6.2. Структура портфоліо навчального проекту

магниевый скраб beletage

Портфоліо містить такі складові (Рис. 6.1):

план проекту, в навчальних цілях якого враховані вимоги державних освітніх стандартів та державних навчальних програм;

приклади робіт, виконаних автором у ролі учня за допомогою комп'ютера: студентської мультимедійної презентації,

студентської публікації, виконаної у формі інформаційного бюлетеня або ж буклету та студентського веб-сайта;

форми та критерії оцінювання діяльності студентів по створенню мультимедійної комп'ютерної презентації, публікації та веб-сайта;

дидактичні матеріали для студентів: роздавальні матеріали, тести та шаблони документів;

методичні матеріали для вчителя: вчительська мультимедійна презентація, публікація чи веб-сайт; інструкції по організації роботи в проекті, правила роботи з різним обладнанням тощо;

план реалізації проекту;

список інформаційних джерел.

Кожна складова портфоліо в електронному варіанті для зручності застосування має свою папку, в якій розміщено файли з відповідними назвами (Рис. 6.2).

Вміст папок творчого навчального проекту, що входять до методичного комплексу відображено наступних рисунку 6.3.

Папка "приклади" містить окремі папки (Рис. 6.4), в яких для зручності знаходяться відповідно презентація, публікація у вигляді інформаційного буклету або бюлетеня та веб-сайт, розроблені студентами або ж студентами.

Основними критеріями для оцінювання проекту є:

ефективність застосування комп'ютерних технологій;

самостійна творча діяльність із застосуванням знань із різних галузей наук, що спрямована на вирішення поставленої проблеми;

можливість реалізації плану проекту та використання окремих складових комплекту;

комплексне застосування засобів оцінювання всіх видів діяльності студентів.

Загальні вимоги до Портфоліо навчального проекту, розроблені компанією „Intel ® Навчання для майбутнього" подані у таблиці

Критерії оцінювання

Відмінно

Добре

Задовільно

Застосування комп'ютерних технологій

Запропоновані комп'ютерні технології застосовано цікаво і у відповідності до віку студентів, вони розширюють та поглиблюють знання та вміння студентів та дозволяють розвивати навички мислення високого рівня

Запропоновані комп'ютерні технології застосовано цікаво і у відповідності до віку студентів, але незрозуміло, як вони розширюють та поглиблюють знання та вміння студентів

Запропоновані технології застосовано без урахування вікових особливостей студентів; вони не розширюють та не поглиблюють знання та вміння студентів

Застосування комп'ютерних технологій є невід'ємною складовою успіху Плану навчального проекту

Застосування комп'ютерних технологій важливе для проекту, але не є його невід'ємною складовою

Незрозуміло, навіщо в Плані навчального проекту застосовано комп'ютерні технології

За допомогою зразків студентівських робіт чітко продемонстровано зв'язок між застосуванням комп'ютерних технологій та одержанням нових знань та вмінь студентами

Зразки студентів- ських робіт свідчать про обмежений зв'язок між використанням комп'ютерних технологій та одержанням нових знань та вмінь студентами

Зразки студентівських робіт не виявляють зв'язку між використанням комп'ютерних технології та одержанням нових знань та вмінь студентами

Застосування комп'ютерних технологій збагачує План навчального проекту завдяки використанню комп'ютера як знаряддя проведення досліджень, створення публікацій та засобу обміну інформацією

Застосування комп'ютерних технологій зводиться до використання комп'ютеру як знаряддя проведення досліджень, створення публікацій або засобу обміну інформацією

План навчального проекту не використовує переваг застосування комп'ютерних технологій при проведенні досліджень, створенні публікацій та обміну інформацією

Навчання та розвиток студентів

План навчального проекту вимагає, щоб учні інтерпретували, оцінювали, узагальнювали та синтезували інформацію

План навчального проекту вимагає, щоб учні аналізували та використовували інформацію, розв'язували проблеми та/або робили висновки

План навчального проекту вимагає, щоб учні давали означення, розпізнавали, описували та/або узагальнювали інформацію. Навички творчого та критичного мислення майже не формуються за Планом

Продовження таблиці

Критерії оцінювання

Відмінно

Добре

Задовільно

Навчання та розвиток студентів

Навчальні цілі сформульовано ясно і чітко та підкріплено Ключовим та Тематичними питаннями

Навчальні цілі сформульовано та певною мірою підкріплено Ключовим та Тематичними питаннями

Навчальні цілі сформульовано нечітко та не підкріплені Ключовим та Тематичними питаннями

Приклади студентів- ських робіт за змістом пов'язані з Ключовим питанням

Приклади студентів- ських робіт до певної міри пов'язані з Ключовим питанням

Приклади студентів- ських робіт не пов'язані з Ключовим питанням

Усі навчальні цілі чітко узгоджуються з державними освітніми стандартами та навчальними програмами даного предмету (предметів)

Деякі навчальні цілі узгоджуються з державними освітніми стандартами та навчальними програмами даного предмету (предметів)

Зв'язок між навчальними цілями та державними освітніми стандартами та навчальними програмами незрозумілий

План навчального проекту передбачає можливості повної адаптації з урахуванням диференційованого навчання студентів

План навчального проекту передбачає можливості помірної адаптації з урахуванням диференційованого навчання студентів

План навчального проекту не враховує особливостей навчання студентів

Впровадження плану навчального проекту

План навчального проекту являє собою добре розроблений посібник щодо реалізації проекту

План навчального проекту являє собою посібник щодо реалізації проекту, але деякі питання в ньому висвітлено не досить зрозуміло, неповно

Плану навчального проекту не вистачає ясності, в ньому немає ефективних інструкцій та рекомендацій щодо реалізації проекту

Складові Портфоліо навчального проекту являють собою добре розроблені моделі для реалізації проекту

Складові Портфоліо навчального проекту розроблено, але вони не досить деталізовані, щоб бути ефективними моделями для реалізації проекту

Складові Портфоліо навчального проекту являють собою неповні або незрозумілі моделі для реалізації проекту

План навчального проекту легко змінювати з метою реалізації у різних класах

План навчального проекту можна змінити для реалізації у різних класах

Реалізація Плану навчального проекту обмежена класом, в якому працює його автор

Продовження таблиці

Критерії оцінювання

Відмінно

Добре

Задовільно

Застосування засобів оцінювання діяльності студентів

Навчальний проект включає засіб (засоби) всебічного оцінювання усіх поставлених завдань

Навчальний проект включає засіб (засоби) оцінювання більшості поставлених завдань

В навчальному проекті немає засобу (засобів) оцінювання поставлених завдань або вони не відповідають поставленим завданням

Передбачається чіткий тісний зв'язок між навчальними цілями проекту та критеріями оцінювання знань та вмінь студентів, одержаних при його реалізації

Передбачається певний зв'язок між навчальними цілями проекту та критеріями оцінювання знань та вмінь студентів, одержаних при його реалізації

Незрозумілим є зв'язок між навчальними цілями проекту та критеріями оцінювання знань та вмінь студентів, одержаних при його реалізації

Засоби оцінювання включають спеціальні тематичні критерії, які допомагають учням в процесі навчання

Засоби оцінювання включають деякі спеціальні тематичні критерії, але вони можуть бути незрозумілими учням

Засоби оцінювання включають лише загальні критерії