1.5. Процедура державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності

магниевый скраб beletage

Для належного розвитку малих підприємств важливе значення має відповідне правове забезпечення усіх сторін їх діяльності.

Дослідження правового статусу підприємств України засвідчує, що в нормативних актах вони трактуються неоднозначно. У першу чергу, вони повинні між собою узгоджуватись щодо критеріїв визначення цієї категорії підприємств. Це стосується насамперед понять «мале підприємство», «суб'єкт малого підприємництва». Термін «суб'єкт» взагалі може означати особу, групу осіб, організацію, яким належить активна роль у певному процесі, а з юридичної точки зору — особу або організацію, як носія певних прав і обов'язків. За вітчизняним законодавством як фізичні, так і юридичні особи є суб'єктами малого підприємництва. Проте певні відмінності у їх правах і обов'язках існують. Саме тому, вважаємо, що за відношенням до юридичних осіб доцільно використовувати термін «підприємство», у словосполученні «мале підприємство», а до фізичних осіб — «підприємець».

Згідно з чинним законодавством України підприємницька діяльність без державної реєстрації є незаконною. У цивільному кодексі України передбачено, що заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), якщо її отримання передбачено законодавством, тягне за собою адміністративну відповідальність (штраф, конфіскацію виготовленої продукції, знарядь виробництва та сировини) або позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю (ст.ст. 164 та 148/3 Цивільного кодексу України).

Тому процедура відкриття та державної реєстрації власної справи є одним із найважливіших факторів, що визначають розвиток малого підприємництва.

Розглянемо процедуру державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності з огляду на те, що форми господарювання у малому бізнесі можуть бути представлені як у статусі юридичних так і фізичних осіб.

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб.

Статус підприємця в Україні досягається шляхом державної реєстрації у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 p. № 755-IV.

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців — засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також учинення інших реєстраційних дій, які передбачені Законом № 755, здійснюються шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України. Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців включає зокрема:

перевірку комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці;

перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації;

внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу- підприємця до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;

оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію та виписки з Єдиного державного реєстру.

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи-підприємця. За проведення державної реєстрації справляється реєстраційний збір у такому розмірі:

десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — за проведення державної реєстрації юридичної особи;

два неоподатковувані мінімуми доходів громадян — за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

Документом, що підтверджує внесення реєстраційного збору, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

два примірники установчих документів;

документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи.

У випадках, що передбачені чинним законодавством, крім названих документів додатково подається (надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

У разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного капіталу, додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного капіталу юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.

Документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.

Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати трьох робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи повинно бути оформлено і видано (надіслано рекомендованим листом за описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи. Разом із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи засновнику або уповноваженій ним особі видається (надсилається рекомендованим листом) один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної справи.

Реєстрація новостворених суб'єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб.

Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем (далі — заявник), повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцем проживання такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця;

копію довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів;

документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця.

Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації фізичної особи- підприємця, якщо вони не передбачені чинним законодавством.

Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.

Документи, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів на проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця, якщо:

документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця;

документи не відповідають встановленим вимогам;

документи подані не у повному обсязі.

Залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця, без розгляду не перешкоджає повторному зверненню заявника до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.

За відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи — підприємця державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця на підставі відомостей реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи -підприємця.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця є датою державної реєстрації фізичної особи -підприємця.

Строк державної реєстрації фізичної особи — підприємця не повинен перевищувати двох робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи- підприємця.

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця має бути оформлено державним реєстратором і видано (надіслано рекомендованим листом) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи — підприємця.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи — підприємця зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця для взяття фізичної особи — підприємця на облік.

Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи — підприємця є: невідповідність відомостей, які вказані у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця, відомостям, які зазначені у документах, поданих для проведення державної реєстрації; наявність обмежень на зайняття підприємницькою діяльністю, що встановлені законом, стосовно фізичної особи, яка має намір стати підприємцем; наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що заявник є підприємцем.

Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної особи — підприємця з інших підстав не допускається.