Контрольні питання для самоперевірки

магниевый скраб beletage

Дати поняття фінансової звітності.

Назвіть основні нормативні документи, регулюючи питання складання і надання фінансовій звітності.

Мета складання фінансової звітності.

Визначте період для складання фінансової звітності згідно діючого законодавства.

Особливості складання фінансової звітності малого підприємства.

Що вважається за дату надання фінансової звітності?

Основні вимоги до складання фінансової звітності.

Як відображається у фінансовій звітності суб'єкта малого підприємництва сума єдиного податку?

Порядок заповнення рядків «Балансу» (форма № 1-м).

10. Порядок заповнення рядків «Звіту про фінансові результати» (форма № 2-м).

Тести

Звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів підприємства за звітний період — це

а)      фінансова звітність;

б)      податкова звітність;

в)      статистична звітність;

г)       а, б, в.

Основними нормативними документами, регулюючими питання складання і надання фінансовій звітності є:

а)      Наказ про облікову політику підприємства;

б)      Указ Президента України № 727 від 03.07.1998 р. «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва»;

в)      П(С)БО;

г)       а, б, в.

Зміст і форма фінансової звітності для суб'єктів малого підприємництва встановлені:

а)      Законом про бухгалтерський облік № 996;

б)      П(С)БО 2;

в)      П(С)БО 3;

г)       П(С)БО 25.

Джерелом інформації для заповнення фінансової звітності суб'єктів малого підприємництва мають бути записи на рахунках з використанням

а)      спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку;

б)      загального Плану рахунків бухгалтерського обліку;

в)      як спрощеного, так і загального Плану рахунків бухгалтерського обліку;

г)       правильна відповідь відсутня.

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва складається в

а)      гривнях з двома десятинними знаками;

б)      валюті, в якій фактично ведеться бухгалтерський облік;

в)      тисячах гривень;

г)       тисячах гривень з одним десятичним знаком.