НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Світлана Ігорівна ДРОБ'ЯЗКО Тамара Михайлівна КОЗИР Сергій Борисович ХОЛОД

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ

ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

За загальною редакцією кандидата економічних наук, професора П. Й. Атамаса

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 07.09.2011. Формат 60х84 1/16 Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT. Умовн. друк. арк. 23,4..

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176 тел./факс 044-425-01-34 тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95 800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК .№ 2458 від 30.03.2006

[1] Зазвичай, з метою забезпечення необхідної деталізації і аналітичності обліково-економічної інформації малі, підприємства використовують назви рахунків і субрахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

[2] Нікітін С., Нікітін А., Степанова М. Податкові пільги, що стимулюють підприємницьку діяльність у розвинених країнах Заходу // Світова економіка й міжнародні відносини. — 2000. — № 11. — С. 54.

[3] рядок 4 заповнюють тільки сільськогосподарські підприємства, які протягом звітного року утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення.