ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

ВСТУП        5

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СИСТЕМИ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ    7

Сутність, значення, функції та місце малого

бізнесу в умовах розвитку ринкової економіки  7

Характеристика суб'єктів малого підприємництва згідно законодавства України      16

Визначення середньооблікової чисельності працюючих на підприємствах малого бізнесу          19

Визначення обсягу виручки підприємств малого бізнесу для переходу на сплату єдиного податку      25

Процедура державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності  28

Порядок розрахунку із споживачами        32

Принципи формування облікової політики малих підприємств     38

План рахунків бухгалтерського обліку на малих підприємствах та їх кореспонденція       46

Форми ведення бухгалтерського обліку   60

Контрольні питання для самоперевірки   77

Тести 77

РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК СУБ'ЄКТІВ

МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  80

Загальні питання організації бухгалтерського

обліку малих підприємств      80

Бухгалтерський облік господарських операцій суб'єктів малого бізнесу          84

Облік грошових коштів і грошових документів  84

Облік необоротних активів    98

Облік виробничих запасів, готової продукції

і товарів      156

Облік праці та її оплати 175

Облік витрат на виробництво          198

Облік доходів і результатів діяльності      226

Облік розрахунків         254

Контрольні питання для самоперевірки   298

Тести 298

2.3. Узагальнення даних поточного обліку та складання звітності         302

Поняття, склад та вимоги до річної фінансової звітності      302

Баланс        305

Звіт про фінансові результати         307

Контрольні питання для самоперевірки   321

Тести 321

РОЗДІЛ 3. ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО

БІЗНЕСУ     323

3.1 Зарубіжний досвід оподаткування підприємств

малого бізнесу     323

3.2. Оподаткування суб'єктів малого

бізнесу — юридичних осіб      326

Оподаткування суб'єктів малого бізнесу —

фізичних осіб       335

Фіксований податок      349

Фіксований сільськогосподарський податок      352

Контрольні питання для самоперевірки   364

Тести 364

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ       368

НАСКРІЗНА ЗАДАЧА     370

ЛІТЕРАТУРА         377

ДОДАТКИ

Додаток А. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва        383

Додаток Б. Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва — юридичною

особою       389

Додаток В. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій

суб'єктів малого підприємництва     391

Додаток Г. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва. ... 395 Додаток Д. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами        401