселі видані, кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, поточну заборгованість за розрахунками по отриманих авансах, за розрахунками з бюджетом, за позабюджетними платежами, за страхуванням, з оплати праці, з учасниками, за внутрішніми розрахунками; інші поточні зобов'язання;

забезпечення — які створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам; додаткове пенсійне забезпечення; виконання гарантійних зобов'язань; реструктуризацію; виконання зобов'язань за обтяжу- *

ючими контрактами і т. ін. Суми створених забезпечень визнаються витратами;

непередбачені зобов'язання — це:

а)      зобов'язання, яке може виникнути в результаті минулих подій і існування якого буде підтверджено лише тоді, коли станеться або не станеться одне або більш невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю;

або

б)      справжнє зобов'язання, яке виникло в результаті минулих подій, але не визнається, оскільки мало вірогідно, що для врегулювання зобов'язання потрібно буде використовувати ресурси, що втілюють в собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов'язання не можна достовірно визначити.

Непередбачені зобов'язання відображають за обліковою оцінкою на забалансовому субрахунку 042 «Непередбачені зобов'язання»;

доходи майбутніх періодів — включають доходи, що отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів і належать до подальших звітних періодів.

Зобов'язання, на яке нараховуються відсотки і яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов 'язання, якщо первинний термін погашення був більше дванадцяти місяців і до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.

Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає погашення зобов'язання на вимогу кредитора (позикодавця) в разі порушення певних умов, пов'язаних з фінансовим станом позичальника), умови якої порушені, вважається довгостроковим, якщо:

а) позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився не вимагати погашення зобов'язання в результаті порушення;

не очікується виникнення подальших порушень кредитної угоди протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх справжньою вартістю. Під справжньою вартістю розуміють дисконтовану суму майбутніх платежів (за винятком суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде необхідна для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства.

* Обтяжуючий контракт — це контракт, витрати (яких не можна уникнути) на виконання якого перевищують очікувані економічні вигоди від цього контракту (п. 4 П(С)БО 11).

Поточні зобов'язання відображаються в балансі в сумі погашення, що є недисконтованою сумою грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства.

Забезпечення створюються в разі виникнення в результаті минулих подій зобов'язання, погашення якого, ймовірно, приведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, і його оцінка може бути розрахунково визначена. Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства.

Забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію створюється в разі наявності затвердженого керівництвом підприємства плану реструктуризації з конкретними заходами, термінами їх виконання і сумою витрат, які будуть понесені, і після початку реалізації цього плану. Дані забезпечення визначаються за сумами прямих витрат, не пов'язаних з діяльністю підприємства.

Сума забезпечення визнається за обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов'язання, на дату балансу.

Забезпечення довгострокових зобов'язань визнаються в сумі їх справжньої вартості.

Забезпечення використовується за цільовим призначенням, тобто для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких вони були створені.

Залишок забезпечень повинен передивлятися на кожну дату балансу і, у разі потреби, корегуватися (збільшуватися або зменшуватися). В разі відсутності вірогідності вибуття активів для погашення майбутніх зобов'язань сума такого забезпечення підлягає сторнуванню.

Облік з використанням загального плану рахунків і журнально-ордерної форми обліку

Облік розрахунків з покупцями і замовниками

Даним Планом рахунків для узагальнення інформації про розрахунки з покупцями і замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи і надані послуги, окрім заборгованості, забезпеченої векселями, про розрахунки з учасниками промислово- фінансових груп (далі — ПФГ) передбачений рахунок 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

Розрахунки з такими контрагентами ведуться в розрізі наступних субрахунків:

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»;

«Розрахунки з іноземними покупцями» — аналітичний облік ведеться в гривнах і валюті, передбаченій угодами;

«Розрахунки з учасниками ПФГ».

За дебетом рахунку 36 відображається покупна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає ПДВ, акцизи і інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджету і позабюджетних фондів і включені у вартість реалізації. За кредитом рахунку відображається сума платежів, що надішли на банківські рахунки підприємства, в касу, і інші види розрахунків (наприклад, векселями) за відвантажені товари, продукцію (виконані роботи, надані послуги).

Сальдо рахунку 36 відображає заборгованість покупців і замовників за отримані продукцію (роботи, послуги) і має бути дебетовим. Це пов'язано з тим, що для обліку розрахунків за отримані аванси під постачання матеріальних цінностей або під виконання робіт (послуг), а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника повинні відображатися на субрахунку 681 «Розрахунки за авансами отриманими» рахунки 68 «Розрахунки за іншими операціями».

При реалізації необоротних активів, інших оборотних активів, послуг, які не є предметом (метою) створення підприємства, для обліку розрахунків з покупцями і замовниками не використовується рахунок 36 і субрахунок 681. Це пояснюється тим, що відповідно до Інструкції № 291 рахунок 36 призначений для узагальнення інформації про розрахунки з покупцями і замовниками за відвантажену готову продукцію, товари, роботи, послуги. В такому разі, на думку автора, облік розрахунків з покупцями необоротних активів, інших оборотних активів, робіт, послуг, які не є предметом (метою) створення підприємства, ведеться на субрахунках:

377 «Розрахунки з іншими дебіторами» — у разі, якщо перша подія — відвантаження активів покупцеві, надання послуг замовникові, оскільки в даному випадку виникає дебіторська заборгованість;

685 «Розрахунки з іншими кредиторами» — у разі, якщо перша подія — отримання попередньої оплати від покупця (замовника), оскільки в даному випадку виникає кредиторська заборгованість.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться за кожним покупцем і замовником та за кожним пред'явленим до сплати рахунком.

Слід зазначити, що в роздрібній торгівлі відображення розрахунків з покупцями на рахунках обліку розрахунків не здійснюється. В такому разі отримання готівкових грошових коштів відображається записом за дебетом рахунку 30 «Каса» і кредитом субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів».

З врахуванням вищевикладеного приведемо бухгалтерські записи із відображення розрахунків з покупцями і замовниками за товари, інші активи, роботи, послуги в табл. 2.33 (без використання рахунків класу 9).

Частина дебіторської заборгованості, за якою існує невпевненість у її погашенні боржником, списується за рахунок створеного на дату балансу резерву сумнівних боргів. Така поточна заборгованість є сумнівною.

Порядок відображення в обліку дебіторської заборгованості, нарахування резерву сумнівних боргів регламентовані П(С)БО 10.

Величина сумнівних боргів визначається виходячи з таких методів (п. 8 П(С)БО 10):

платоспроможності окремих дебіторів;

питомої ваги безнадійних боргів в чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах подальшої оплати;

на підставі класифікації дебіторської заборгованості.

Вибір конкретного методу відноситься до питань з формування облікової політики і має бути зафіксований в наказі про облікову політику підприємства.

Для обліку резерву сумнівної дебіторській заборгованості Інструкцією № 291, передбачений рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів».

За кредитом рахунку 38 відображається створення резерву сумнівних боргів бухгалтерським записом:

Д-т 84 «Інші операційні витрати» і К-т 38 «Резерв сумнівних боргів»

Д-т 791 «Результат операційної діяльності» і К-т 84 «Інші операційні витрати»

За дебетом рахунку 38 відображається списання сумнівної заборгованості бухгалтерським записом:

Д-т 38 «Резерв сумнівних боргів» і К-т 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами» і одночасно сума списаної безнадійної дебіторської заборгованості відображається на забалансовому рахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість».

В разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів бухгалтерським записом:

Д-т 84 «Інші операційні витрати» і К-т 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами»;

Д-т 791 «Результат операційної діяльності» і К-т 84 «Інші операційні витрати»КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

з/п

дебет

кредит

1

2

3

4

Облік розрахунків з покупцями і замовниками за товари, продукцію, роботи, послуги

1

Отримано передоплату за товари, продукцію, роботи, послуги від покупців і замовників

31

681

2

Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ у складі передоплати за товари, продукцію, роботи, послуги

643

641

3

Відвантажені покупцям і замовникам в рахунок отриманої передоплати:

36

70

 

— продукція

36

701

 

— товари

 

702

 

— виконані роботи, надані послуги

 

703

4

Списана раніше відображена сума податкових зобов'язань з ПДВ при:

70

643

 

— відвантаженні продукції

701

643

 

— відвантаженні товарів

702

 

 

— виконанні робіт, наданні послуг

703

 

 

Виконано залік заборгованості

681

36

Облік розрахунків з покупцями і замовниками за необоротні активи, інші оборотні активи, послуги, які не є предметом (метою) створення підприємства

Перша подія — відвантаження (субрахунок 377)

1

Відображений дохід від реалізації:

— інших оборотних активів

377

712

— оренда активів (крім основного виду діяльності підприємства)

713

2

Відбита сума податкового зобов'язання з ПДВ у складі вартості відвантажених покупцеві запасів:

— інших оборотних активів

712

641

— оренда активів (крім основного виду діяльності підприємства)

713

3

Отримано оплату за відвантажені запаси

31

377

Перша подія — оплата (субрахунок 685)

4

Отримано передоплату за запаси

31

685

5

Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ у складі передоплати за запаси

643

641

6

Відвантажені покупцям і замовникам в рахунок передоплати, що поступила:

— інші оборотні активи

685

712

— оренда активів (крім основного виду діяльності підприємства)

713

7

Списана раніше відображена сума податкових зобов'язань з ПДВ вартості:

— інших оборотних активах

712

643

— оренда активів (крім основного виду діяльності підприємства)

713

Визначена на підставі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу складає залишок резерву сумнівних боргів на ту ж дату. Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту ж дату. В зв'язку з цим, суму зменшення надмірно нарахованого резерву в бухгалтерському обліку відображають записом:

Д-т 38 «Резерв сумнівних боргів» і К-т 719 «Інші доходи від операційної діяльності».

Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості, що надійшла, включається до складу інших операційних доходів бухгалтерським записом:

Д-т 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами» і К-т 716 «Відшкодування раніше списаних активів»

Слід зазначити, що для відображення в Балансі (форма № 1-м) іншої поточної дебіторської заборгованості (рядок 170) не передбачено її розгорнуте відображення, як для дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (рядки 160—162). В той же час така заборгованість повинна включатися в підсумок Балансу за чистою реалізаційною вартістю, тобто за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Тому, для зручності заповнення Балансу (форма № 1-м), можна порекомендувати відображати суми створених резервів сумнівних боргів на окремих рахунках другого порядку рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів», наприклад:

«Резерв сумнівних боргів за дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги»;

«Резерв сумнівних боргів за іншою дебіторською заборгованістю».

Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками

Для обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками за отримані ТМЦ, виконані роботи і надані послуги Інструкцією № 291 передбачений рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками ведеться в розрізі наступних субрахунків:

«Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

«Розрахунки з іноземними постачальниками»

«Розрахунки з учасниками ПФГ».

За кредитом рахунку 63 відображається заборгованість за отримані від постачальників і підрядчиків ТМЦ, прийняті роботи, послуги, по дебету — її погашення, списання і т. ін.

При цьому облік авансів (попередньої оплати), наданих (перерахованих) іншим підприємствам в рахунок майбутніх постачань, не відображаються на рахунку 63, а зараховуються на дебет субрахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами», з подальшим списанням з кредиту цього субрахунку в кореспонденції з дебетом рахунку 63 при отримані ТМЦ (робіт, послуг).

При придбанні послуг некомерційного характеру, разового характеру і т. ін. (далі — інші операції), для обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками не використовуються рахунок 63 і субрахунок 371. Це пояснюється тим, що відповідно до Інструкції № 291 рахунок 63 застосовується для обліку розрахунків за отримані ТМЦ, виконані роботи і надані послуги. В такому разі облік розрахунків за іншими операціями доцільніше вести на субрахунках:

377 «Розрахунки з іншими дебіторами» — в разі, якщо перша подія — перерахування грошових коштів, оскільки в даному випадку виникає дебіторська заборгованість;

685 «Розрахунки з іншими кредиторами» — в разі, якщо перша подія — отримання робіт, послуг, оскільки в даному випадку виникає кредиторська заборгованість.

Аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками ведеться окремо за кожним постачальником і підрядчиком в розрізі кожного документу (рахунку) на сплату.

Списання після закінчення терміну позовної давності кредиторської заборгованості відображається за дебетом субрахунків обліку розрахунків в кредит:

а)      субрахунку 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості» — при списанні кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу;

б)      субрахунку 746 «Інших доходів від звичайної діяльності» — при списанні кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу.

З врахуванням вищевикладеного приведемо бухгалтерські записи із відображення розрахунків з постачальниками і підрядчиками за поставлені ТМЦ, прийняті роботи, послуги в табл. 2.34 (без використання рахунків класу 9).

Облік розрахунків з підзвітними особами

Для обліку розрахунків з підзвітними особами Інструкцією № 291 передбачений субрахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами» рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами».КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДЧИКАМИ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

 

дебет

кредит

 

1

2

3

4

 

Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками

 

В разі здійснення передоплати

 

1

Перерахована постачальникові передоплата за продукцію, товари, роботи, послуги

371

31

 

2

Відображений податковий кредит з ПДВ у складі передоплати за продукцію, товари, роботи, послуги

641

644

 

3

Отримані від постачальника продукція, товари за передоплатою

20, 22, 28

63

 

4

Виконані підрядчиком роботи, надані послуги, пов'язані з операційною діяльністю, для:

84

63

 

— виробничих, загальновиробничих потреб

23

84

 

— адміністративних, збутових, інших операційних потреб

791

 

5

Виконані підрядчиком роботи, надані послуги, пов'язані з фінансовою, інвестиційною, іншою звичайною або надзвичайною діяльністю

85

63

 

791

85

 

6

Списана раніше відображена сума податкового кредиту з ПДВ при оприбутковуванні продукції, товарів, робіт, послуг

644

63

 

7

Виконаний залік заборгованостей

63

371

 

В разі подальшої оплати

1

Оприбутковані запаси від постачальників

20, 22, 281

63

2

Виконані підрядчиком роботи, надані послуги, пов'язані з операційною діяльністю, для:

84

63

— виробничих, загальновиробничих потреб

23

84

— адміністративних, збутових, інших операційних потреб

791

3

Виконані підрядчиком роботи, надані послуги, пов'язані з фінансовою, інвестиційною, іншою звичайною або надзвичайною діяльністю

85

63

791

85

4

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості оприбуткованих запасів, наданих послуг, виконаних робіт

641

63

5

Погашена кредиторська заборгованість за поставлені запаси, надані послуги, виконані роботи

63

31

Облік розрахунків з іншими дебіторами (рахунок 377)

1

Перерахована передоплата за іншими операціями

377

31

2

Відбитий податковий кредит з ПДВ у складі передоплати за іншими операціями

641

644

3

Надані інші послуги і т. ін., по яких проведена передоплата

84

377

4

Списана раніше відображена сума податкового кредиту з ПДВ по інших операціях

644

377

791

84

Облік розрахунків з іншими кредиторами (рахунок 685)

1

Надані інші послуги і тому подібне

84

685

791

84

2

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ за іншими операціями

641

685

Погашена кредиторська заборгованість за іншими операціями

685

31

За дебетом даного субрахунку відображаються видача грошових коштів під звіт і погашення заборгованості підприємства перед підзвітною особою, а за кредитом — нарахування добових, списання витрат на відрядження, вартість куплених підзвітними особами матеріальних цінностей (робіт, послуг), суми податкового кредиту з ПДВ у складі куплених матеріальних цінностей (робіт, послуг), а також повернення невикористаних підзвітних коштів підприємству.

Вказані підзвітні особи повинні пред'являти в бухгалтерію підприємства Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, форма якого затверджена наказом ДПА України «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, і Порядку складання вказаного Звіту» від 19.09.2003 р. № 440 разом з підтверджуючими документами. Цей звіт подається не пізніше закінчення третього банківського дня, наступного за днем, в якому підзвітна особа завершує таке відрядження.

У бухгалтерії Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, перевіряють: за формою — правильність його оформлення, заповнення реквізитів і за змістом — законність, доцільність проведених витрат, логічну ув'язку окремих показників. Визначається: чи повинен повернути працівник залишок невикористаного авансу або підприємство повинно відшкодувати йому понаднормово витрачені кошти. Витрати за звітом мають бути затверджені керівником підприємства.

За наявності невикористаного авансу його сума повертається підзвітною особою в касу або зараховується на банківський рахунок підприємства, що видало його, до або при наданні вказаного звіту.

Якщо підзвітна особа порушує терміни повернення невикористаного залишку підзвітних коштів і повертає таку суму в звітному місяці, на який доводиться останній день такого граничного терміну, то підприємство нараховує штраф у розмірі 15 % від суми не повернених вчасно коштів.

Якщо ж підзвітна особа не повертає суму невикористаних коштів протягом звітного місяця, на який доводиться граничний термін, то така сума підлягає оподаткуванню за діючою ставкою (з 01.01.2007 р. 15 %) у відповідності п. 7.1 ст. 7 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 p. № 889-IV, із змінами і доповненнями, (далі — Закон про ПДФО) за рахунок будь-якого доходу (після його оподаткування) підзвітної особи і нарахування штрафу у розмірі 15 % суми неповернених підзвітних коштів.

Якщо в майбутніх податкових періодах підзвітна особа повертає суму невикористаних коштів або вона стягується за рішенням суду, перерахунок податкових зобов'язань не здійснюється, а сума штрафу не відшкодовується.

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

З врахуванням вищевикладеного приведемо бухгалтерські записи із відображення розрахунків підзвітними особами в табл. 2.35 (без використання рахунків класу 9).

Таблиця 2.35

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

з/п

дебет

кредит

1

2

3

4

1

Видані працівникові грошові кошти на витрати на відрядження з каси підприємства

372

30

2

Оприбутковані придбані підзвітною особою на підставі затвердженого авансового звіту:

 

— необоротні активи

152

372

 

— виробничі запаси

20

 

 

— МШП

22

 

 

— товари

281

 

3

Списані витрати на відрядження працівників, зайнятих постачанням підприємства, на підставі затвердженого авансового звіту (на рахунках обліку запасів або на окремому субрахунку для обліку ТЗВ, відкритому до рахунків обліку запасів, окрім нематеріальних активів) при закупці*:

 

— необоротних активів

15

372

 

— виробничих запасів

20

 

 

— МШП

22

 

 

— товарів

281

 

* В даному випадку «транзитний» рахунок 84 «Інші операційні витрати» не використовується, оскільки такі витрати включаються в первинну вартість запасів (необоротних активів) і будуть віднесені у витрати операційної діяльності у складі елементу «Матеріальні витрати» в Д-т рахунку 80 «Матеріальні витрати» (для необоротних активів — у складі елементу «Амортизація» в Д-т рахунку 83 «Амортизація»),

4

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості запасів, придбаних підзвітними особами, за наявності податкової накладної

641

372

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

з/п

дебет

кредит

1

2

3

4

5

Списані витрати на відрядження адміністрати

84

372

 

вно-управлінського персоналу, працівників відділу збуту та ін.

791

84

6

Повернені в касу підприємства невикористані підзвітні кошти

30

372

7

Відображена вартість грошових документів, придбаних підзвітною особою

33

372

8

Відображені витрати, у тому числі витрати на відрядження підзвітної особи, віднесені до витрат майбутніх періодів

39

372

9

Утримані із заробітної плати суми, не повернені вчасно підзвітними особами, і сума нарахованого штрафу у розмірі 15 %

661

372 (377)

10

Відшкодована перевитрата грошових коштів підзвітній особі

372

30

Облік розрахунків з використанням векселів

Підприємства можуть використовувати при розрахунках векселі, як за поставлені їм матеріальні цінності (роботи, послуги), так і як оплату за матеріальні цінності (роботи, послуги).

Придбані вексельні бланки зараховуються на баланс на субрахунок 209 «Інші матеріали» рахунку 20 «Виробничі запаси» з одночасним відображенням на забалансовому рахунку 08 «Бланки суворого обліку».

Облік виданих векселів відповідно до Інструкції № 291 залежно від виду векселів ведеться на наступних рахунках (субрахунках):

— короткострокові векселі враховуються на рахунку 62 «Короткострокові векселі видані», в розрізі субрахунків:

«Короткострокові векселі, видані в національній валюті»;

«Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті».

За кредитом рахунку 62 відображається видача векселів в забезпечення постачання товарів (робіт, послуг) постачальників і інших кредиторів в забезпечення інших операцій, за дебетом — погашення заборгованості по виданих векселях, її списання і т. ін.;

довгострокові векселі враховуються на рахунку 51 «Довгострокові векселі видані», в розрізі субрахунків:

«Довгострокові векселі, видані в національній валюті»;

«Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті».

За кредитом рахунку 51 відображається видача векселя в забезпечення за отримані матеріальні цінності, послуги, виконані роботи і за іншими операціями, за дебетом — погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем, її списання і т. ін.

Облік отриманих векселів відповідно до Інструкції № 291 залежно від виду векселів ведеться на наступних рахунках (субрахунках):

короткострокові векселі враховуються на рахунку 34 «Короткострокові векселі отримані», на відповідних субрахунках:

«Короткострокові векселі, отримані в національній валюті»;

«Короткострокові векселі, отримані в іноземній валюті».

За дебетом рахунку 34 відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) і за іншими операціями, за кредитом — отримання коштів в погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні і т. ін.;

довгострокові векселі враховуються на субрахунку 182 «Довгострокові векселі одержані».

За дебетом субрахунку 182 відображається отримання векселя в забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості, за кредитом — отримання коштів в погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні і т. ін.

Аналітичний облік як виданих, так і отриманих векселів доцільніше організовувати за кожним виданим векселем і за термінами їх погашення.

З врахуванням вищевикладеного приведемо бухгалтерські записи із відображення розрахунків за допомогою векселів, а також облік придбаних підприємством вексельних бланків в табл. 2.36.

Облік розрахунків із засновниками

Для узагальнення інформації про зміни у складі не сплаченого засновниками (учасниками) капіталу підприємства Інструкцією № 291 передбачений рахунок 46 «Неоплачений капітал».

За дебетом рахунку 46 відображається заборгованість засновників (учасників) підприємства за внесками в статутний капітал підприємства, за кредитом — погашення заборгованості за внесками в статутний капітал.КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕКСЕЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ БУХГАЛТЕРСЬКИХ РАХУНКІВ ЗАГАЛЬНОГО ПЛАНУ РАХУНКІВ

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

Облік вексельних бланків

Придбання вексельних бланків

1

Перераховані грошові кошти комерційному банку в оплату вексельних бланків

377

311

2

Відображено право на податковий кредит з ПДВ, сплачених у складі вартості вексельних бланків за наявності податкової накладної

641

644

3

Нарахована і сплачена сума державного мита

84

642

791

84

642

311

4

Оприбутковані бланки векселів

209 («Вексельні бланки»)

377

5

Оприбутковані вексельні бланки на забалансовий рахунок

08 («Вексельні бланки»)

6

Списана раніше відображена сума податкового кредиту з ПДВ при оприбутковуванні вексельних бланків

644

377

Списання вексельних бланків у момент видачі векселів

1

Списані бланки векселів по акту

809

209 («Вексельні бланки»)

791

809

2

Списані по акту із забалансового обліку вексельні бланки

08 («Вексельні бланки»)

Облік видачі векселів у розрахунок

1

Виписаний і виданий постачальникові (підрядчикові) вексель як розрахунок:

— короткостроковий

63 (377, 685)

62

— довгостроковий

51

2

Перераховані грошові кошти на погашення векселя:

— короткострокового

62

31

— довгострокового

51

3

Відбиті витрати по нарахуванню відсотків по векселю

85

684

4

Списані витрати за нарахованими відсотками по векселю на фінансові результати

793

85

5

Сплачені відсотки по векселю

684

31

Придбання векселів у розрахунок

1

Отриманий вексель в оплату за реалізовані ТМЦ (товари, роботи, послуги):

— короткостроковий

34

36 (377, 685)

— довгостроковий

182

м -j

ю

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

2

Отримані грошові кошти після пред'явлення векселя до оплати:

 

— короткострокового

31

34

 

— довгострокового

182

3

Нараховані відсотки по векселю

373

746

4

Списані нараховані відсотки по векселю на фінансові результати

746

793

5

Отримані грошові кошти на сплату відсотків по векселю

31

373

Облік відчуження векселя, отриманого як розрахунок за грошові кошти

1

Відображена реалізація векселя як коштовного паперу

377

746

2

Відображена номінальна вартість реалізованого векселя:

— короткострокового

85

34

— довгострокового

162

3

Отримані грошові кошти в оплату за реалізований вексель

31

377

4

Відображено закриття рахунків обліку доходів і витрат

746

793

793

85

Облік купівлі-продажу векселя, придбаного за грошові кошти

Покупка векселя за грошові кошти

1

Придбаний вексель

352

685

2

Перераховані грошові кошти за вексель

685

31

Продаж векселя за грошові кошти

3

Відображені доходи від реалізації векселя

377

741

4

Відображені витрати, понесені при придбанні векселя

85

352

5

Списані на фінансові результати витрати з придбання векселя

793

85

6

Віднесені на фінансові результати доходи від реалізації векселя

741

793

7

Отримані грошові кошти від покупця

31

377

Авалювання векселів банком

1

Нарахована комісійна винагорода банку

84

685

2

Виплачено банку комісійна винагорода

685

31

3

Списані витрати на фінансові результати

791

84

Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) і за кожним засновником (учасником) підприємства.

Вся інформація про розрахунки з учасниками і засновниками підприємства, пов'язані з розподілом власного капіталу, у вигляді дивідендів, повернення часток і т. ін., узагальнюється на рахунку 67 «Розрахунки з учасниками».

За кредитом даного рахунку відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками і учасниками підприємства, за дебетом — її зменшення (погашення), у тому числі реін- вестування доходів і т. п. Залежно від характеру розрахунків можуть використовуватися наступні субрахунки рахунку 67 «Розрахунків з учасниками»:

«Розрахунки за нарахованими дивідендами» — враховуються дивіденди, нараховані власникам простих і привілейованих акцій (частки в статутному капіталі) за рахунок прибутку або інших, передбачених засновницькими документами, джерел;

«Розрахунки за іншими виплатами» — враховуються інші виплати, нараховані засновникам і учасникам за користування майном, зокрема земельним і майновим паєм, а також виплати у зв'язку із отриманням належної вибулому учасникові (засновникові) частки активів підприємства.

Аналітичний облік розрахунків з учасниками доцільніше вести за кожним засновником і учасником і за видами виплат.

З врахуванням вищевикладеного приведемо бухгалтерські записи з формування статутного капіталу і відображення розрахунків з учасниками в табл. 2.37.

Облік розрахунків за податками і платежами

Сплата податків — обов'язок кожного платника податків. Причому розрахуватися з бюджетом і позабюджетними фондами за податками, зборами, обов'язковими платежами необхідно вчасно. Уникнути такого обов'язку без серйозних наслідків майже неможливо.

З 1 квітня 2001 року вступив в дію Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-111, із змінами і доповненнями (далі — Закон № 2181).

Об'єкт оподаткування, а в окремих випадках і терміни нарахування і сплати конкретних податків (зборів, обов'язкових платежів) встановлюються спеціальними законодавчими актами.КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

з/п

дебет

кредит

1

2

3

4

Облік формування статутного капіталу

1

Відображений розмір статутного капіталу, оголошений в засновницьких документах

46

40

2

Відображений вступ внесків від засновників в рахунок їх вкладів в статутний капітал:

 

— грошовими коштами

ЗО, 31

46

 

— основними засобами

10, 11

 

 

— нематеріальними активами

12

 

 

— виробничими запасами і ін.

20 і ін.

 

3

Відображений вкладений засновниками підприємства (окрім AT) капітал, що перевищує статутний капітал

30, 31

422

 

10, 12

 

 

 

20

 

м -j

о\

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

4

Віднесена на первинну вартість необоротних активів, отриманих від засновників як внесок до статутного капіталу, сума інших витрат, що підлягають включенню в первинну вартість відповідно до П(С)БО 7 і П(С)БО 8, наприклад, сума нарахованого:

— збору до Пенсійного фонду при покупці нерухомого майна, легкового автомобіля

152