НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Світлана Ігорівна ДРОБ'ЯЗКО Тамара Михайлівна КОЗИР Сергій Борисович ХОЛОД

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ

ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

За загальною редакцією кандидата економічних наук, професора П. Й. Атамаса

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 07.09.2011. Формат 60х84 1/16 Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT. Умовн. друк. арк. 23,4..

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176 тел./факс 044-425-01-34 тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95 800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК .№ 2458 від 30.03.2006

[1] Зазвичай, з метою забезпечення необхідної деталізації і аналітичності обліково-економічної інформації малі, підприємства використовують назви рахунків і субрахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

[2] Нікітін С., Нікітін А., Степанова М. Податкові пільги, що стимулюють підприємницьку діяльність у розвинених країнах Заходу // Світова економіка й міжнародні відносини. — 2000. — № 11. — С. 54.

[3] рядок 4 заповнюють тільки сільськогосподарські підприємства, які протягом звітного року утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення.